BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Na podstawie art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zamawiający zawiadamia, iż w dniu 21.10.2011r., dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

I. Zamawiający:
1)Nazwa: Powiat Łomżyński
2)Adres: ul. Szosa Zambrowska 1/27
3)Kod pocztowy: 18-400
4)Miejscowość: Łomża
5)Województwo: podlaskie

II. Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu UZP 305624-2011 w dniu 26.09.2011r.

III. Tryb i przedmiot zamówienia:
1) Rodzaj zamówienia: Dostawa
2) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.

IV. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa platformy programowo-sprzętowej Ethernus 150 Moduł GATWAY, SEWER I VPN wraz z pakietami bezpieczeństwa, wirtualne maszyny, wdrożeniem wyposażonym w 6x, Dysk SATA 640 GB oraz pakietem aktualizacji i wsparcia technicznego GOLD na 12 miesięcy

V. Wpłynęło 1 oferta:

Oferta nr 1. EMBEDOS sp. z o. o., ul. Wiktorska 63, 02-587 Warszawa
(kryterium cena – 100,00pkt)

VI. Wybór oferty:

1. Wykonawca – oferta nr 1
1) Nazwa: EMBEDOS sp. z o. o., ul. Wiktorska 63, 02-587 Warszawa
2. Cena brutto oferty wybranej: 47 724,00zł, (słownie: czterdzieści siedem tysięcy siedemset dwadzieścia cztery złotych).
Oferta ważna uzyskała 100 pkt.

VIII. Umowa zostanie zawarta po upływie terminu kreślonym zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.


Łomża dnia 2011.10.21
w/z STAROSTA
/podpis nieczytelny/
Krzysztof Kozicki
WICESTAROSTA
Data powstania: wtorek, 25 paź 2011 07:31
Data opublikowania: wtorek, 25 paź 2011 07:39
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 lis 2011 10:24
Opublikował(a): Jerzy Kowalewski
Zaakceptował(a): Jerzy Kowalewski
Artykuł był czytany: 1331 razy