BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Z A W I A D O M I E N I E

w sprawie odszkodowania za działkę nr 1063/1 o pow. 0,0012 ha połozoną w miejscowości Zbójna
Nawiązując do pisma Starosty Łomżyńskiego z dnia 2 stycznia 2013 roku, nr GN-I.683.7.6.2012 dotyczącego wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, przejętą na rzecz Gminy Zbójna, położoną w obrębie ewidencyjnym Zbójna, gmina Zbójna, pow. łomżyńskim, woj. podlaskim, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 1063/1 o pow. 0,0012 ha, dopełniając obowiązku wynikającego z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że w sprawie została zebrana całość dowodów i materiałów.
W związku z powyższym zainteresowane strony w terminie do dnia 21 lutego 2013 r. mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dokumentami, uzupełnić materiał dowodowy w sprawie oraz składać ewentualne pisemne wyjaśnienia i dokumenty dotyczące przedmiotowej nieruchomości. Po tym terminie zostanie podjęta stosowna decyzja.
Jednocześnie informuję, że Rzeczoznawca majątkowy sporządził operat szacunkowy,
w którym określił wartość przejętej nieruchomości na kwotę 16,00 zł (słownie: szesnaście złotych).
Akta sprawy są dostępne w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 220 (I piętro) w godzinach od 8°° do 15°° w dniach otwarcia urzędu.
Na podstawie art. 36 § 1 k.p.a., ze względu na skomplikowany i złożony charakter sprawy informuję, że termin jej załatwienia ustala się do dnia 15 marca 2013 roku.

Starosta Łomżyński
Lech Marek Szabłowski
Data powstania: środa, 6 lut 2013 08:11
Data opublikowania: środa, 6 lut 2013 08:13
Data przejścia do archiwum: niedziela, 24 lut 2013 20:32
Opublikował(a): Paulina Gałązka
Zaakceptował(a): Paulina Gałązka
Artykuł był czytany: 988 razy