BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie

o zebraniu całości dowodów i materiałów
Nawiązując do pisma Starosty Łomżyńskiego z dnia 17 maja 2012 roku, nr GN-I.683.5.17.2011 dotyczącego wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, przejętą na rzecz Gminy Zbójna, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 822/1 o pow. 0,0068 ha, położona w obrębie Zbójna, jednostka ewidencyjna Zbójna, powiat łomżyński, dopełniając obowiązku wynikającego z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że w sprawie została zebrana całość dowodów i materiałów.
W związku z powyższym zainteresowane strony w terminie do dnia 22 czerwca 2012 r. mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dokumentami, uzupełnić materiał dowodowy w sprawie oraz składać ewentualne pisemne wyjaśnienia i dokumenty dotyczące przedmiotowej nieruchomości. Po tym terminie zostanie podjęta stosowna decyzja.
Jednocześnie informuję, że Rzeczoznawca majątkowy sporządził operat szacunkowy, w którym określił wartość przejętej nieruchomości na kwotę 1 218,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście osiemnaście złotych).
Akta sprawy są dostępne w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 220 (I piętro) w godzinach od 8°° do 15°° w dniach otwarcia urzędu.
Na podstawie art. 36 § 1 k.p.a., ze względu na skomplikowany i złożony charakter sprawy informuję, że termin jej załatwienia ustala się do dnia 31 lipca 2012 roku.
Data powstania: środa, 6 cze 2012 11:55
Data opublikowania: środa, 6 cze 2012 11:57
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 25 cze 2012 07:43
Opublikował(a): Jerzy Kowalewski
Zaakceptował(a): Jerzy Kowalewski
Artykuł był czytany: 1106 razy