BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. "Dostawa energii elektrycznej do lokali, obiektów i na potrzeby oświetlenia drogowego Łomżyńskiej Grupy Zakupowej"

ZAMAWIAJĄCY: Powiat Łomżyński Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Dostawa energii elektrycznej do lokali, obiektów i na potrzeby oświetlenia drogowego Łomżyńskiej Grupy Zakupowej Miejsce publikacji: 1. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2. Strona internetowa zamawiającego http://www.powiatlomzynski.pl/bip 3. Tablica ogłoszeń zamawiającego w siedzibie zamawiającego
Unia Europejska
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu
Ogłoszenie o zamówieniu
(Dyrektywa 2004/18/WE)
Sekcja I : Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Powiat Łomżyński Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____
Adres pocztowy: ul. Szosa Zambrowska 1/27
Miejscowość: Łomża Kod pocztowy: 18-400 Państwo: Polska (PL)
Punkt kontaktowy: Starostwo Powiatowe w Łomży Tel.: +48 862156940
Osoba do kontaktów: Monika Kossakowska
E-mail: starosta.blm@powiatypolskie.pl Faks: +48 862156904
Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) http://www.powiatlomzynski.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
Więcej informacji można uzyskać pod adresem
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.I)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.II)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.III)
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
Agencja/urząd krajowy lub federalny
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
Podmiot prawa publicznego
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
Inna: (proszę określić)
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Obrona
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Środowisko
Sprawy gospodarcze i finansowe
Zdrowie
Budownictwo i obiekty komunalne
Ochrona socjalna
Rekreacja, kultura i religia
Edukacja
Inny: (proszę określić)
I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:
tak nie
więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A
Sekcja II : Przedmiot zamówienia
II.1) Opis :
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :
Dostawa energii elektrycznej do lokali, obiektów i na potrzeby oświetlenia drogowego Łomżyńskiej Grupy
Zakupowej
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług :
Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada
konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu
Roboty budowlane Dostawy Usługi
Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocą dowolnych
środków, obiektu budowlanego
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą
Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych form
Kategoria usług: nr: _____
Zob. kategorie usług w załączniku
C1
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :
_____
Kod NUTS: PL344
II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ):
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej : (jeżeli dotyczy)
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Umowa ramowa z jednym wykonawcą
Liczba : _____
albo
(jeżeli dotyczy) liczba maksymalna : _____ uczestników planowanej umowy ramowej
Czas trwania umowy ramowej
Okres w latach : _____ albo w miesiącach : _____
Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat :
_____
Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli
dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT : _____ Waluta :
albo
Zakres: między : _____ : i : _____ : Waluta :
Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana)
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu :
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej o łącznym szacowanym wolumenie
5.135,39 MWh (+/- 15%) w okresie od dnia 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
2. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie dla potrzeb:
1) lokali i obiektów
2) oświetlenia drogowego
3. Kod CPV, pod którym sklasyfikowano przedmiot zamówienia: 09310000-5 Elektryczność.
4. Dostawa energii elektrycznej będzie się odbywała na podstawie odrębnych umów sprzedaży
pomiędzy poszczególnymi Zamawiającymi (wymienionymi w Rozdziale I) a Wykonawcą.
5. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych pomiędzy Zamawiającymi
(odbiorcami/płatnikami) a operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD):
Energa Operator S.A., PGE Dystrybucja SA.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadził dialogu
technicznego.
8. Zamawiający udzieli zamówienia w dwóch częściach:
Część I – Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów
Część II – Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 09310000
II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) :
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) : tak nie
II.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy,
ile jest części zamówienia)
To zamówienie podzielone jest na części: tak nie
(jeżeli tak) Oferty można składać w odniesieniu do
tylko jednej części
jednej lub więcej części
wszystkich części
II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych:
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych : tak nie
II.2) Wielkość lub zakres zamówienia :
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)
Jak w pkt 1.5. Krótki opis zamówienia. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego o
których mowa w art. 67 ust. 7 ustawy, ale nie więcej niż 15 % wartości zamówienia podstawowego.
