BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Na podstawie art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zamawiający zawiadamia, iż w dniu 21.05.2012r., dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
I. Zamawiający:
1)Nazwa: Powiat Łomżyński
2)Adres: 18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27, woj. podlaskie

II. Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu UZP 143240-2012r.

III. Tryb i przedmiot zamówienia:
1) Rodzaj zamówienia: Usługi
2) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.

IV. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości) poprzez założenie ewidencji budynków i lokali na części gminy Śniadowo, powiat łomżyński,
woj. podlaskie z podziałem na części.

V. Kwota jako Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia – 100 000.00 zł.

VI. Wpłynęło 8 ofert:

Część I:
Oferta nr 1. Geokart International Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów (kryterium cena – 56 pkt)
Oferta nr 2. GEODETA UPRAWNIONY, Krzysztof Zaleski, ul. Żółwia 1, 15-537 Białystok. (kryterium cena – 54pkt)
Oferta nr 3. P. H. U. ALTERNATYWA Usługi Geodezyjne Paweł Łachacz 07-437 Łyse, ul. Sienkiewicza 8B . (kryterium cena – 100 pkt)
Oferta nr 4. Przedsiębiorstwo Miernictwa Górniczego Sp. z o.o. ul. Mikołowska 100a, 40-065 Katowice. (kryterium cena – 23 pkt)
Oferta nr 5. Nie złożył
Oferta nr 6. Biuro Geodezyjno – Kartograficzne „ GLOB „ Agnieszka Dąbrowska, 18-400 Łomża, ul. Woziwodzka 42. (kryterium cena – 73 pkt )
Oferta nr 7. Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych „TERRA” Stanisław Sawicki, 18-500 Kolno, ul. 11-go Listopada 13, (kryterium cena – 79pkt)
Oferta nr 8. Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Grottgera 14A, 15-225 Białystok. (kryterium cena – 68pkt)

Część II:
Oferta nr 1. Geokart International Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów (kryterium cena – 67 pkt)
Oferta nr 2. GEODETA UPRAWNIONY, Krzysztof Zaleski, ul. Żółwia 1, 15-537 Białystok. (kryterium cena – 57pkt)
Oferta nr 3. P. H. U. ALTERNATYWA Usługi Geodezyjne Paweł Łachacz 07-437 Łyse, ul. Sienkiewicza 8B . (kryterium cena – 100pkt)
Oferta nr 4. Przedsiębiorstwo Miernictwa Górniczego Sp. z o.o. ul. Mikołowska 100a, 40-065 Katowice. (kryterium cena – 23 pkt)
Oferta nr 5. ZAKŁAD USŁUG GEODEZYJNYCH Antoni Toczyłowski, 18-40 Łomża, ul. Obrońców Łomży 2c. (kryterium cena – 75pkt)
Oferta nr 6. Nie złożył
Oferta nr 7. Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych „TERRA” Stanisław Sawicki, 18-500 Kolno, ul. 11-go Listopada 13, (kryterium cena – 70pkt)
Oferta nr 8. Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Grottgera 14A, 15-225 Białystok. (kryterium cena – 71pkt),

VII. Wybór oferty:

Część I:
1. Wykonawca – oferta nr 3
Nazwa: . P. H. U. ALTERNATYWA Usługi Geodezyjne Paweł Łachacz 07-437 Łyse, ul. Sienkiewicza 8B . (kryterium cena – 100 pkt),
2. Cena brutto oferty wybranej: 39 694,56zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery 56/100 złotych).
Oferta ważna uzyskała 100 pkt.

Część II:
1. Wykonawca – oferta nr 3
Nazwa: . P. H. U. ALTERNATYWA Usługi Geodezyjne Paweł Łachacz 07-437 Łyse, ul. Sienkiewicza 8B . (kryterium cena – 100 pkt),
2. Cena brutto oferty wybranej: 41 004,51 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy cztery 51/100 złotych).
Oferta ważna uzyskała 100 pkt.

VIII. Umowa zostanie zawarta po upływie terminu kreślonym zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.


STAROSTA
Łomża dnia 2012-05-22 r.
/podpis nieczytelny/
Lech Marek Szabłowski
Data powstania: wtorek, 22 maj 2012 14:35
Data opublikowania: wtorek, 22 maj 2012 14:42
Data przejścia do archiwum: wtorek, 5 cze 2012 08:49
Opublikował(a): Jerzy Kowalewski
Zaakceptował(a): Jerzy Kowalewski
Artykuł był czytany: 1441 razy