BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację ewidencji gruntów i budynków w Gminie Jedwabne

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia.
Rodzaj usługi ; usługi geodezyjne - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości) poprzez założenie ewidencji budynków i lokali dla 43 obrębów w podziale na część I (20 obrębów ) i część II ( 23 obręby ), położonych na terenie gminy Jedwabne w 2-ch etapach:

- etap I – wykonanie prac mających na celu sporządzenie klasyfikacji gruntów pod rowami szczegółowymi melioracji
wodnych, sporządzenie mapy klasyfikacyjnej i dokumentacji niezbędnej do ujawnienia zmian w operacie ewidencji
gruntów i budynków,
- etap II - pomiar budynków i użytków gruntowych brakujących w bazie lub zmienionych, w terenach zabudowanych,
obliczenie współrzędnych naroży budynków, założenie kartotek, aktualizacja części graficznej i opisowej bazy
ewidencji gruntów i budynków o treści wynikające z etapu I i II, zakończenie całości prac objętych zamówieniem.

1. Zakres prac obejmował będzie:
1.1. Założenie ewidencji budynków i lokali, w tym:
1.1.1 Pomiar konturów budynków, których brak w prowadzonej bazie ewidencji gruntów i budynków.
1.1.2 Pomiar zmienionych konturów użytków gruntowych dla terenów zabudowanych,
1.1.3 Pozyskanie ewidencyjnych danych opisowych do ewidencji budynków i lokali,
1.2 Wykonanie weryfikacji zmienionych użytków gruntowych w terenach zabudowanych,
1.3 Uzupełnienie numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków o treść wynikłą z realizacji pkt 1.1-1.2 i 1.7,
1.4 Uzupełnienie analogowych map zasadniczych o treść wynikłą z realizacji zamówienia,
1.5 Opracowanie projektu operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie objętym niniejszym opracowaniem i jego
wyłożenie do publicznego wglądu zainteresowanych, oraz przeprowadzenie postępowań administracyjnych zgodnie z
art.24a ust.4 i 7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
1.6 Wykonanie innych czynności niezbędnych do wykonania założonego celu, a których nie można było przewidzieć
w trakcie opracowania niniejszych warunków technicznych.
1.7 Wykonanie prac mających na celu nadanie klas bonitacyjnych gruntom pod rowami szczegółowych melioracji wodnych
wyszczególnionymi w warunkach technicznych,
Data powstania: piątek, 23 maj 2014 09:40
Data opublikowania: piątek, 23 maj 2014 09:48
Opublikował(a): Zbigniew Kowalewski
Zaakceptował(a): Zbigniew Kowalewski
Artykuł był czytany: 1520 razy