BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Decyzje o ustaleniu odszkodowań

za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
Decyzja Starosty Łomżyńskiego z dnia 30 lipca 2013 r. nr GN-I.683.1.5.2012

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 12 ust. 4a i 5, art. 18 ust. 1 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687) 113 ust. 6 i 7, art. 118a ust. 3, art. 132 ust. 1a, art.133 pkt.2 i art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),

o r z e k a m
1. Ustalić wartość nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Gawrychy, jednostce ewidencyjna Zbójna, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 25/3 o pow. 0,0054 ha, będącej poprzednio własnością spadkobierców Wincentego Cekała i spadkobierców Władysławy Cekała, przejętej z mocy prawa na własność Gminy Zbójna, na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego nr 3/2011 z dnia 14 listopada 2011 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej Popiołki - Gawrychy, na kwotę 56,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć złotych), zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego dnia 28 listopada 2011 r.
2. Ustalić odszkodowanie za wyżej wymienioną nieruchomość w wysokości 56,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć złotych).
3. Ustalone odszkodowanie Wójt Gminy Zbójna przekaże do depozytu sądowego na okres 10-ciu lat w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja niniejsza stanie się ostateczna. Do skutków zwłoki lub opóźnienia w zapłacie odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

U Z A S A D N I E N I E
Przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych określiły zasady nabywania nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne. Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt. 2 w/w ustawy nieruchomości, o których mowa w art. 11 f ust. 1 pkt. 6 stają się z mocy prawa własnością odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi stała się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji przez organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Stosownie do art. 12 ust. 5 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomościami. Podstawą ustalenia wysokości odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość jest w myśl art. 130 ust. 2 i 134 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami – wartość rynkowa nieruchomości, którą określa w opinii rzeczoznawca majątkowy.
Starosta Łomżyński ostateczną decyzją nr 3/2011 z dnia 14 listopada 2011 r. zezwolił na realizację inwestycji drogowej, obejmującej między innymi nieruchomość, położoną w obrębie ewidencyjnym Gawrychy, jednostce ewidencyjnej Zbójna, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 25/3 o pow. 0,0054 ha, która z mocy prawa przeszła na własność Gminy Zbójna.
Rzeczoznawca majątkowy Mirosław Kazimierz Anaszko (upr. nr 1995) w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego określił wartość przejętej na rzecz Gminy Zbójna, nieruchomości na kwotę 56,00 zł.
Przy określaniu wartości rynkowej nieruchomości uwzględnił jej rodzaj, położenie, sposób użytkowania, przeznaczenie, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, stan nieruchomości na dzień 14 listopada 2011 r. oraz aktualnie kształtujące się ceny w obrocie nieruchomościami. Oszacowana wartość odpowiada wysokości cen rynkowych za obiekty porównywalne do obiektu wycenianego oraz właściwościom rynkowym przedmiotu wyceny. Powyższa wartość została oszacowana zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. Sposób sporządzenia operatu został przez rzeczoznawcę szczegółowo uzasadniony.
Odszkodowanie podlega waloryzacji na dzień wypłaty, według zasad obowiązujących w przypadku zwrotu wywłaszczonych nieruchomości (art.18 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych). Zgodnie z art.132 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami waloryzacji dokonuje podmiot zobowiązany do wypłaty odszkodowania, w tym przypadku Wójt Gminy Zbójna.
Z uwagi na fakt, że właściciele nieruchomości Wincenty i Władysława małż. Cekała nie żyją i nie przeprowadzono postępowania spadkowego, należy uznać - na podstawie art.113 ust.6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, iż przejęta pod drogę nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny.
W wyniku przeprowadzonego postępowania ustalono, że na dzień wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej tj. 14 listopada 2011 r. nieruchomość nie posiadała uregulowanego stanu prawnego ponieważ Wincenty i Władysława Cekała już nie żyli. W dniu 25 kwietnia 2013 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży oraz na stronie internetowej urzędu zostało zamieszczone na okres 14 dni zawiadomienie Starosty Łomżyńskiego o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną jako działka 25/3 o pow.0,0054 ha, położoną w obrębie Gawrychy, przejętą z mocy prawa na własność Gminy Zbójna. Ponadto zawiadomienie ogłoszono w prasie o zasięgu ogólnopolskim. W zawiadomieniu wezwano wszystkie osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie 2 miesięcy od daty jego ukazania się, zgłosiły się do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. We wskazanym terminie podanym w w/w zawiadomieniu nie zgłosił się nikt spośród osób, którym ewentualnie przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości.
W dniu 28 czerwca 2013 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży oraz na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Łomży umieszczono zawiadomienie Starosty Łomżyńskiego z dnia 27 czerwca 2013 r., nr GN-I.683.1.5.2012 informujące o możliwości zapoznania się do dnia 26 lipca 2013 r. z całym materiałem dowodowym jaki został zgromadzony w sprawie, w tym z operatem szacunkowym określającym wartość nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. We wskazanym terminie nie zostały zgłoszone żadne wnioski ani zarzuty do zgromadzonego materiału dowodowego. W toku postępowania strony miały zapewniony w nim czynny udział poprzez zawiadomienia o wszystkich czynnościach organu wywieszane na tablicy ogłoszeń i zamieszczane na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie i na zasadach określonych w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Wójt Gminy Zbójna był informowany pisemnie o prowadzonych czynnościach.
W świetle dokumentów znanych organowi nie ma możliwości ustalenia komu przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości objętej przedmiotowym postępowaniem. W związku z powyższym należy uznać, zgodnie z art. 113 ust.6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, że przedmiotowa nieruchomość jest nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym.
Na podstawie art.133 pkt 2 powołanej wyżej ustawy jeżeli wywłaszczenie dotyczy nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, odszkodowanie wpłaca się do depozytu sądowego. Zgodnie z treścią art. 118a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, odszkodowanie za nieruchomość, której własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, co do której nie zostały ustalone osoby, którym przysługują do niej prawa rzeczowe, składa się do depozytu sądowego na okres 10 lat, a decyzja dotycząca nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Decyzja niniejsza podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży i Gminy Zbójna oraz na stronie internetowej biuletynu.
Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.
POUCZENIE
Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego, które można wnieść za pośrednictwem Starosty Łomżyńskiego w terminie 14 dni licząc od daty jej otrzymania.

