BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Na podstawie art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zamawiający zawiadamia, iż w dniu 03.04.2012r., dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
I. Zamawiający:
1)Nazwa: Powiat Łomżyński
2)Adres: 18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27, woj. podlaskie

II. Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu UZP 76662-2012r.

III. Tryb i przedmiot zamówienia:
1) Rodzaj zamówienia: Usługi
2) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.

IV. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: modernizacja ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości) poprzez założenie ewidencji budynków i lokali na części gminy Piątnica, powiat łomżyński, woj. podlaskie z podziałem na części.

V. Kwota jako Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia – 240 000.00 zł.

VI. Wpłynęło 8 ofert:

Część I:
Oferta nr 1. Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Grottgera 14A, 15-225 Białystok. (kryterium cena – 68,89pkt)
Oferta nr 2. InterTim Pietrzak Ludmiła, ul. Noniewicza 85B lok. IV, 16-400 Suwałki. (kryterium cena –59,44pkt)
Oferta nr 3. Podlaskie Biuro Geodezji Klasyfikacji i Rekultywacji Gruntów s.c. Grzegorz Kotyński, Jerzy Kołomyjski, ul. Parkowa 14, 15-224 Białystok. (kryterium cena – 75,62pkt)
Oferta nr 4. GEFOS POLSKA Sp. z o.o. Al. 29 listopada 130, 31-406 Kraków . (kryterium cena – 35,11pkt)
Oferta nr 5. Nie złożył
Oferta nr 6. Nie złożył
Oferta nr 7. Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych „TERRA” Stanisław Sawicki, 18-500 Kolno, ul. 11-go Listopada 13,
(kryterium cena – 100,00pkt)
Oferta nr 8. Nie złożył

Część II:
Oferta nr 1. Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Grottgera 14A, 15-225 Białystok. (kryterium cena – 72,58pkt)
Oferta nr 2. InterTim Pietrzak Ludmiła, ul. Noniewicza 85B lok. IV, 16-400 Suwałki. (kryterium cena –61,50pkt)
Oferta nr 3. Podlaskie Biuro Geodezji Klasyfikacji i Rekultywacji Gruntów s.c. Grzegorz Kotyński, Jerzy Kołomyjski, ul. Parkowa 14, 15-224 Białystok. (kryterium cena – 81,37pkt)
Oferta nr 4. GEFOS POLSKA Sp. z o.o. Al. 29 listopada 130, 31-406 Kraków . (kryterium cena – 36,33pkt)
Oferta nr 5. Nie złożył
Oferta nr 6. Nie złożył
Oferta nr 7. Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych „TERRA” Stanisław Sawicki, 18-500 Kolno, ul. 11-go Listopada 13,
(kryterium cena – 100,00pkt)
Oferta nr 8. Nie złożył

Część III:
Oferta nr 1. Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Grottgera 14A, 15-225 Białystok. (kryterium cena – 53,43pkt)
Oferta nr 2. InterTim Pietrzak Ludmiła, ul. Noniewicza 85B lok. IV, 16-400 Suwałki. (kryterium cena –46,46pkt)
Oferta nr 3. Podlaskie Biuro Geodezji Klasyfikacji i Rekultywacji Gruntów s.c. Grzegorz Kotyński, Jerzy Kołomyjski, ul. Parkowa 14, 15-224 Białystok. (kryterium cena – 53,34pkt)
Oferta nr 4. GEFOS POLSKA Sp. z o.o. Al. 29 listopada 130, 31-406 Kraków. (kryterium cena – 27,44pkt)
Oferta nr 5. AGENCJA GEODEZYJNO-PRAWNA Kamila i Robert Saniewscy s.c. ul. Ks. Anny 8/13, 18-400 ŁOMŻA.
(kryterium cena – 100,00pkt)
Oferta nr 6. GEODETA UPRAWNIONY, Krzysztof Zaleski, ul. Żółwia 1, 15-537 Białystok. (kryterium cena – 56,91pkt)
Oferta nr 7. Nie złożył
Oferta nr 8. ZAKŁAD USŁUG GEODEZYJNYCH Antoni Toczyłowski, 18-40 Łomża, ul. Obrońców Łomży 2c. (kryterium
cena – 75,60pkt)

