BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Rokowania na sprzedaż nieruchomości Powiatu Łomżyńskiego

Zarząd Powiatu Łomżyńskiego ogłasza o przystąpieniu do przeprowadzenia rokowań po kolejnym przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Gaci.

I. Przedmiotem rokowań po kolejnym przetargu zakończonym wynikiem negatywnym jest:
Nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Łomżyńskiego położona w obrębie ewidencyjnym Gać, jednostce ewidencyjnej Łomża, powiecie łomżyńskim, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 44 o pow. 0,2200 ha, zabudowana budynkiem byłego ośrodka zdrowia o pow. ogólnej 628,30 m2, w którym istnieje możliwość wyodrębnienia lokali: mieszkalnego nr 1 o pow. użyt. 62,15 m2, mieszkalnego nr 2 o pow. użyt. 54,43 m2, mieszkalnego nr 3 o pow. użyt. 68,62 m2 oraz użytkowego o pow. użyt. 200,47 m2. Nieruchomość jest ujawniona w księdze wieczystej nr LM1L/00050334/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łomży.
- Nieruchomość nie posiada obciążeń. Lokale mieszkalne nr 2 i nr 3 są przedmiotem najmu na czas nieokreślony.
- Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak
- Budynek o konstrukcji murowej z cegły i pustaka, dwukondygnacyjny, podpiwniczony. Na parterze znajdują się pomieszczenia lokalu użytkowego - byłej przychodni zdrowia, a na piętrze trzy możliwe do wyodrębnienia lokale mieszkalne. W piwnicy znajdują się pomieszczenia kotłowni ze składami opału, hydroforni, pralni, suszarni, pomieszczenia magazynowe, garaż oraz pomieszczenia gospodarcze. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania.
- Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łomża położona jest na obszarze przeznaczonym pod budownictwo zagrodowo-mieszkaniowe z usługami.
II. Cena wywoławcza: 124 327,60 zł
III. Poprzednie przetargi zakończone wynikiem negatywnym odbyły się 6 września 2012 roku, 26 października 2012 r. i 18 stycznia 2013 r.
IV. Do udziału w rokowaniach mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne. Osoby fizyczne zobowiązane będą do okazania komisji dowodu tożsamości, upoważnienia współmałżonka do udziału w rokowaniach w sytuacji jego nieobecności, uczestnicy rokowań reprezentujący osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej zobowiązani będą okazać dowód tożsamości, przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej podmiot.
V. Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Zgłoszenie udziału w rokowaniach na nabycie nieruchomości” w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 220 najpóźniej do dnia 6 maja 2013 r. do godziny 10.00.
VI. Rokowania przeprowadzone zostaną w dniu 9 maja 2013 r. o godzinie 10.00 Starostwie Powiatowym
w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 218 (I piętro).
VII. Warunkiem przystąpienia do udziału w rokowaniach jest wniesienie gotówką zaliczki, pobieranej z tytułu zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, w wysokości 6 216,38 zł na konto Starostwa Powiatowego w Łomży nr: 65 8762 0009 0003 2551 2000 0050 - HEXABANK Spółdzielczy w terminie do dnia 6 maja 2013 r. Liczy się termin zaksięgowania wpłaty zaliczki na podanym koncie.
VIII. Pisemne zgłoszenie powinno zawierać:
- imię, nazwisko i adres uczestnika albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
- datę sporządzenia zgłoszenia,
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
- kopię dowodu wpłaty zaliczki, lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z wpłaty zaliczki.
- w przypadku gdy uczestnikiem rokowań będą małżonkowie wszystkie załączniki zgłoszenia winny być podpisane przez oboje małżonków.
IX. Zaliczka wpłacona przez uczestnika, z którym zostaną przeprowadzone rokowania zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia, a pozostałym oferentom zostanie zwrócona na wskazane konto po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty.
X. Organizator rokowań zawiadomi pisemnie osobę ustaloną jako nabywca o terminie i miejscu zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
XI. Jeżeli osoba, ustalona jako nabywca, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu przeprowadzający rokowania może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
XII. Cena nabycia nieruchomości ustalona w rokowaniach podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy.
XIII. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
XIV. Zarząd Powiatu Łomżyńskiego zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy.
XV. Unieważnienie rokowań nie daje prawa do naliczenia odsetek od wpłaconej zaliczki.
XVI. Nieruchomości można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00.-14.30 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Dodatkowe informacje o nieruchomości lub warunkach rokowań można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 220 oraz pod nr telefonu
(86) 215-69-27.
XVII. Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej www.powiatlomzynski.pl/bip.

Data powstania: piątek, 5 kwi 2013 07:41
Data opublikowania: piątek, 5 kwi 2013 07:48
Data przejścia do archiwum: wtorek, 7 maj 2013 09:26
Opublikował(a): Paulina Gałązka
Zaakceptował(a): Paulina Gałązka
Artykuł był czytany: 1341 razy