Starosta Łomżyński


Decyzja Starosty Łomżyńskiego z dnia 30 lipca 2013 r. nr GN-I.683.1.7.2011

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 12 ust. 4a i 5, art. 18 ust. 1 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687) 113 ust. 6 i 7, art. 118a ust. 3, art. 132 ust. 1a, art.133 pkt.2 i art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),
o r z e k a m
1. Ustalić wartość nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie ewidencyjnej Puchały, jednostce ewidencyjna Łomża, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 447/1 o pow. 0,0521 ha, będącej poprzednio własnością spadkobierców Stanisława Modzelewskiego i spadkobierców Janiny Modzelewskiej, przejętej z mocy prawa na własność Gminy Zbójna, na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego nr 14/2010, ROŚB.7351-D/14/2010 z dnia 30 września 2010 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 105 716 B – Gać (droga gminna nr 105 715 B) – droga powiatowa nr 23 377 B Puchały – droga wojewódzka 679 wraz z budową parkingu do obsługi cmentarza, na kwotę 1 717,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset siedemnaście złotych), w tym wartość gruntu 1 388,99 zł i wartość drzewostanu 327,06 zł, zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego dnia 2 grudnia 2011 r.
2. Ustalić odszkodowanie za wyżej wymienioną nieruchomość w wysokości 1 717,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset siedemnaście złotych).
3. Ustalone odszkodowanie Wójt Gminy Łomża przekaże do depozytu sądowego na okres 10-ciu lat w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja niniejsza stanie się ostateczna. Do skutków zwłoki lub opóźnienia w zapłacie odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

