BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego dla uczestników projektu pn. „Razem ku samodzielności…”

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego dla uczestników projektu pn. „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych) w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrana została najkorzystniejsza oferta.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży oraz na stronie internetowej - www.pcpr.powiatlomzynski.pl.


Część I – Kurs spawania metodą MAG, TIG, MMA

Liczba otrzymanych ofert – 1

Nazwa wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą:
Zespół Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
18 – 400 Łomża
ul. Przykoszarowa 22

Cena oferty: 15 400,00 zł brutto (słownie złotych: piętnaście tysięcy czterysta złotych 00/100.).

Uzasadnienie – oferta uzyskała 100 punktów co jest najwyższą ocenę punktową wg kryteriów podanych w SIWZ.


Zestawienie ofert i ocen:

1
Zespół Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
18 – 400 Łomża
ul. Przykoszarowa 22
Wartość wynagrodzenia ogółem brutto: 15 400,-
Liczba punktów (kryterium cena – 100%): 100


ZAWIADOMIENIE O TERMINIE PO UPŁYWIE KTÓREGO MOŻE ZOSTAĆ ZAWARTA UMOWA

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie działając na podstawie art. 92 ust. 1. pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego dla uczestników projektu pn. „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych) w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907) umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w dniu 28 listopada 2013 roku.


Proszę o potwierdzenie otrzymania zawiadomienia.

Do wiadomości:

1. Wszyscy wykonawcy:
a) Zespół Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
18 – 400 Łomża, ul. Przykoszarowa 22
2. Strona internetowa zamawiającego - www.pcpr.powiatlomzynski.pl
3. Tablica ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

Łomża, 27.11.2013 r.
Dyrektor PCPR w Łomży
Edward Jarota
Data powstania: środa, 27 lis 2013 15:08
Data opublikowania: środa, 27 lis 2013 15:13
Opublikował(a): Urszula Szlichta
Zaakceptował(a): Urszula Szlichta
Artykuł był czytany: 2191 razy