BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Na podstawie art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zamawiający zawiadamia, iż w dniu 14.06.2011r., dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
I. Zamawiający:
1)Nazwa: Powiat Łomżyński
2)Adres: ul. Szosa Zambrowska 1/27
3)Kod pocztowy: 18-400
4)Miejscowość: Łomża
5)Województwo: podlaskie

II. Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu
UZP 130886-2011 w dniu 26.05.2011r.

III. Tryb i przedmiot zamówienia:
1) Rodzaj zamówienia: Usługi
2) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.

IV. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: założenie i modernizacja numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości) w oparciu o rezultaty projektu Phare 2003 nr 2003/005-710.04.05, posiadaną ortofotomapę, wykonane pomiary i zebrane informacje, a także ponowną klasyfikację zmienionych użytków gruntowych dla części gminy Łomża, obręby: Podgórze, Siemień Nadrzeczny, Siemień Rowy z podziałem na części.

V. Wpłynęło 2 oferty:

Część I:
Oferta nr 1. Konsorcjum „Północno – Wschodnia Grupa Geodezyjna” firma inicjująca Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych GEOKART ŁOMŻYŃSKI”
M. Brzostowski, J. Nowacki s.c. w Łomży, ul. Sadowa 8, 18-400 Łomża.
(kryterium cena – 100,00pkt)
Oferta nr 2. Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych „TERRA” Stanisław Sawicki, 18-500 Kolno, ul. 11-go Listopada 13
(kryterium cena – 66,36pkt)

Część II:
Oferta nr 1. Konsorcjum „Północno – Wschodnia Grupa Geodezyjna” firma inicjująca Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych GEOKART ŁOMŻYŃSKI” M. Brzostowski,
J. Nowacki s.c. w Łomży, ul. Sadowa 8, 18-400 Łomża.
(kryterium cena – 100,00pkt)

VI. Wybór oferty:

Część I:
1. Wykonawca – oferta nr 1
1) Nazwa: Konsorcjum „Północno – Wschodnia Grupa Geodezyjna” firma inicjująca Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych GEOKART ŁOMŻYŃSKI” M. Brzostowski,
J. Nowacki s.c. w Łomży, ul. Sadowa 8, 18-400 Łomża.
2. Cena brutto oferty wybranej: 44 895zł, (słownie: czterdzieści cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych).
Oferta ważna uzyskała 100 pkt.

Część II:
1. Wykonawca – oferta nr 1
1) Nazwa: Konsorcjum „Północno – Wschodnia Grupa Geodezyjna” firma inicjująca Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych GEOKART ŁOMŻYŃSKI”
M. Brzostowski, J. Nowacki s.c. w Łomży, ul. Sadowa 8, 18-400 Łomża.
2. Cena brutto oferty wybranej: 78 720zł, (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia złotych).
Oferta ważna uzyskała 100 pkt.

VIII. Umowa zostanie zawarta po upływie terminu kreślonym zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

STAROSTA
Lech Marek Szabłowski
Łomża 2011.06.15
Data powstania: czwartek, 16 cze 2011 08:30
Data opublikowania: czwartek, 16 cze 2011 08:38
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 cze 2011 08:06
Opublikował(a): Jerzy Kowalewski
Zaakceptował(a): Jerzy Kowalewski
Artykuł był czytany: 1755 razy