U Z A S A D N I E N I E
Przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych określiły zasady nabywania nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne. Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt. 2 w/w ustawy nieruchomości, o których mowa w art. 11 f ust. 1 pkt. 6 stają się z mocy prawa własnością odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi stała się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji przez organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Stosownie do art. 12 ust. 5 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomościami. Podstawą ustalenia wysokości odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość jest w myśl art. 130 ust. 2 i 134 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami – wartość rynkowa nieruchomości, którą określa w opinii rzeczoznawca majątkowy.
Starosta Łomżyński ostateczną decyzją nr 14/2010, ROŚB.7351-D/14/2010 z dnia 30 września 2010 r. zezwolił na realizację inwestycji drogowej, obejmującej między innymi nieruchomość, położoną w obrębie ewidencyjnym Puchały, jednostce ewidencyjnej Łomża, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 447/1 o pow. 0,0521 ha, która z mocy prawa przeszła na własność Gminy Łomża.
Rzeczoznawca majątkowy Mirosław Kazimierz Anaszko (upr. nr 1995) w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego określił wartość przejętej na rzecz Gminy Łomża, nieruchomości na kwotę 1 717,00 zł.
Przy określaniu wartości rynkowej nieruchomości uwzględnił jej rodzaj, położenie, sposób użytkowania, przeznaczenie, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, stan nieruchomości na dzień 30 września 2010 r., oraz aktualnie kształtujące się ceny w obrocie nieruchomościami. Oszacowana wartość odpowiada wysokości cen rynkowych za obiekty porównywalne do obiektu wycenianego oraz właściwościom rynkowym przedmiotu wyceny. Powyższa wartość została oszacowana zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. Sposób sporządzenia operatu został przez rzeczoznawcę szczegółowo uzasadniony.
Odszkodowanie podlega waloryzacji na dzień wypłaty, według zasad obowiązujących w przypadku zwrotu wywłaszczonych nieruchomości (art.18 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych). Zgodnie z art.132 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami waloryzacji dokonuje podmiot zobowiązany do wypłaty odszkodowania, w tym przypadku Wójt Gminy Łomża.
Z uwagi na fakt, że właściciele nieruchomości Stanisław i Janina Modzelewscy nie żyją i nie przeprowadzono postępowania spadkowego, należy uznać - na podstawie art.113 ust.6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, iż przejęta pod drogę nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny.
W wyniku przeprowadzonego postępowania ustalono, że na dzień wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej tj. 30 września 2010 r. nieruchomość nie posiadała uregulowanego stanu prawnego ponieważ Stanisław Modzelewski już nie żył. Janina Modzelewska zmarła w dniu 02 maja 2012 r. W dniu 25 kwietnia 2013 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży oraz na stronie internetowej urzędu zostało zamieszczone na okres 14 dni zawiadomienie Starosty Łomżyńskiego o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną jako działka 447/1 o pow.0,0521 ha, położoną w obrębie Puchały, przejętą z mocy prawa na własność Gminy Łomża. Ponadto zawiadomienie ogłoszono w prasie o zasięgu ogólnopolskim. W zawiadomieniu wezwano wszystkie osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie 2 miesięcy od daty jego ukazania ogłoszenia, zgłosiły się do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. We wskazanym terminie podanym w w/w zawiadomieniu nie zgłosił się nikt spośród osób, którym ewentualnie przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości.
W dniu 28 czerwca 2013 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży oraz na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Łomży umieszczono zawiadomienie Starosty Łomżyńskiego z dnia
27 czerwca 2013 r., nr GN-I.683.1.7.2012 informujące o możliwości zapoznania się do dnia 26 lipca 2013 r. z całym materiałem dowodowym jaki został zgromadzony w sprawie, w tym z operatem szacunkowym określającym wartość nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. We wskazanym terminie nie zostały zgłoszone żadne wnioski ani zarzuty do zgromadzonego materiału dowodowego. W toku postępowania strony miały zapewniony w nim czynny udział poprzez zawiadomienia o wszystkich czynnościach organu wywieszane na tablicy ogłoszeń i zamieszczane na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie i na zasadach określonych w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Wójt Gminy Łomża był informowany pisemnie o prowadzonych czynnościach.
W świetle dokumentów znanych organowi nie ma możliwości ustalenia komu przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości objętej przedmiotowym postępowaniem. W związku z powyższym należy uznać, zgodnie z art. 113 ust.6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, że przedmiotowa nieruchomość jest nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym.
Na podstawie art.133 pkt 2 powołanej wyżej ustawy jeżeli wywłaszczenie dotyczy nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, odszkodowanie wpłaca się do depozytu sądowego. Zgodnie z treścią art. 118a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, odszkodowanie za nieruchomość, której własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, co do której nie zostały ustalone osoby, którym przysługują do niej prawa rzeczowe, składa się do depozytu sądowego na okres 10 lat, a decyzja dotycząca nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Decyzja niniejsza podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży i Gminy Łomża oraz na stronie internetowej biuletynu.
Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.
POUCZENIE
Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego, które można wnieść za pośrednictwem Starosty Łomżyńskiego w terminie 14 dni licząc od daty jej otrzymania.


