BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Starosta Łomżyński u n i e w a ż n i a postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, jego instalację, konfigurację
i włączenie do pracy w istniejącej sieci komputerowej o wartości nie przekraczającej
130 tysięcy euro.

Zgodnie z art. 93 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.), Zamawiający jest zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.
Ogłoszenie o zamówieniu było opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 415452-2012; data zamieszczenia: 24.10.2012r.


Łomża dnia 20.11.2012r

STAROSTA
/podpis nieczytelny/
Lech Marek Szabłowski
Data powstania: czwartek, 22 lis 2012 14:40
Data opublikowania: czwartek, 22 lis 2012 14:45
Data przejścia do archiwum: piątek, 30 lis 2012 09:57
Opublikował(a): Jerzy Kowalewski
Zaakceptował(a): Jerzy Kowalewski
Artykuł był czytany: 1101 razy