Część IV:
Oferta nr 1. Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Grottgera 14A,15-225 Białystok. (kryterium cena – 46,89pkt)
Oferta nr 2. InterTim Pietrzak Ludmiła, ul. Noniewicza 85B lok. IV, 16-400 Suwałki. (kryterium cena –40,91pkt)
Oferta nr 3. Podlaskie Biuro Geodezji Klasyfikacji i Rekultywacji Gruntów s.c. Grzegorz Kotyński, Jerzy Kołomyjski, ul. Parkowa 14, 15-224 Białystok. (kryterium cena – 39,99pkt)
Oferta nr 4. GEFOS POLSKA Sp. z o.o. Al. 29 listopada 130, 31-406 Kraków. (kryterium cena – 24,16pkt)
Oferta nr 5. AGENCJA GEODEZYJNO-PRAWNA Kamila i Robert Saniewscy s.c. ul. Ks. Anny 8/13, 18-400 ŁOMŻA.
(kryterium cena – 100,00pkt)
Oferta nr 6. GEODETA UPRAWNIONY, Krzysztof Zaleski, ul. Żółwia 1, 15-537 Białystok. (kryterium cena – 50,11pkt)
Oferta nr 7. Nie złożył
Oferta nr 8. ZAKŁAD USŁUG GEODEZYJNYCH Antoni Toczyłowski, 18-40 Łomża, ul. Obrońców Łomży 2c. (kryterium cena – 70,86pkt)

VII. Wybór oferty:

Część I:
1. Wykonawca – oferta nr 7
Nazwa: Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych „TERRA” Stanisław Sawicki, 18-500 Kolno, ul. 11-go Listopada 13,
(kryterium cena – 100,00pkt)
2. Cena brutto oferty wybranej: 47 451,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden złotych).
Oferta ważna uzyskała 100 pkt.

Część II:
1. Wykonawca – oferta nr 7
Nazwa: Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych „TERRA” Stanisław Sawicki, 18-500 Kolno, ul. 11-go Listopada 13,
(kryterium cena – 100,00pkt)
2. Cena brutto oferty wybranej: 53 571,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt jeden złotych).
Oferta ważna uzyskała 100 pkt.

Część III:
1. Wykonawca – oferta nr 5
Nazwa: AGENCJA GEODEZYJNO-PRAWNA Kamila i Robert Saniewscy s.c. ul. Ks. Anny 8/13, 18-400 ŁOMŻA. (kryterium cena – 100,00pkt)
2. Cena brutto oferty wybranej: 40 748,40 zł (słownie: czterdzieści tysięcy siedemset czterdzieści osiem 40/100 złotych).
Oferta ważna uzyskała 100 pkt.

Część IV:
1. Wykonawca – oferta nr 5
Nazwa: AGENCJA GEODEZYJNO-PRAWNA Kamila i Robert Saniewscy s.c. ul. Ks. Anny 8/13, 18-400 ŁOMŻA. (kryterium cena – 100,00pkt)
2. Cena brutto oferty wybranej: 29 989,80 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć 80/100 złotych).
Oferta ważna uzyskała 100 pkt.


VIII. Umowa zostanie zawarta po upływie terminu kreślonym zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

STAROSTA
Łomża dnia 2012-04-03r.
/podpis nieczytelny/
Lech Marek Szabłowski

Data powstania: środa, 4 kwi 2012 08:53
Data opublikowania: środa, 4 kwi 2012 09:03
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 16 kwi 2012 18:14
Opublikował(a): Jerzy Kowalewski
Zaakceptował(a): Jerzy Kowalewski
Artykuł był czytany: 1528 razy