Starosta Łomżyński

Decyzja Starosty Łomżyńskiego z dnia 30 lipca 2013 r. nr GN-I.683.1.13.2011

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 12 ust. 4a i 5, art. 18 ust. 1 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687) 113 ust. 6 i 7, art. 118a ust. 3, art. 132 ust. 1a, art.133 pkt.2 i art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),

o r z e k a m
1. Ustalić wartość nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie ewidencyjnej Puchały, jednostce ewidencyjna Łomża, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 501/1 o pow. 0,0290 ha, będącej poprzednio własnością spadkobierców Piotra Lutostańskiego, przejętej z mocy prawa na własność Gminy Łomża, na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego nr14/2010, ROŚB.7351-D/14/2010 z dnia 30 września 2010 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 105 716 B – Gać (droga gminna nr 105 715 B) – droga powiatowa nr 23 377 B Puchały – droga wojewódzka 679 wraz z budowa parkingu do obsługi cmentarza, na kwotę 710,00 zł (słownie: siedemset dziesięć złotych), zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego dnia 2 grudnia 2011 r.
2. Ustalić odszkodowanie za wyżej wymienioną nieruchomość w wysokości 710,00 zł (słownie: siedemset dziesięć złotych).
3. Ustalone odszkodowanie Wójt Gminy Łomża przekaże do depozytu sądowego na okres 10-ciu lat w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja niniejsza stanie się ostateczna. Do skutków zwłoki lub opóźnienia w zapłacie odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

U Z A S A D N I E N I E
Przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych określiły zasady nabywania nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne. Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt. 2 w/w ustawy nieruchomości, o których mowa w art. 11 f ust. 1 pkt. 6 stają się z mocy prawa własnością odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi stała się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji przez organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Stosownie do art. 12 ust. 5 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomościami. Podstawą ustalenia wysokości odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość jest w myśl art. 130 ust. 2 i 134 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami – wartość rynkowa nieruchomości, którą określa w opinii rzeczoznawca majątkowy.
Starosta Łomżyński ostateczną decyzją nr 14/2010, ROŚB.7351-D/14/2010 z dnia 30 września 2010 r. zezwolił na realizację inwestycji drogowej, obejmującej między innymi nieruchomość, położoną w obrębie ewidencyjnym Puchały, jednostce ewidencyjnej Łomża, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 501/1 o pow. 0,0290 ha, która z mocy prawa przeszła na własność Gminy Łomża.
Rzeczoznawca majątkowy Mirosław Kazimierz Anaszko (upr. nr 1995) w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego określił wartość przejętej na rzecz Gminy Łomża, nieruchomości na kwotę 710,00 zł.
Przy określaniu wartości rynkowej nieruchomości uwzględnił jej rodzaj, położenie, sposób użytkowania, przeznaczenie, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, stan nieruchomości na dzień 30 września 2010 r., oraz aktualnie kształtujące się ceny w obrocie nieruchomościami.
Oszacowana wartość odpowiada wysokości cen rynkowych za obiekty porównywalne do obiektu wycenianego oraz właściwościom rynkowym przedmiotu wyceny. Powyższa wartość została oszacowana zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. Sposób sporządzenia operatu został przez rzeczoznawcę szczegółowo uzasadniony.
Odszkodowanie podlega waloryzacji na dzień wypłaty, według zasad obowiązujących w przypadku zwrotu wywłaszczonych nieruchomości (art.18 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych). Zgodnie z art.132 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami waloryzacji dokonuje podmiot zobowiązany do wypłaty odszkodowania, w tym przypadku Wójt Gminy Łomża.
Z uwagi na fakt, że właściciele nieruchomości Piotr Lutostański nie żyje i nie przeprowadzono postępowania spadkowego, należy uznać - na podstawie art.113 ust.6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, iż przejęta pod drogę nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny. W wyniku przeprowadzonego postępowania ustalono, że na dzień wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej tj. 30 września 2010 r. nieruchomość nie posiadała uregulowanego stanu prawnego ponieważ Piotr Lutostański już nie żył.
W dniu 25 kwietnia 2013 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży oraz na stronie internetowej urzędu zostało zamieszczone na okres 14 dni zawiadomienie Starosty Łomżyńskiego o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną jako działka 501/1 o pow.0,0290 ha, położoną w obrębie Puchały, przejętą z mocy prawa na własność Gminy Łomża. Ponadto zawiadomienie ogłoszono w prasie o zasięgu ogólnopolskim. W zawiadomieniu wezwano wszystkie osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie 2 miesięcy od daty ukazania ogłoszenia, zgłosiły się do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. We wskazanym terminie podanym w w/w zawiadomieniu nie zgłosił się nikt spośród osób, którym ewentualnie przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości.
W dniu 28 czerwca 2013 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży oraz na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Łomży umieszczono zawiadomienie Starosty Łomżyńskiego z dnia 27 czerwca 2013 r., nr GN-I.683.7.13.2012 informujące o możliwości zapoznania się do dnia 26 lipca 2013 r. z całym materiałem dowodowym jaki został zgromadzony w sprawie, w tym z operatem szacunkowym określającym wartość nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. We wskazanym terminie nie zostały zgłoszone żadne wnioski ani zarzuty do zgromadzonego materiału dowodowego. W toku postępowania strony miały zapewniony w nim czynny udział poprzez zawiadomienia o wszystkich czynnościach organu wywieszane na tablicy ogłoszeń i zamieszczane na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie i na zasadach określonych w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Wójt Gminy Łomża był informowany pisemnie o prowadzonych czynnościach.
W świetle dokumentów znanych organowi nie ma możliwości ustalenia komu przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości objętej przedmiotowym postępowaniem. W związku z powyższym należy uznać, zgodnie z art. 113 ust.6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, że przedmiotowa nieruchomość jest nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym.
Na podstawie art.133 pkt 2 powołanej wyżej ustawy jeżeli wywłaszczenie dotyczy nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, odszkodowanie wpłaca się do depozytu sądowego. Zgodnie z treścią art. 118a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, odszkodowanie za nieruchomość, której własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, co do której nie zostały ustalone osoby, którym przysługują do niej prawa rzeczowe, składa się do depozytu sądowego na okres 10 lat, a decyzja dotycząca nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Decyzja niniejsza podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży i Gminy Łomża oraz na stronie internetowej biuletynu.
Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.
POUCZENIE
Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego, które można wnieść za pośrednictwem Starosty Łomżyńskiego w terminie 14 dni licząc od daty jej otrzymania.


