BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

OGŁOSZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO
O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA
Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), Starosta Łomżyński
zawiadamia ozamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem geodezyjnym 409, położonej w obrębie ewidencyjnym Budy Czarnockie, jednostce ewidencyjnej Piątnica, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, poprzez udzielenie zezwolenia Januszowi Cieślińskiemu działającemu w imieniu i z upoważnienia Województwa Podlaskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok na realizację inwestycji polegającej na budowie telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej w postaci rurociągu z 4 rur HDPE 40/3,7 wraz
z kablami światłowodowymi dla potrzeb Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej Województwa Podlaskiego.
Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości winny zgłaszać się do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Starostwa Powiatowego w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, I piętro, pokój 220,
tel. 86-215-69-27, w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.
Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do niniejszej nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako strony w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z przedmiotowych nieruchomości.

STAROSTA
Lech Szabłowski

Data powstania: piątek, 31 sty 2014 11:31
Data opublikowania: piątek, 31 sty 2014 11:34
Data przejścia do archiwum: środa, 26 lis 2014 13:18
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 2082 razy