BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Starosta Łomżyński ogłasza o przystąpieniu do przeprowadzenia rokowań po drugim przetargu

na sprzedaż lokali mieszkalnych 1/1 i 3/10 położonych w Marianowie.
I. Przedmiotem rokowań po drugim przetargu są:
1. Stanowiący własność Skarbu Państwa lokal mieszkalny nr 1, o pow. użyt. 53,50 m2, wraz
z pomieszczeniem przynależnym o pow. 11,70 m2 i udziałem 1362/10000 w działce oznaczonej numerem geodezyjnym nr 24/2 o pow. 0,1855 ha oraz innych częściach wspólnych budynku, położony na parterze budynku nr 1, w obrębie Marianowo, jednostka ewidencyjna Piątnica, powiat łomżyński, województwo Podlaskie, objęty księgą wieczystą nr LM1L/00072036/6 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Łomży.
- Lokal mieszkalny składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki, wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno - kanalizacyjną, centralne ogrzewanie z wewnętrznej kotłowni olejowej.
- Budynek, w którym znajduje się lokal jest zrealizowany w technologii murowej, jednopiętrowy, całkowicie podpiwniczony, dach czteropołaciowy, kryty blachą, w dobrym stanie technicznym. Wyposażony jest w instalacje elektryczną, odgromową, centralnego ogrzewania, wodociągową i kanalizacji sanitarnej.
- Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Piątnica działka nr 24/2 położona jest w kompleksie zabudowy obiektów gospodarczych z zakresu rolnictwa.
- obciążenia nieruchomości: brak
- zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak
- opłata z tytułu użytkowania (miesięczne koszty utrzymania, w tym koszty ogrzewania): 421,37 zł
- cena wywoławcza: 52 490,86 zł
- zaliczka pobierana z tytułu zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy: 2 624,54 zł
2. Stanowiący własność Skarbu Państwa lokal mieszkalny nr 10 o pow. użyt. 16,30 m2, wraz
z pomieszczeniem przynależnym o pow. 5,20 m2 i udziałem 187/10000 w działce oznaczonej numerem geodezyjnym nr 23/2 o pow. 0,3594 ha oraz innych częściach wspólnych budynku, położony na parterze budynku nr 3, w obrębie Marianowo, jednostka ewidencyjna Piątnica, powiat łomżyński, województwo Podlaskie, objęty księgą wieczystą nr LM1L/00071976/0 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Łomży.
- Lokal mieszkalny składa się z jednego pokoju z aneksem kuchennym, przedpokoju oraz łazienki, wyposażony jest w instalację wodno - kanalizacyjną, centralne ogrzewanie z wewnętrznej kotłowni olejowej.
- Budynek, w którym znajduje się lokal jest zrealizowanym w technologii murowej, 3 kondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony, kryty dachem płaskim, w dobrym stanie technicznym. Wyposażony jest w instalacje elektryczną, odgromową, centralnego ogrzewania, wodociągową i kanalizacji sanitarnej.
- Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Piątnica działka nr 23/2 położona jest w kompleksie zabudowy obiektów szkolnych z zakresu rolnictwa.
- obciążenia nieruchomości: brak
- zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak
- opłata z tytułu użytkowania (miesięczne koszty utrzymania, w tym koszty ogrzewania): 150,08 zł
- cena wywoławcza: 17 438,98 zł
- zaliczka pobierana z tytułu zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy: 871,95 zł
II. Poprzednie przetargi na zbycie nieruchomości odbyły się w dniach 20 marca 2012 r. i 28 maja 2012 r. i zakończyły się wynikiem negatywnym.
III. Do udziału w rokowaniach mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne. Osoby fizyczne zobowiązane będą do okazania komisji dowodu tożsamości, upoważnienia współmałżonka do udziału w rokowaniach w sytuacji jego nieobecności, uczestnicy rokowań reprezentujący osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej zobowiązani będą okazać dowód tożsamości, przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej podmiot.
IV. Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Zgłoszenie udziału w rokowaniach na nabycie nieruchomości” w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 220 najpóźniej do dnia 16 lipca 2012 r. do godziny 15.00.
V. Rokowania przeprowadzone zostaną w dniu 17 lipca 2012 r. o godzinie 10.00 Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 308 (II piętro).
VI. Warunkiem przystąpienia do udziału w rokowaniach jest wniesienie gotówką zaliczki od poszczególnego lokalu na konto Starostwa Powiatowego w Łomży nr: 65 8762 0009 0003 2551 2000 0050 - HEXABANK Spółdzielczy w terminie do dnia 13 lipca 2012 r.
VII. Pisemne zgłoszenie powinno zawierać:
- imię, nazwisko i adres uczestnika albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
- położenie, numer lokalu oraz numer geodezyjny i powierzchnię działki,
- datę sporządzenia zgłoszenia,
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
- kopię dowodu wpłaty zaliczki, lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z wpłaty zaliczki.
- W przypadku gdy uczestnikiem rokowań będą małżonkowie wszystkie załączniki zgłoszenia winny być podpisane przez oboje małżonków.
VIII. Zaliczka wpłacona przez uczestnika, z który zostaną przeprowadzone rokowania zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia, a pozostałym oferentom zostanie zwrócona na wskazane konto po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty.
IX. Organizator rokowań zawiadomi pisemnie osobę ustaloną jako nabywca o terminie i miejscu zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
X. Jeżeli osoba, ustalona jako nabywca, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy
w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu przeprowadzający rokowania może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
XI. Cena nabycia nieruchomości ustalona w rokowaniach podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy.
XII. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
XIII. Starosta Łomżyński zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy.
XIV. Unieważnienie rokowań nie daje prawa do naliczenia odsetek od wpłaconej zaliczki.
XV. Nieruchomości można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00.-15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Dodatkowe informacje o nieruchomości lub warunkach rokowań można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 220 oraz pod nr tel. (86) 215-69-27.
XVI. Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej www.powiatlomzynski.pl/bip.
Data powstania: piątek, 8 cze 2012 08:31
Data opublikowania: piątek, 8 cze 2012 09:03
Data przejścia do archiwum: środa, 18 lip 2012 13:54
Opublikował(a): Jerzy Kowalewski
Zaakceptował(a): Jerzy Kowalewski
Artykuł był czytany: 1481 razy