BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
o udzielenie zamówienia publicznego (art. 40.ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych)

I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego.

Powiat Łomżyński 18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27 tel/fax.(0-86) 2156926. e-mail: starosta.blm@powiatypolskie.pl lub podgiklomza@powiatlomzynski.pl


II. Tryb udzielenia zamówienia.

Przetarg nieograniczony na wykonanie prac geodezyjnych o wartości nie przekraczającej
125 tysięcy euro.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna do pobrania na stronie internetowej
http://www.powiatlomzynski.pl/bip/

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia.

Rodzaj usługi ; usługi geodezyjne - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości) poprzez założenie ewidencji budynków i lokali dla 15 obrębów położonych na terenie gminy Nowogród i 8 obrębów położonych na terenie gminy Miastkowo.
1. Zakres prac obejmował będzie:
1.1. Założenie ewidencji budynków i lokali, w tym:
1.1.1 Pomiar konturów budynków i dobudówek których brak w prowadzonej bazie ewidencji gruntów i budynków.
1.1.2 Pomiar zmienionych konturów użytków gruntowych dla terenów zabudowanych,
1.1.3 Pozyskanie ewidencyjnych danych opisowych do ewidencji budynków i lokali,
1.2 Wykonanie weryfikacji zmienionych użytków gruntowych,
1.3 Uzupełnienie numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków o treść wynikłą z realizacji pkt 1.1-1.2,
1.4 Uzupełnienie analogowych map zasadniczych o treść wynikłą z realizacji pkt 1.1-1.2,
1.5 Opracowanie operatu ewidencyjnego i jego wyłożenie zgodnie z art. 4 i 7 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne,
1.6 Wykonanie innych czynności niezbędnych do wykonania założonego celu, a których nie można było przewidzieć
w trakcie opracowania niniejszych warunków technicznych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

V. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

VI. Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień 30 wrzesień 2014 roku.

VII. Kryteria oceny ofert.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się niżej podanymi kryteriami.
a) najniższa zaoferowana cena brutto - łączna kwota z pkt XVI 100%,
Szczegółowe kryteria oceny:
Kryterium ceny:
Ilość przyznawanych punktów przyznawana będzie według wzoru: x/y x 100, gdzie:
x - najniższa cena brutto z zaoferowanych, y - cena brutto badanej oferty .
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą ilość punktów.

VIII. Informację na temat wadium.
Nie wymaga się wniesienia wadium.

IX. Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27 pokój 220 do dnia 28 lutego 2014 r. do godz.10.00
STAROSTA
Łomża dnia 2014-02-04
Lech Marek Szabłowski


Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 6 lut 2014 12:46
Data opublikowania: czwartek, 6 lut 2014 12:54
Opublikował(a): Zbigniew Kowalewski
Zaakceptował(a): Zbigniew Kowalewski
Artykuł był czytany: 2024 razy