BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE

Starosty Łomżyńskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
Zgodnie z art. 12 ust. 5 z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 193, poz. 1194 – tekst jednolity z 2008 r.) w związku z art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r.
Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

zawiadamiam o

zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości gruntowe o nieuregulowanym stanie prawnym, położone w obrębie Zbójna, gmina Zbójna, powiat łomżyński, województwo podlaskie, przejęte z mocy prawa na własność Gminy Zbójna, na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego z dnia 03.11.2010 r., nr ROŚB.7351-D/14/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie z przebudową układu dróg gminnych na terenie miejscowości Zbójna- ETAP I- ulice: Mleczarska, Mostkowa, Sadowa i Nowa, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki:
- dz. 821/1 o pow. 0,0011 ha – uprzedni zapis w ewidencji gruntów: władający na zasadach samoistnego posiadania Brzózka Walenty,
- dz. 822/ o pow. 0,0068 ha – uprzedni zapis w ewidencji gruntów: władający na zasadach samoistnego posiadania Szydlik Jan.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości winny zgłaszać się do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, I piętro, pokój 220, tel. 86-215-69-27, w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Łomża dnia 14.03.2012r.
Data powstania: środa, 14 mar 2012 09:59
Data opublikowania: środa, 14 mar 2012 10:04
Data przejścia do archiwum: środa, 16 maj 2012 10:03
Opublikował(a): Jerzy Kowalewski
Zaakceptował(a): Jerzy Kowalewski
Artykuł był czytany: 1231 razy