BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przetarg na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego i zajęć rehabilitacyjnych dla uczestników projektu „Razem ku samodzielności…”

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego i zajęć rehabilitacyjnych dla uczestników projektu pn. „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych) w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrane zostały najkorzystniejsze oferty.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży oraz na stronie internetowej - www.pcpr.powiatlomzynski.pl.


Część I – Zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych przez specjalistę w dziedzinie fizjoterapii

Liczba otrzymanych ofert – 0

Zestawienie ofert i ocen:

BRAK OFERTCzęść II – Kurs dogoterapii dla osoby prowadzącej zajęcia z dogoterapii

Liczba otrzymanych ofert – 1

Nazwa wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą:
FOTO WÓJCIK
Tomasz Wójcik
43 – 502 Czechowice – Dziedzice
ul. Cienista 32 D

Cena oferty: 2 800,00 zł brutto (słownie złotych: dwa tysiące osiemset złotych 00/100.).

Uzasadnienie – oferta uzyskała 100 punktów co jest najwyższą ocenę punktową wg kryteriów podanych w SIWZ.

Zestawienie ofert i ocen:


Nazwa oferenta:

FOTO WÓJCIK
Tomasz Wójcik
43 – 502 Czechowice – Dziedzice
ul. Cienista 32 D

Wartość wynagrodzenia ogółem brutto: 2 800,-


ZAWIADOMIENIE O TERMINIE PO UPŁYWIE KTÓREGO MOŻE ZOSTAĆ ZAWARTA UMOWA

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie działając na podstawie art. 92 ust. 1. pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego i zajęć rehabilitacyjnych dla uczestników projektu pn. „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych) w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907) umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w dniu 14 listopada 2013 roku.


Proszę o potwierdzenie otrzymania zawiadomienia.

Do wiadomości:
1. Wszyscy wykonawcy
a) FOTO WÓJCIK, Tomasz Wójcik
43 – 502 Czechowice – Dziedzice, ul. Cienista 32 D
2. Strona internetowa zamawiającego - www.pcpr.powiatlomzynski.pl
3. Tablica ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży


Łomża, 12.11.2013 r.
Dyrektor PCPR Łomża
Edward Jarota
Data powstania: wtorek, 12 lis 2013 14:16
Data opublikowania: wtorek, 12 lis 2013 14:19
Opublikował(a): Urszula Szlichta
Zaakceptował(a): Urszula Szlichta
Artykuł był czytany: 1751 razy