(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT : 1622435.07 Waluta : PLN
albo
Zakres: między : _____ : i : _____ : Waluta :
II.2.2) Informacje o opcjach : (jeżeli dotyczy)
Opcje : tak nie
(jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji :
_____
(jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji :
w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
II.2.3) Informacje o wznowieniach : (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak nie
Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana) _____ albo Zakres: między : _____ i: _____
(jeżeli są znane) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zamówień:
w miesiącach: _____ albo w dniach: _____ (od udzielenia zamówienia)
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:
Okres w miesiącach : 12 albo w dniach: _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia:
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: (jeżeli dotyczy)
Wymagania dotyczące wadium – Część I zamówienia – Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 35.000,00 zł (słownie złotych trzydzieści pięć tysięcy
tysięcy 00/100).
Wymagania dotyczące wadium – Część II zamówienia – Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia
drogowego
2. Zamawiający, żąda wniesienia wadium w wysokości 8.500,00 zł (słownie złotych osiem tysięcy pięćset
00/100).
Wymagania dotyczące wadium – wspólne dla Części I zamówienia – Dostawa energii elektrycznej do lokali i
obiektów oraz Części II zamówienia – Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego.
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
4. W przypadku ubiegania się przez wykonawcę o dwie części zamówienia, zobowiązany jest on do wniesienia
wadium odrębnie na każdą z części zamówienia (dotyczy w szczególności wadium wniesionego w formie innej
niż pieniężna) w wysokości o których mowa w pkt 1 i 2 Rozdziału VIII.
5. Wadium może zostać wniesione w jednej z poniższych form:
a. Pieniądzu - wówczas wadium zostanie uznane za wpłacone w terminie, jedynie pod warunkiem, że pieniądze
znajdą się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dowód wniesienia wadium
powinien być załączony do oferty.
b. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
c. Gwarancjach bankowych
d. Gwarancjach ubezpieczeniowych
e. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42,
poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732, Nr 227, poz. 1505, z 2010 r. Nr 96, poz. 620).
6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy numer – wspólny dla
Części I zamówienia i Części II zamówienia: 02 8762 0009 0003 2551 2000 0020 Starostwa Powiatowego w
Łomży z dopiskiem: Wadium - Dostawa energii elektrycznej Część I zamówienia i/lub Część II zamówienia.
7. Oryginał wniesienia wadium w innej formie niż pieniężnej należy złożyć w pokoju nr 304 (Kancelaria) na II
piętrze lub dołączyć do oferty w osobnej kopercie w terminie do dnia i godziny składania ofert, a kopię wpiąć
odpowiednio do oferty na Część I zamówienia i/lub Część II zamówienia.
8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
9. Wadium wnoszone w formie gwarancji winno zawierać w swej treści nieodwołalne i bezwarunkowe
zobowiązanie się do zapłaty kwoty wadium na wypadek gdyby Wykonawca:
a. w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to
z przyczyn nieleżących po jego stronie,
b. odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
c. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
10. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
11. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej
lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem zapisów Rozdział VIII.12. SIWZ Wykonawcy, którego oferta została wybranajako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
13. Zamawiający żąda we wskazanym terminie ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza.
14. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących:
Wszelkie rozliczenia dokonywane będą w PLN
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
(jeżeli dotyczy)
W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego należy załączyć
dodatkowo dla podmiotu wiodącego (lidera) - pełnomocnictwo (zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy), udzielone przez
Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu
umowy (umów)
III.1.4) Inne szczególne warunki: (jeżeli dotyczy)
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom : tak nie
(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:
_____
III.2) Warunki udziału:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego
lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków - Część I
zamówienia – Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualną koncesję na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną, przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki.
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże spełnienie warunku tzn.
w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – to w tym czasie) potwierdzi należyte wykonanie sprzedaży energii elektryczne o łącznym wolumenie
nie mniejszym niż 1.500,00 MWh.
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na
podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3a do SIWZ.
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na
podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3a do SIWZ.
