BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zwiadomienie o wszcęciu postępowania

w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym - dz. 1070/1 w miejscowości Zbójna
Z A W I A D O M I E N I E
z dnia 2 stycznia 2013 r., nr GN-I.683.7.4.2012

Stosownie do art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), oraz art. 12 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.)

Starosta Łomżyński zawiadamia, że
zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenie odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, przejętą na własność Gminy Zbójna, z mocy prawa, na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego z dnia 17 sierpnia 2012 r., nr 2/2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie z przebudową układu dróg gminnych na terenie miejscowości Zbójna- ETAP II, położoną w obrębie Zbójna, gmina Zbójna, pow. łomżyński, woj. podlaskie, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 1070/1 o pow. 0,0012 ha - uprzedni zapis w ewidencji gruntów: władający na zasadach samoistnego posiadania Szydlik Henryk.

Starosta
Lech Marek Szabłowski
Data powstania: czwartek, 3 sty 2013 10:04
Data opublikowania: czwartek, 3 sty 2013 10:08
Data przejścia do archiwum: sobota, 19 sty 2013 10:09
Opublikował(a): Paulina Gałązka
Zaakceptował(a): Paulina Gałązka
Artykuł był czytany: 975 razy