Starosta Łomżyński

Decyzja Starosty Łomżyńskiego z dnia 30 lipca 2013 r. nr GN-I.683.8.1.2012

D E C Y Z J A
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 12 ust. 4a i 5, art. 18 ust. 1 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687) 113 ust. 6 i 7, art. 118a ust. 3, art. 132 ust. 1a, art.133 pkt.2 i art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),

o r z e k a m
1. Ustalić wartość nieruchomości gruntowej, o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie ewidencyjnym Modzele Skudosze, jednostce ewidencyjna Łomża, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 64/3 o pow. 0,0033 ha, będącej poprzednio własnością spadkobierców Mariana Radgowskiego, przejętej z mocy prawa na własność Gminy Łomża, na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego nr 5/2012 z dnia 19 września 2012 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi nr 105 808 B ulica Sosnowa we wsi Wygoda i drogi gminnej nr 105 809 B ulica Spokojna we wsi Wygoda, na kwotę 988,00 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych), zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego dnia 27 listopada 2012 r.
2. Ustalić odszkodowanie za wyżej wymienioną nieruchomość w wysokości 988,00 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych).
3. Ustalone odszkodowanie Wójt Gminy Łomża przekaże do depozytu sądowego na okres 10-ciu lat w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja niniejsza stanie się ostateczna. Do skutków zwłoki lub opóźnienia w zapłacie odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