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie spełnienia-nie
spełnienia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia opisane w Rozdziale VI. SIWZ „Wykaz
oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków
udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu wykluczeniu”. Niespełnienie przez Wykonawcę choćby jednego z
warunków opisanych powyżej, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
Zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany
jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
3. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24
ust 1 ustawy Pzp.
Na potwierdzenie nie podlegania wykluczeniu, Wykonawca złoży oświadczenie o braku podstaw do
wykluczenia, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5a do SIWZ oraz dokumenty szczegółowo opisane w
Rozdziale VI.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków - Część II
zamówienia – Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualną koncesję na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną, przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki.
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże spełnienie warunku tzn.
w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – to w tym czasie) potwierdzi należyte wykonanie sprzedaży energii elektrycznej o łącznym wolumenie
nie mniejszym niż 350,00 MWh.
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na
podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3b do SIWZ.
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na
podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3b do SIWZ.
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie spełnienianie
spełnienia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia opisane w Rozdziale VI.SIWZ „Wykaz
oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków
udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu wykluczeniu”. Niespełnienie przez Wykonawcę choćby jednego z
warunków opisanych powyżej, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
Zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 9 / 23
jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
3. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24
ust 1 ustawy Pzp.
Na potwierdzenie nie podlegania wykluczeniu (art. 24 ust. 1 ustawy Pzp), Wykonawca złoży oświadczenie o
braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5b do SIWZ oraz dokumenty szczegółowo
opisane w Rozdziale VI. SIWZ.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:
Wymienione powyżej w sekcji III.2.1.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
Wymienione powyżej w sekcji III.2.1.
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:
Wymienione powyżej w sekcji III.2.1.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
Wymienione powyżej w sekcji III.2.1.
III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych: (jeżeli dotyczy)
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej
III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi:
III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: tak nie
(jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych :
_____
III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi:
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: tak nie
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 10 / 23
Sekcja IV : Procedura
IV.1) Rodzaj procedury:
IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:
_____
Negocjacyjna Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w
ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) : tak nie
(jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców
w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe)
Negocjacyjna przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:
_____
Dialog konkurencyjny
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
(procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)
Przewidywana liczba wykonawców: _____
albo
Przewidywana minimalna liczba: _____ i (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna _____
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:
_____
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu: (procedura negocjacyjna, dialog
konkurencyjny)
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub
negocjowanych ofert : tak nie
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))
Najniższa cena
albo
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z
oczywistych przyczyn)
kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie
opisowym
Kryteria Waga Kryteria Waga
1. _____ _____ 6. _____ _____
2. _____ _____ 7. _____ _____
3. _____ _____ 8. _____ _____
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 11 / 23
Kryteria Waga Kryteria Waga
4. _____ _____ 9. _____ _____
5. _____ _____ 10. _____ _____
IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna tak nie
(jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
_____
IV.3) Informacje administracyjne:
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: (jeżeli dotyczy)
ORiK.272.1.2013
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
tak nie
(jeżeli tak)
Wstępne ogłoszenie
informacyjne
Ogłoszenie o profilu nabywcy
Numer ogłoszenia w Dz.U.: _____ z dnia: ______ (dd/mm/rrrr)
Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy)
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego: (w
przypadku dialogu konkurencyjnego)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów
Data: ______ Godzina: _____
Dokumenty odpłatne tak nie
(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Podać cenę: _____ Waluta: _____
Warunki i sposób płatności:
_____
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 30/10/2013 Godzina: 10:15
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom: (jeżeli
jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data: ______
IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Dowolny język urzędowy UE
Język urzędowy (języki urzędowe) UE:
PL
Inny:
_____
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 12 / 23
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Do: : ______
albo
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data : 30/10/2013 (dd/mm/rrrr) Godzina10:15
(jeżeli dotyczy)Miejscowość: Starostwo Powiatowe, 18 - 400 Łomża, ul. Szosa zambrowska 1/27, pokój nr 218
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) :
