BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ul.Szosa Zambrowska 1/27

Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dachu w budynku Gabinetów Lekarza Rodzinnego nr 3 w Łomży przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 10 dla Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej , Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel. 086 2156949, faks 086 2156950.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatlomzynski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dachu w budynku Gabinetów Lekarza Rodzinnego nr 3 w Łomży przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 10 dla Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dachu w budynku Gabinetów Lekarza Rodzinnego nr 3 w Łomży przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 10 dla Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży w oparciu o przedmiar robót /zał. Nr7 /, STWIOR /zał. Nr 8/ stanowiących załączniki do SIWZ..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje zamówienie uzupełniające w wysokości 20 % zamówienia podstawowego
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.51.40-0.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że : wykonał w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane polegające na remoncie dachów o wartości łącznej minimum 40 000,00 zł brutto ( czterdzieści tysięcy złotych)
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje potencjałem technicznym i potwierdzi to oświadczeniem, zgodnie z załącznikiem nr 4.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że: dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: - konstrukcyjno-budowlanej; Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. nr 63, poz. 394).
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
inne dokumenty
1. Oświadczenie Wykonawcy, że udziela gwarancji na użyte materiały budowlane do prowadzenia robót budowlano - na minimum 5 lat. 2. Oświadczenie Wykonawcy, że na własny koszt dokona wywiezienia wszystkich pozostałości z wykonanych robót rozbiórkowych i montażowych. 3. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami postępowania oraz warunkami realizacji zamówienia, określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, projektem umowy i że przyjmuje je bez zastrzeżeń. 4. Oświadczenie Wykonawcy, że przeprowadził wizję lokalną i zapoznał się z przedmiarem robót. 5. Oświadczenie, że Wykonawca zobowiązuje się zapewnić niezakłóconą pracę w budynkach ZPOZ w Łomży, podczas wykonywania zadania. Nie dotyczy to bezpośrednio pomieszczeń, w których będą prowadzone prace wynikające z przedmiotu umowy. 6. Oświadczenie Wykonawcy, że tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesie na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie w wysokości 5 % wartości przedmiotu postępowania na warunkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych w art. 150 ust. 2 7. Oświadczenie Wykonawcy, że wykona przedmiot zamówienia w oparciu o obowiązujące przepisy, normy oraz wymagania SIWZ. 8. Oświadczenie Wykonawcy, że na wykonane roboty budowlane udzieli gwarancji na okres nie krótszy niż 5 lat , liczony od dnia podpisania protokołu odbioru robót.
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Jeżeli do realizacji umowy wykonawca będzie korzystał z podwykonawców, to zobowiązany jest do przedłożenia ich wykazu i zakresu ich świadczeń na rzecz Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że będzie odpowiadał za ich prace, jak za własną. 2. Sporządzony szczegółowy kosztorys ofertowy w oparciu o przedmiary robót i obowiązujące przepisy prawa. 3. Sposób przygotowania kosztorysu ofertowego; 1/ Wykonawca w kosztorysach ofertowych nie może pominąć jakiejkolwiek pozycji przedmiaru oraz powinien go wycenić zgodnie z opisem pozycji - bez pozycji dodatkowych, chyba, że będą wprowadzone przez Zamawiającego, w odpowiedzi na zapytania do SIWZ. 2/ Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać zmian do przedmiarów robót. Wszelkie błędy dostrzeżone w przedmiarach wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania ofert w trybie art 38 PZP. 3/ W przypadku uszczegółowienia i/lub zmian do pozycji przedmiaru, wprowadzonych przez Zamawiającego w wyniku zapytań Wykonawców /art. 38 PZP /, należy wszystkie wprowadzone modyfikacje uwzględnić w cenie, jak również w opisach pozycji przedmiarowych.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
a) aktualizacja rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, o prace dostosowawcze do zaistniałych zmian, b) zmiana obowiązującej stawki VAT, o procent +/- zmienionej ustawowo stawki podatku jednakże nie więcej niż w ramach środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie niniejszego zadania, c) działanie siły wyższej np. klęski żywiołowe, katastrofa budowlana, działania wojenne itp., o czas trwania przeszkody, d) konieczność realizacji umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, ze względu na zmiany obowiązującego prawa, o czas niezbędny na dostosowanie rozwiązań proponowanych przez Wykonawcę do konieczności dostosowania do zmian prawa lub technologii, e) zmiana warunków płatności spowodowana koniecznością zharmonizowania warunków płatności inwestycji na warunki uwzględniające przyznane środki finansowe na warunkach zawartych w umowie z instytucją przyznającą pomoc.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatlomzynski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18 - 400 Łomża, Sekretariat.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.07.2011 godzina 10:00, miejsce: Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18 - 400 Łomża, Sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 21 cze 2011 12:57
Data opublikowania: wtorek, 21 cze 2011 13:57
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 lip 2011 08:48
Opublikował(a): Monika Szumowska
Zaakceptował(a): Monika Szumowska
Artykuł był czytany: 1952 razy