U Z A S A D N I E N I E
Przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych określiły zasady nabywania nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne. Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt. 2 w/w ustawy nieruchomości, o których mowa w art. 11 f ust. 1 pkt. 6 stają się z mocy prawa własnością odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi stała się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji przez organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Stosownie do art. 12 ust. 5 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomościami. Podstawą ustalenia wysokości odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość jest w myśl art. 130 ust. 2 i 134 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami – wartość rynkowa nieruchomości, którą określa w opinii rzeczoznawca majątkowy.
Starosta Łomżyński ostateczną decyzją nr 5/2012 z dnia 19 września 2012 r. zezwolił na realizację inwestycji drogowej, obejmującej między innymi nieruchomość, położoną w obrębie ewidencyjnym Modzele Skudosze, jednostce ewidencyjnej Łomża, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 64/3 o pow. 0,0033 ha, która z mocy prawa przeszła na własność Gminy Łomża.
Rzeczoznawca majątkowy Mirosław Kazimierz Anaszko (upr. nr 1995) w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego określił wartość przejętej na rzecz Gminy Zbójna, nieruchomości na kwotę 988,00 zł. Przy określaniu wartości rynkowej nieruchomości uwzględnił jej rodzaj, położenie, sposób użytkowania, przeznaczenie, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, stan nieruchomości na dzień 19 września 2012 r., oraz aktualnie kształtujące się ceny w obrocie nieruchomościami.
Oszacowana wartość odpowiada wysokości cen rynkowych za obiekty porównywalne do obiektu wycenianego oraz właściwościom rynkowym przedmiotu wyceny. Powyższa wartość została oszacowana zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. Sposób sporządzenia operatu został przez rzeczoznawcę szczegółowo uzasadniony.
Odszkodowanie podlega waloryzacji na dzień wypłaty, według zasad obowiązujących w przypadku zwrotu wywłaszczonych nieruchomości (art.18 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych). Zgodnie z art.132 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami waloryzacji dokonuje podmiot zobowiązany do wypłaty odszkodowania, w tym przypadku Wójt Gminy Łomża.
Z uwagi na fakt, że właściciele nieruchomości Marian Radgowski nie żyje i nie przeprowadzono postępowania spadkowego, należy uznać - na podstawie art.113 ust.6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, iż przejęta pod drogę nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny. W wyniku przeprowadzonego postępowania ustalono, że na dzień wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej tj. 19 września 2012 r. nieruchomość nie posiadała uregulowanego stanu prawnego ponieważ Marian Radgowski już nie żył.
W dniu 25 kwietnia 2013 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży oraz na stronie internetowej urzędu zostało zamieszczone na okres 14 dni zawiadomienie Starosty Łomżyńskiego o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną jako działka 64/3 o pow.0,0033 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Modzele Skudosze, przejętą z mocy prawa na własność Gminy Łomża. Ponadto zawiadomienie ogłoszono w prasie o zasięgu ogólnopolskim. W zawiadomieniu wezwano wszystkie osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie 2 miesięcy od daty jego ukazania się, zgłosiły się do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. We wskazanym terminie podanym w w/w zawiadomieniu nie zgłosił się nikt spośród osób, którym ewentualnie przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości.
W dniu 28 czerwca 2013 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży oraz na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Łomży umieszczono zawiadomienie Starosty Łomżyńskiego z dnia 27 czerwca 2013 r., nr GN-I.683.8.1.2012 informujące o możliwości zapoznania się do dnia 26 lipca 2013 r. z całym materiałem dowodowym jaki został zgromadzony w sprawie, w tym z operatem szacunkowym określającym wartość nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. We wskazanym terminie nie zostały zgłoszone żadne wnioski ani zarzuty do zgromadzonego materiału dowodowego. W toku postępowania strony miały zapewniony w nim czynny udział poprzez zawiadomienia o wszystkich czynnościach organu wywieszane na tablicy ogłoszeń i zamieszczane na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie i na zasadach określonych w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Wójt Gminy Łomża był informowany pisemnie o prowadzonych czynnościach.
W świetle dokumentów znanych organowi nie ma możliwości ustalenia komu przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości objętej przedmiotowym postępowaniem. W związku z powyższym należy uznać, zgodnie z art. 113 ust.6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, że przedmiotowa nieruchomość jest nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym.
Na podstawie art.133 pkt 2 powołanej wyżej ustawy jeżeli wywłaszczenie dotyczy nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, odszkodowanie wpłaca się do depozytu sądowego. Zgodnie z treścią art. 118a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, odszkodowanie za nieruchomość, której własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, co do której nie zostały ustalone osoby, którym przysługują do niej prawa rzeczowe, składa się do depozytu sądowego na okres 10 lat, a decyzja dotycząca nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Decyzja niniejsza podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży i Gminy Łomża oraz na stronie internetowej biuletynu.
Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.
POUCZENIE
Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego, które można wnieść za pośrednictwem Starosty Łomżyńskiego w terminie 14 dni licząc od daty jej otrzymania.


Starosta Łomżyński

Data powstania: wtorek, 30 lip 2013 13:26
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: piątek, 16 sie 2013 08:08
Opublikował(a): Paulina Gałązka
Zaakceptował(a): Paulina Gałązka
Artykuł był czytany: 1999 razy