tak nie
(jeżeli tak) Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
_____
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 13 / 23
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia: (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się : tak nie
(jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:
_____
VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej : tak nie
(jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:
_____
VI.3) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy)
Postępowanie prowadzone pod nazwą:
Dostawa energii elektrycznej do lokali, obiektów i na potrzeby oświetlenia drogowego Łomżyńskiej Grupy
Zakupowej
Zamawiający w niniejszym postępowaniu działa w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz jednostek
organizacyjnych, instytucji i organizacji, a także w imieniu i na rzecz niżej wymienionych Zamawiających
(występujących w imieniu własnym oraz na rzecz jednostek organizacyjnych, instytucji, organizacji oraz
podmiotów prawa handlowego), na co posiada stosowne pełnomocnictwa (podstawa prawna art. 16 ustawy
prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. zwanej dalej ustawą Pzp, (tekst jednolity z tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r. poz. 907):
1) Gmina Łomża, numer NIP 718-12-68-329, siedziba władz Urząd Gminy Łomża, 18-400 Łomża,
ul. M. Curie-Skłodowskiej 1a;
2) Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, numer NIP 718-16-89-321, z siedzibą
18-400 Łomżą, Al. Piłsudskiego 11;
3) Gmina Śniadowo, numer NIP 718-20-23-707, siedziba władz Urząd Gminy Śniadowo, 18-411 Śniadowo, ul.
Ostrołęcka 11;
4) Gmina Zbójna, numer NIP 718-20-27-616, siedziba władz Urząd Gminy Zbójna, 18-416 Zbójna, ul.
Łomżyńska 64;
5) Gmina Miejska Ciechanów, numer NIP 566-18-76-536, siedziba władz Urząd Miasta Ciechanów, 06-400
Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6;
6) Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży, numer NIP 718-16-22-676, z siedzibą w
18-400 Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/19.
VI.4) Procedury odwoławcze:
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska (PL)
Tel.: +48 224577801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
Adres internetowy: (URL) http://www.uzp.gov.pl
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 14 / 23
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)
Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____ Państwo: _____
Tel.: _____
E-mail: Faks: _____
Adres internetowy: (URL) _____
VI.4.2) Składanie odwołań: (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni,
jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do
sądu.
5. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.
6. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi
w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska (PL)
Tel.: +48 224577801
E-mail: odwołania @uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
Adres internetowy: (URL) _____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/09/2013 (dd/mm/rrrr) - ID:2013-127200
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 15 / 23
Załącznik A
Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe
I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje
Oficjalna nazwa: _____ Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____ Państwo: _____
Punkt kontaktowy: _____ Tel.: _____
Osoba do kontaktów: _____
E-mail: Faks: _____
Adres internetowy: (URL) _____
II) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym
dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego i dynamicznego systemu zakupów)
Oficjalna nazwa: _____ Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____ Państwo: _____
Punkt kontaktowy: _____ Tel.: _____
Osoba do kontaktów: _____
E-mail: Faks: _____
Adres internetowy: (URL) _____
III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
Oficjalna nazwa: _____ Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____ Państwo: _____
Punkt kontaktowy: _____ Tel.: _____
Osoba do kontaktów: _____
E-mail: Faks: _____
Adres internetowy: (URL) _____
IV) Adres innej instytucji zamawiającej, w imieniu której dokonuje zakupu instytucja zamawiająca
Oficjalna nazwa Gmina Łomża Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____
Adres pocztowy: ul. M.Curie-Skłodowskiej 1a
Miejscowość Łomża Kod pocztowy 18-400
Państwo Polska (PL)
-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
Oficjalna nazwa Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana
Wyszńskiego w Łomży
Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 16 / 23
Adres pocztowy: Al. Piłsudskiego 11
Miejscowość Łomża Kod pocztowy 18-400
Państwo Polska (PL)
-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
Oficjalna nazwa Gmina Śniadowo Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____
Adres pocztowy: ul. Ostrołęcka 11
Miejscowość Śniadowo Kod pocztowy 18-411
Państwo Polska (PL)
-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
Oficjalna nazwa Gmina Zbójna Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____
Adres pocztowy: ul. Łomżyńska 64
Miejscowość Zbójna Kod pocztowy 18-416
Państwo Polska (PL)
-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
Oficjalna nazwa Gmina Miejska Ciechanów Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____
Adres pocztowy: Plac Jana Pawła II 6
Miejscowość Ciechanów Kod pocztowy 06-400
Państwo Polska (PL)
-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
Oficjalna nazwa Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
SPZOZ w Łomży
Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____
Adres pocztowy: ul. Szosa Zambrowska 1/19
Miejscowość Łomża Kod pocztowy 18-400
Państwo Polska (PL)
-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
Oficjalna nazwa Powiat Łomżyński Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____
Adres pocztowy: ul. Szosa Zambrowska 1/27
Miejscowość Łomża Kod pocztowy 18-400
Państwo Polska (PL)
-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 17 / 23
Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Dostawa energii elektrycznej do lokali, obiektów i
na potrzeby oświetlenia drogowego Łomżyńskiej Grupy Zakupowej
Część nr : 1 Nazwa : Część I – Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów
1) Krótki opis:
1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 113 szt.
