BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz 759 z późn. zm.) zamawiający zawiadamia, iż w dniu 14.06.2011r dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
I.Zamawiający:
1.Nazwa:Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
2.Adres:ul. Poligonowa 30
3.Kod pocztowy:18-400
4.Miejscowość:Łomża
5.Województwo: podlaskie

II.Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu UZP 144246-2011 w dniu 06.06.2011r

III.Tryb i przedmiot zamówienia:
1.Rodzaj zamówienia: Dostawy
2.Tryb udzielenia zamówienia:Przetarg nieograniczony

IV.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Sukcesywny zakup 25 Mg emulsji asfaltowej, kationowej, szybkorozpadowej C65 B3 PU/RC odbieranej transportem zamawiającego, punkt odbioru emulsji - loco Łomża.”

V.Wpłynęła 1 oferta:
Oferta nr 1) Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych w Ełku Sp. z o.o
ul. Kolonia 1
19-300 Ełk
(kryterium - cena - 100 pkt)

VI Wybór oferty:
1.Wykonawca – oferta nr 1
1)Nazwa: Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych w Ełku Sp. z o.o
2)Adres: ul. Kolonia 1
3)Kod pocztowy: 19-300
4)Miejscowość: Ełk
5)Województwo: warmińsko-mazurskie
2.Cena brutto oferty wybranej: 52.275,00 zł
(słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt pięć złotych 00/100)
Oferta ważna, uzyskała 100 pkt.
Data powstania: wtorek, 14 cze 2011 14:46
Data opublikowania: wtorek, 14 cze 2011 14:49
Data przejścia do archiwum: wtorek, 21 cze 2011 12:57
Opublikował(a): Barbara Chojnowska
Zaakceptował(a): Barbara Chojnowska
Artykuł był czytany: 1607 razy