BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na zakup używanej maszyny budowlanej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej powyżej 30 000 Euro

Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Poligonowa 30 ogłasza przetarg nieograniczony na:
zakup używanej maszyny budowlanej : koparko – ładowarki, rok prod. od 1997r.
do 2000r. , stan licznika do 7000 mth (PKWiU: 29.52.2).

Miejsce realizacji: baza oferenta.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (pożądany) : do 30.09.2003r.

Wadium – 1500,0 zł

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
- cena (koszt) – 80%
- rok produkcji maszyny budowlanej – 10%
- stan techniczny maszyny budowlanej – 10%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena 20,0 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 2 lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawnienie do kontaktów z oferentami – Ewa Olechwierowicz, Bogdan Gierwatowski, tel. (0-86) 218-41-89, pok. 2 i 4, w godz. 730 – 1330.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok.1.

Termin składania ofert upływa dnia 14.08.2003r. o godzinie 10:00 .

Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.08.2003r. o godz. 10:10 w siedzibie zamawiającego, pok.1.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczenie na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:
- spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Data powstania: środa, 2 lip 2003 14:07
Data opublikowania: środa, 2 lip 2003 14:18
Data przejścia do archiwum: wtorek, 19 sie 2003 13:40
Opublikował(a): Barbara Chojnowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2186 razy