2. Całkowita moc umowna dla punktów poboru energii elektrycznej: 2.660,70 kW
3. Szczegółowy opis punktów poboru Zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1a do SIWZ.
4. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy: 4.258,63 MWh
(+/- 15%), z tego:
Strefa I 1.925,17 MWh
Strefa II 430,46 MWh
Strefa III 1.903,00 MWh
Powyższe dane mają charakter orientacyjny.
5. Dostawy odbywać się będą w terminie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. z zastrzeżeniem, że terminy
rozpoczęcia dostaw mogą być odmienne w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru. Uwaga:
Zamawiający w Załączniku nr 1a szczegółowo opisał terminy rozpoczęcia dostaw do poszczególnych punktów
poboru – kolumna „Okres dostaw”.
6. Warunkiem rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej we wskazanym (w odniesieniu do poszczególnych
punktów poboru) terminie jest pozytywne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, posiadanie
przez odbiorcę/płatnika ważnej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz skuteczne
rozwiązanie/wygaśnięcie dotychczas obowiązujących umów na sprzedaż energii elektrycznej.
7. W Załączniku nr 1a w kolumnie „Zmiana sprzedawcy” wskazano, dla których punktów poboru nastąpi
pierwsza lub kolejna zmiana sprzedawcy. Wprowadzenie treści „kolejna” oznacza również, że nastąpił już
rozdział umów na umowę sprzedaży i dystrybucyjną.
8. W przypadku obowiązywania umów kompleksowych, Zamawiający złożyli lub złożą (w odniesieniu do
poszczególnych punktów poboru) stosowne oświadczenia o rozwiązaniu umów ze skutkiem na dzień
poprzedzający planowaną datę rozpoczęcia dostaw (w Załączniku nr 1a do SIWZ kolumna „Okres dostaw”), a
kopie wypowiedzeń zostaną przekazane Wykonawcy, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą.
9. Układy pomiarowe (2 szt.) z grupą taryfową „B” należące do Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała
Wyszyńskiego w Łomży zostaną dostosowane w terminie umożliwiającym rozpoczęcie dostaw od dnia
01.01.2014 r.
10. W przypadku posiadania przez Zamawiających terminowych umów sprzedaży, termin ich obowiązywania
upływa z dniem poprzedzającym planowaną datę rozpoczęcia dostaw (w Załączniku nr 1a do SIWZ kolumna
„Okres dostaw”).
Uwaga dotycząca grupy taryfowej i mocy umownej:
W Załączniku nr 1a do SIWZ informacyjnie wskazano parametry dystrybucyjne (moc umowna/grupa taryfowa),
które różnić się mogą od aktualnie obowiązujących lub mogą podlegać zmianie w trakcie trwania umowy na
sprzedaż energii elektrycznej. W kolumnie „Parametry dystrybucyjne” Zamawiający wskazał planowaną moc
umowną i grupę taryfową, które (w przypadku pierwszej zmiany sprzedawcy) winny być zgłoszone przez
Wykonawcę OSD na etapie składania wniosków o zawarcie umów o świadczenie usług dystrybucji.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 18 / 23
Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 09310000
3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt
bez VAT: 1306305.24
Waluta: PLN
albo
Zakres: między : _____ i: _____ Waluta:
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: 01/01/2014 (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: 31/12/2014 (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 113 szt.
