BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Łomża, dn. 17 maja 2012 r.
GN-I.683.5.17.2011


Z A W I A D O M I E N I E

Stosownie do art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), oraz art. 12 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.)

zawiadamiam, że

zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenie odszkodowania za nieruchomość
o nieuregulowanym stanie prawnym, przejętą na własność Gminy Zbójna, z mocy prawa, na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego nr ROŚB.7351-D/14/2010 z dnia 03.11.2010 r.
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie z przebudową układu dróg gminnych, położoną w obrębie Zbójna, gmina Zbójna, pow. łomżyński, woj. podlaskie, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 822/1 o pow. 0,0068 ha - uprzedni zapis w ewidencji gruntów: władający na zasadach samoistnego posiadania Szydlik Jan.
Data powstania: piątek, 18 maj 2012 14:14
Data opublikowania: piątek, 18 maj 2012 14:15
Data przejścia do archiwum: wtorek, 5 cze 2012 08:49
Opublikował(a): Jerzy Kowalewski
Zaakceptował(a): Jerzy Kowalewski
Artykuł był czytany: 1146 razy