BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg na sprzedaż nieruchomości rolnej

Starosta Łomżyński ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w obrębie ewidencyjnym Kownaty.
I. Przedmiotem przetargu jest stanowiąca własność Skarbu Państwa nieruchomość rolna niezabudowana, położona w obrębie ewidencyjnym Kownaty, jednostce ewidencyjnej Piątnica, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 616/2 o pow. 0,1100 ha, sklasyfikowana jako pastwisko klasy V, ujawniona w księdze wieczystej nr LM1L/00046172/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łomży.
Nieruchomość nie posiada obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Piątnica działka nr 616/2 położona jest na terenach zmeliorowanych w obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
II. Cena wywoławcza: 6 245,44 zł , wadium: 312,27 zł, minimalne postąpienie: 70,00 zł.
III. Przetarg odbędzie się w dniu 18 czerwca 2013 r. o godzinie 1100 w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, w pokoju 218 (I piętro).
IV. W przetargu mogą brać osoby, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz wniosą wadium.
V. Wadium należy wnieść w gotówce na konto Starostwa Powiatowego w Łomży nr: 65 8762 0009 0003 2551 2000 0050 - HEXABANK Spółdzielczy do dnia 14 czerwca 2013 r. Liczy się termin zaksięgowania wpłaty wadium na podanym koncie.
VI. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone na wskazane konto po rozstrzygnięciu przetargu.
VII. Organizator przetargu zawiadomi pisemnie osobę ustaloną jako nabywca o terminie i miejscu zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
VIII. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
IX. Cena nabycia nieruchomości ustalona w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy.
X. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
XI. Unieważnienie przetargu nie daje prawa do naliczenia odsetek od wpłaconego wadium.
XII. Starosta Łomżyński zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.
XIII. Nieruchomości można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach 900-1400 po uzgodnieniu z organizatorem przetargu. Dodatkowe informacje o nieruchomości lub przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 220 oraz pod nr tel. (86) 215-69-27.
XIV. Ogłoszenie o przetargu znajduje się na stronie internetowej www.powiatlomzynski.pl/bip.
Data powstania: czwartek, 9 maj 2013 12:52
Data opublikowania: czwartek, 9 maj 2013 13:03
Data przejścia do archiwum: środa, 19 cze 2013 11:45
Opublikował(a): Paulina Gałązka
Zaakceptował(a): Paulina Gałązka
Artykuł był czytany: 1149 razy