2. Całkowita moc umowna dla punktów poboru energii elektrycznej: 2.660,70 kW
3. Szczegółowy opis punktów poboru Zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1a do SIWZ.
4. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy: 4.258,63 MWh
(+/- 15%), z tego:
Strefa I 1.925,17 MWh
Strefa II 430,46 MWh
Strefa III 1.903,00 MWh
Powyższe dane mają charakter orientacyjny.
5. Dostawy odbywać się będą w terminie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. z zastrzeżeniem, że terminy
rozpoczęcia dostaw mogą być odmienne w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru. Uwaga:
Zamawiający w Załączniku nr 1a szczegółowo opisał terminy rozpoczęcia dostaw do poszczególnych punktów
poboru – kolumna „Okres dostaw”.
6. Warunkiem rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej we wskazanym (w odniesieniu do poszczególnych
punktów poboru) terminie jest pozytywne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, posiadanie
przez odbiorcę/płatnika ważnej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz skuteczne
rozwiązanie/wygaśnięcie dotychczas obowiązujących umów na sprzedaż energii elektrycznej.
7. W Załączniku nr 1a w kolumnie „Zmiana sprzedawcy” wskazano, dla których punktów poboru nastąpi
pierwsza lub kolejna zmiana sprzedawcy. Wprowadzenie treści „kolejna” oznacza również, że nastąpił już
rozdział umów na umowę sprzedaży i dystrybucyjną.
8. W przypadku obowiązywania umów kompleksowych, Zamawiający złożyli lub złożą (w odniesieniu do
poszczególnych punktów poboru) stosowne oświadczenia o rozwiązaniu umów ze skutkiem na dzień
poprzedzający planowaną datę rozpoczęcia dostaw (w Załączniku nr 1a do SIWZ kolumna „Okres dostaw”), a
kopie wypowiedzeń zostaną przekazane Wykonawcy, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą.
9. Układy pomiarowe (2 szt.) z grupą taryfową „B” należące do Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała
Wyszyńskiego w Łomży zostaną dostosowane w terminie umożliwiającym rozpoczęcie dostaw od dnia
01.01.2014 r.
10. W przypadku posiadania przez Zamawiających terminowych umów sprzedaży, termin ich obowiązywania
upływa z dniem poprzedzającym planowaną datę rozpoczęcia dostaw (w Załączniku nr 1a do SIWZ kolumna
„Okres dostaw”).
Uwaga dotycząca grupy taryfowej i mocy umownej:
W Załączniku nr 1a do SIWZ informacyjnie wskazano parametry dystrybucyjne (moc umowna/grupa taryfowa),
które różnić się mogą od aktualnie obowiązujących lub mogą podlegać zmianie w trakcie trwania umowy na
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 19 / 23
sprzedaż energii elektrycznej. W kolumnie „Parametry dystrybucyjne” Zamawiający wskazał planowaną moc
umowną i grupę taryfową, które (w przypadku pierwszej zmiany sprzedawcy) winny być zgłoszone przez
Wykonawcę OSD na etapie składania wniosków o zawarcie umów o świadczenie usług dystrybucji.
Część II zamówienia – Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego
1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 163 szt.
2. Szczegółowy opis punktów poboru Zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1b do SIWZ
3. Całkowita moc umowna dla punktów poboru energii elektrycznej 398,00 kW
4. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy 876,76 MWh
(+/-15%), z tego:
Strefa I 417,69 MWh
Strefa II 459,07 MWh
Strefa III 0,00 MWh
Powyższe dane mają charakter orientacyjny.
5. Dostawy odbywać się będą w terminie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. z zastrzeżeniem, że terminy
rozpoczęcia dostaw mogą być odmienne w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru. Uwaga:
Zamawiający w Załączniku nr 1b szczegółowo opisał terminy rozpoczęcia dostaw do poszczególnych punktów
poboru – kolumna „Okres dostaw”.
