BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży

STAROSTA ŁOMŻYŃSKI ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży ul. Poligonowa 30
Załącznik nr 1 do zarządzenia
Nr 22/2011 Starosty Łomżyńskiego z dnia 06 lipca 2011 roku


STAROSTA ŁOMŻYŃSKI
ogłasza nabór na stanowisko
Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży
ul. Poligonowa 30
1. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe,
2) co najmniej 5-letni staż pracy, w tym łącznie co najmniej 3-letni staż pracy na stanowiskach określonych w art.6 ust.4 pkt.1, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223 poz.1458 z późn. zm ),
3) znajomość problematyki organizacji i zarządzania drogami publicznymi oraz
prowadzenia inwestycji drogowych,
4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Dyrektora Zarządu Dróg
Powiatowych w Łomży,
5) znajomość przepisów:
- ustawy o drogach publicznych,
- ustawy o finansach publicznych,
- ustawy o samorządzie o powiatowym,
- ustawy ,,Prawo zamówień publicznych”,
2. Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność zarządzania i kierowania zespołami ludzkimi,
3) komunikatywność, zdolność negocjowania,
4) odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, systematyczność, zaangażowanie,
5) doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych, szczególnie
w zakresie środków UE.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) organizowanie pracy Zarządu Dróg Powiatowych,
2) zapewnienie prawidłowego działania poszczególnych sekcji organizacyjnych oraz kontroli ich działania,
3) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,
4) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
5) przygotowywanie projektów uchwał pod obrady Zarządu i Rady Powiatu dotyczących dróg powiatowych,
6) wykonywanie zadań wynikających z uchwał Rady i Zarządu Powiatu, dotyczących zakresu działalności Zarządu Dróg Powiatowych,
7) przygotowywanie i przeprowadzenie przetargów w ramach ustawy ,,Prawo zamówień publicznych”,
8) pełnienie funkcji inwestora,
9) występowanie do Starosty Łomżyńskiego z wnioskami w sprawach należących do zakresu działania Zarządu,
10) zapewnienie przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej,
11) przygotowywanie i zawieranie umów oraz porozumień ,
12) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Zarządu Dróg Powiatowych ,

4. Wymagane dokumenty :
1) list motywacyjny,
2) curriculum vitae,
3) kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie – kserokopia
dyplomu ukończenia studiów wyższych,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych
umiejętności (zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach),
6) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione
umyślnie,
8) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
9) pisemna ramowa koncepcja funkcjonowania Zarządu Dróg
Powiatowych w Łomży w zakresie realizacji bieżących zadań
jednostki.

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin: do dnia 18 lipca 2011 r. włącznie - do godz. 15.00.

Miejsce składania dokumentów: Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27 - II piętro, pok. 309 – Wydział Organizacyjny
i Kadr.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym
i dopiskiem ,,Konkurs na stanowisko ,,Dyrektora Zarządu Powiatowych
w Łomży”, w pokoju nr 309 – Wydział Organizacyjny i Kadr –II piętro Starostwa Powiatowego w Łomży. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą:
,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,poz.926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz.1458 z późn. zm).


Starosta
Lech Marek Szablowski

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 6 lip 2011 13:55
Data opublikowania: środa, 6 lip 2011 14:00
Data edycji: czwartek, 7 lip 2011 11:33
Data przejścia do archiwum: środa, 27 lip 2011 12:04
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1826 razy
Ilość edycji: 2