BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

DECYZJA NR GN-I.6853.3.2013

Decyzja ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem geodezyjnym 409, połozonej w obrębie ewidencyjnym Budy Czarnockie, jednostce ewidencyjnej Piątnica
Łomża, 17 czerwca 2014 r.
GN-I.6853.3.2013

DECYZJA

Na podstawie art. 9a, art. 124 ust. 1, 1b i ust. 7, art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 518) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) po rozpatrzeniu wniosku Janusza Cieślińskiego działającego w imieniu i z upoważnienia Województwa Podlaskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok

Starosta Łomżyński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

1. ogranicza sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem geodezyjnym 409, położonej w obrębie ewidencyjnym Budy Czarnockie, jednostce ewidencyjnej Piątnica, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, dla której nie jest założona księga wieczysta, poprzez udzielenie Województwu Podlaskiemu zezwolenia na wykonanie czynności związanych z założeniem i przeprowadzeniem na tej nieruchomości inwestycji polegającej na budowie telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej w postaci rurociągu z 4 rur HDPE 40/3,7 wraz z kablami światłowodowymi dla potrzeb Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej Województwa Podlaskiego zgodnie z załącznikiem do decyzji.
2. zobowiązać Województwo Podlaskie do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego niezwłocznie po zakończeniu inwestycji.

Uzasadnienie

Województwo Podlaskie, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok planuje inwestycję polegającą na budowie telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej w postaci rurociągu z 4 rur HDPE 40/3,7 wraz z kablami światłowodowymi dla potrzeb Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej Województwa Podlaskiego. W związku z brakiem uprawnień do korzystania z nieruchomości do celów budowy ze względu na nieuregulowany stan prawny działki nr 409 (rów o nieustalonym stanie władania), położonej w obrębie ewidencyjnym Budy Czarnockie pełnomocnik Województwa Podlaskiego wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości.
Po rozpatrzeniu złożonego wniosku stwierdzono, co następuje:
Zgodnie z art. 124 ust. 1 i 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 518) Starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej może ograniczyć, w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Ograniczenie to następuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Decyzja ta może być również wydana w przypadku braku planu miejscowego lub gdy decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie jest wymagana.
Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 20a ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) pozwolenia na budowę nie wymaga budowa telekomunikacyjnych linii kablowych.
Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości jest instytucją prawną ingerującą w prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego. Przepis art. 124 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami zawiera dyrektywę, która nakazuje, aby wydanie zezwolenia poprzedzone zostało rokowaniami z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości o uzyskanie zgody na wykonanie prac wymienionych w art. 124 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Oznacza to, że warunkiem wydania zezwolenia jest przeprowadzenie negocjacji z właścicielem nieruchomości lub użytkownikiem wieczystym. Nie osiągnięcie zgody pomiędzy właścicielem bądź z użytkownikiem wieczystym nieruchomości i inwestorem upoważnia organ administracyjny do wydania zezwolenia wymienionego w art. 124 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Nieruchomość oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 409, położona w obrębie ewidencyjnym Budy Czarnockie, jednostce ewidencyjnej Piątnica nie ma uregulowanego stanu prawnego. Z wypisu z rejestru gruntów wynika, że nieruchomość ta stanowi rów o nieustalonym stanie władania.
Zgodnie z art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami do postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym stosuje się art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust. 3 i 4 oraz art. 118a ust. 2 i 3.
W związku z art. 114 ust. 3 w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym informację o zamiarze wywłaszczenia starosta, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości oraz na stronach internetowych starostwa powiatowego, a także przez ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim. Jeżeli w terminie 2 miesięcy od daty ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, można wszcząć postępowanie wywłaszczeniowe. Zgodnie z art. 115 ust. 3 wszczęcie postępowania następuje z dniem określonym w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania, wywieszonym w urzędzie starostwa, po upływie terminu, o którym mowa w art. 114 ust. 4.
Ogłoszenie Starosty Łomżyńskiego z dnia 21 stycznia 2014 roku o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem geodezyjnym 409, położonej w obrębie ewidencyjnym Budy Czarnockie, jednostce ewidencyjnej Piątnica, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim zostało opublikowane w prasie o zasięgu ogólnopolskim, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży i Urzędu Gminy Piątnica. W terminie 2 miesięcy od dokonania powyższego nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości.
W związku z powyższym, zawiadomieniem z dnia 02 kwietnia 2012 roku, nr GN-I.6853.3.2013 Starosta Łomżyński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej wszczął postępowanie w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 409, położonej w obrębie ewidencyjnym Budy Czarnockie. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży oraz umieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.
Stosownie do art. 124 ust. 1b w zakresie urządzeń łączności publicznej decyzję w sprawie zezwolenia wydaje się w uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
W związku z powyższym kserokopia akt sprawy wraz z projektem decyzji zostały przekazane do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Postanowieniem z dnia 05 czerwca 2014 roku, nr DT-WOT-6171-15/14(10) Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej uzgodnił w całości projekt niniejszej decyzji.
Pismem z dnia 10 czerwca 2014 roku, GN-I.6853.3.2013 strony postępowania zostały poinformowane, iż zgromadzony materiał dowodowy jest wystarczający do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie. W piśmie tym zawarto również informację, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267), przed wydaniem decyzji strony mogą zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym, ewentualnie uzupełnić materiał dowodowy, a także wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W/w pismo zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży oraz umieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.
Do dnia wydania niniejszej decyzji do organu nie zgłoszono zastrzeżeń i uwag odnośnie przedmiotowego postępowania.
W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Łomżyńskiego w terminie 14 dni od doręczenia.


Załącznik:
- załącznik graficzny nr 1.
Otrzymują:
1. Pan Janusz Cieśliński – pełnomocnik Województwa Podlaskiego,
2. podano do publicznej wiadomości:
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży,
- na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 17 cze 2014 14:23
Data opublikowania: wtorek, 17 cze 2014 14:27
Data przejścia do archiwum: czwartek, 3 lip 2014 13:50
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 1685 razy