6. Warunkiem rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej we wskazanym (w odniesieniu do poszczególnych
punktów poboru) terminie jest pozytywne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, posiadanie
przez odbiorcę/płatnika ważnej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz skuteczne
rozwiązanie/wygaśnięcie dotychczas obowiązujących umów na sprzedaż energii elektrycznej.
7. W Załączniku nr 1b w kolumnie „Zmiana sprzedawcy” wskazano, dla których punktów poboru nastąpi
pierwsza lub kolejna zmiana sprzedawcy. Wprowadzenie treści „kolejna” oznacza również, że nastąpił już
rozdział umów na umowę sprzedaży i dystrybucyjną.
8. W przypadku obowiązywania umów kompleksowych, Zamawiający złożyli lub złożą (w odniesieniu do
poszczególnych punktów poboru) stosowne oświadczenia o rozwiązaniu umów ze skutkiem na dzień
poprzedzający planowaną datę rozpoczęcia dostaw (w Załączniku nr 1b do SIWZ kolumna „Okres dostaw”), a
kopie wypowiedzeń zostaną przekazane Wykonawcy, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą.
9. W przypadku posiadania przez Zamawiających terminowych umów sprzedaży, termin ich obowiązywania
upływa z dniem poprzedzającym planowaną datę rozpoczęcia dostaw (w Załączniku nr 1b do SIWZ kolumna
„Okres dostaw”).
Uwaga dotycząca grupy taryfowej i mocy umownej:
W Załączniku nr 1b do SIWZ informacyjnie wskazano parametry dystrybucyjne (moc umowna/grupa taryfowa),
które różnić się mogą od aktualnie obowiązujących lub mogą podlegać zmianie w trakcie trwania umowy na
sprzedaż energii elektrycznej. W kolumnie „Parametry dystrybucyjne” Zamawiający wskazał planowaną moc
umowną i grupę taryfową, które (w przypadku pierwszej zmiany sprzedawcy) winny być zgłoszone przez
Wykonawcę OSD na etapie składania wniosków o zawarcie umów o świadczenie usług dystrybucji.
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 20 / 23
Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Dostawa energii elektrycznej do lokali, obiektów i
na potrzeby oświetlenia drogowego Łomżyńskiej Grupy Zakupowej
Część nr : 2 Nazwa : Dostawa energii elektrycznej do lokali, obiektów i na potrzeby oświetlenia drogowego
Łomżyńskiej Grupy Zakupowej
1) Krótki opis:
Część II zamówienia – Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego
1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 163 szt.
2. Szczegółowy opis punktów poboru Zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1b do SIWZ
3. Całkowita moc umowna dla punktów poboru energii elektrycznej 398,00 kW
4. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy 876,76 MWh
(+/-15%), z tego:
Strefa I 417,69 MWh
Strefa II 459,07 MWh
Strefa III 0,00 MWh
Powyższe dane mają charakter orientacyjny.
5. Dostawy odbywać się będą w terminie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. z zastrzeżeniem, że terminy
rozpoczęcia dostaw mogą być odmienne w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru. Uwaga:
Zamawiający w Załączniku nr 1b szczegółowo opisał terminy rozpoczęcia dostaw do poszczególnych punktów
poboru – kolumna „Okres dostaw”.
6. Warunkiem rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej we wskazanym (w odniesieniu do poszczególnych
punktów poboru) terminie jest pozytywne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, posiadanie
przez odbiorcę/płatnika ważnej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz skuteczne
rozwiązanie/wygaśnięcie dotychczas obowiązujących umów na sprzedaż energii elektrycznej.
7. W Załączniku nr 1b w kolumnie „Zmiana sprzedawcy” wskazano, dla których punktów poboru nastąpi
pierwsza lub kolejna zmiana sprzedawcy. Wprowadzenie treści „kolejna” oznacza również, że nastąpił już
rozdział umów na umowę sprzedaży i dystrybucyjną.
8. W przypadku obowiązywania umów kompleksowych, Zamawiający złożyli lub złożą (w odniesieniu do
poszczególnych punktów poboru) stosowne oświadczenia o rozwiązaniu umów ze skutkiem na dzień
poprzedzający planowaną datę rozpoczęcia dostaw (w Załączniku nr 1b do SIWZ kolumna „Okres dostaw”), a
kopie wypowiedzeń zostaną przekazane Wykonawcy, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą.
9. W przypadku posiadania przez Zamawiających terminowych umów sprzedaży, termin ich obowiązywania
upływa z dniem poprzedzającym planowaną datę rozpoczęcia dostaw (w Załączniku nr 1b do SIWZ kolumna
„Okres dostaw”).
Uwaga dotycząca grupy taryfowej i mocy umownej:
W Załączniku nr 1b do SIWZ informacyjnie wskazano parametry dystrybucyjne (moc umowna/grupa taryfowa),
które różnić się mogą od aktualnie obowiązujących lub mogą podlegać zmianie w trakcie trwania umowy na
sprzedaż energii elektrycznej. W kolumnie „Parametry dystrybucyjne” Zamawiający wskazał planowaną moc
umowną i grupę taryfową, które (w przypadku pierwszej zmiany sprzedawcy) winny być zgłoszone przez
Wykonawcę OSD na etapie składania wniosków o zawarcie umów o świadczenie usług dystrybucji.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 21 / 23
Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 09310000
3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt
bez VAT: 316129.83
Waluta: PLN
albo
Zakres: między : _____ i: _____ Waluta:
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: 01/01/2014 (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: 31/12/2014 (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 22 / 23
Załącznik C1 – Zamówienia ogólne
Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia
Dyrektywa 2004/18/WE
Kategoria nr [1] Przedmiot
1 Usługi konserwacyjne i naprawcze
2 Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi
kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty
3 Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty
4 Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą
5 Usługi telekomunikacyjne
6 Usługi finansowe: a) Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne [4]
7 Usługi komputerowe i usługi z nimi związane
8 Usługi badawcze i rozwojowe [5]
9 Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych
10 Usługi badania rynku i opinii publicznej
11 Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane
12 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi
urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i
technicznych; usługi badań i analiz technicznych
13 Usługi reklamowe
14 Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem
15 Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub
umowy
16 Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne
Kategoria nr [7] Przedmiot
17 Usługi hotelarskie i restauracyjne
18 Usługi transportu kolejowego
19 Usługi transportu wodnego
20 Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe
21 Usługi prawnicze
22 Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]
23 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów
opancerzonych
24 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
25 Usługi społeczne i zdrowotne
26 Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe [9]
27 Inne usługi
1 Kategorie usług w rozumieniu art. 20 i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.
2 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
3 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
4 Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów
wartościowych albo innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone:
usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę – bez względu na sposób finansowania – gruntów, istniejących
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 23 / 23
budynków lub innych nieruchomości, albo dotyczące praw do nich. Niemniej jednak przepisom dyrektywy
podlegają umowy o świadczenie usług finansowych zawarte, w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po
zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzierżawy.
5 Z wyjątkiem usług dotyczących badań i rozwoju innych niż takie, gdzie korzyści czerpie wyłącznie instytucja
zamawiająca w celu wykorzystania ich we własnej działalności, pod warunkiem że świadczona usługa została w
pełni wynagrodzona przez instytucję zamawiającą.
6 Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.
7 Kategorie usług w rozumieniu art. 21 i załącznika IIB do dyrektywy 2004/18/WE.
8 Z wyjątkiem umów o pracę.
9 Z wyjątkiem umów dotyczących nabycia, opracowania, produkcji i koprodukcji materiałów programowych
przez nadawców oraz umów dotyczących czasu emisji.
Data powstania: poniedziałek, 23 wrz 2013 08:57
Data opublikowania: poniedziałek, 23 wrz 2013 09:19
Opublikował(a): Zbigniew Kowalewski
Zaakceptował(a): Zbigniew Kowalewski
Artykuł był czytany: 2063 razy