BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Rozeznanie rynku - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy, wózków widłowych, operatora koparko-ładowarki dla uczestników projektu "Razem ku samodzielności..."

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego w przedmiocie zorganizowania kursów zawodowych, w ramach realizowanego przez PCPR w Łomży projektu pn. „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług określonych w przedmiocie zamówienia.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. kosztów zorganizowania i przeprowadzenia usługi.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu dla uczestników projektu - w wymiarze godzin zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r., poz. 995 z późn. zm.) - część I zamówienia oraz zgodnie z Modułowymi Programami Szkolenia Zawodowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r. Nr 118 poz. 1263) - część II zamówienia - kursów zawodowych wyszczególnionych w poniższej tabeli:


CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: I

1.Prawo jazdy kat. B
Ilość osób: 50
Termin Realizacji usługi: VII - 30 XI 2014

2.Kurs składający się z 2 modułów: prawo jazdy kat. C, prawo jazdy kat. C + E
Ilość osób: 12
Termin Realizacji usługi: VII - 30 XI 2014

3.Prawo jazdy kat. C
Ilość osób: 1
Termin Realizacji usługi: VIII - XI 2014

4.Prawo jazdy kat. C + E
Ilość osób: 2
Termin Realizacji usługi: dla 1 osoby IX - 30 XI 2014, dla 1 osoby od VII - XI 2014

5.Kwalifikacja wstępna przyśpieszona-przewóz rzeczy
Ilość osób: 2
Termin Realizacji usługi: dla 1 osoby IX - 30 XI 2014, dla 1 osoby od VII - XI 2014

6.Prawo jazdy kat. T
Ilość osób: 2
Termin Realizacji usługi: VII - X 2014

7.Operator wózka jezdniowego (w tym gaz + egzamin UDT)
Ilość osób: 35
Termin Realizacji usługi: 3 grupy szkoleniowe – od VII do 15 X 2014


CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: II

1.Operator koparko-ładowarki KL III
Ilość osób: 20
Termin Realizacji usługi: 2 grupy szkoleniowe


Zamawiający zastrzega, iż może ulec zmianie liczba uczestników poszczególnych kursów.

Uwaga! Uczestnicy projektu skierowani na kurs nr 1,2,3,4,5,6 części I zamówienia posiadają aktualne orzeczenia lekarskie informujące o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami danej kategorii oraz posiadają Profile Kandydatów na Kierowcę, zatem przy szacowaniu kosztu kursu należy pominąć koszt badań lekarskich. W przypadku kursów na operatora wózka widłowego i operatora koparko-ładowarki należy uwzględnić konieczność zorganizowania i opłacenia kosztów badań lekarskich [wypełniając formularz cenowy należy jako oddzielną pozycję wskazać koszt badań, gdyż w przypadku, gdy uczestnik projektu będzie posiadał przeciwwskazania zdrowotne do uczestnictwa w kursie, Zamawiający opłaci jedynie koszt badań].


CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. prowadzenie kursu na zasadach określonych w obowiązujących przepisach, a w szczególności w sposób zgodny z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r., poz. 995 z późn. zm.) - dotyczy to zwłaszcza konieczności zapewnienia odpowiednich warunków lokalowych, placu manewrowego, doświadczonej i wykwalifikowanej kadry jak również zrealizowania kursu w odpowiedniej liczbie godzin;
2. wynagrodzenie wykładowców i instruktorów;
3. [dotyczy punktu 7] ustalenie terminu oraz opłacenie kosztów przeprowadzenia badania lekarskiego w celu uzyskania przez uczestnika orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania wózkiem widłowym;
4. koszty wynajmu sali wykładowej;
5. koszty wynajmu placu manewrowego;
6. koszty eksploatacji samochodów/wózków widłowych;
7. przeprowadzenie teoretycznych i praktycznych zajęć mających na celu przygotowanie uczestników kursu do egzaminu państwowego na prawo jazdy. Wykonawca winien udostępnić uczestnikom kursu sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem umożliwiającym sprawdzenie nabytej wiedzy teoretycznej, a także zapewnić każdemu uczestnikowi kursu bezzwrotny egzemplarz podręcznika z płytą CD zawierającą aktualny zestawy pytań testowych;
8. ustalenie i opłatę - dla osób, które zakończyły program oraz zdały egzamin wewnętrzny -pierwszego egzaminu państwowego w ośrodku egzaminowania kierowców;
9. ubezpieczenie NNW uczestników szkolenia na cały okres trwania kursu;
10. wydanie zaświadczeń po ukończonym szkoleniu.

Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia uczestników kursów będących przedmiotem zamówienia do innych grup realizujących tożsame kursy prowadzone przez Wykonawcę, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym oraz zastrzega sobie prawo kierowania pojedynczych osób do innych grup w późniejszych terminach ustalonych przez Zamawiającego.

Miejsce realizacji usługi:
Zajęcia w ramach kursów muszą odbywać się na terenie miasta Łomża.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty na pojedyncze kursy w ramach I części zamówienia.


CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. prowadzenie kursu na zasadach określonych w obowiązujących przepisach, a w szczególności w sposób zgodny z Modułowymi Programami Szkolenia Zawodowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r. Nr 118 poz. 1263);
2. wynagrodzenie wykładowców i instruktorów;
3. ustalenie terminu oraz opłacenie kosztów przeprowadzenia badania lekarskiego w celu uzyskania przez uczestnika orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania koparko-ładowarką;
4. koszty wynajmu sali wykładowej;
5. koszty wynajmu placu manewrowego;
6. koszty eksploatacji koparko-ładowarek;
7. przeprowadzenie teoretycznych i praktycznych zajęć mających na celu przygotowanie uczestników kursu do egzaminu państwowego na operatora koparko-ładowarki. Wykonawca winien udostępnić uczestnikom kursu sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem umożliwiającym sprawdzenie nabytej wiedzy teoretycznej, a także zapewnić każdemu uczestnikowi kursu bezzwrotny egzemplarz podręcznika z płytą CD zawierającą aktualny zestawy pytań testowych;
8. ustalenie i opłatę - dla osób, które zakończyły program oraz zdały egzamin wewnętrzny -pierwszego egzaminu państwowego;
9. ubezpieczenie NNW uczestników szkolenia na cały okres trwania kursu;
10. wydanie zaświadczeń po ukończonym szkoleniu.

Planowana liczba godzin dla każdego uczestnika wynosi ogółem 202 godzin zegarowych, w tym
86 godzin zajęć praktycznych.
Zakres kursu powinien zawierać co najmniej takie moduły jak: Użytkowanie eksploatacyjne, Dokumentacja techniczna, BHP, Podstawy elektrotechniki, Silniki spalinowe, Elementy hydrauliki, Budowa koparko – ładowarki, Technologia robót, Zajęcia praktyczne.

Oprócz zaświadczeń uczestnik kursu, po zdaniu odpowiedniego egzaminu, ma otrzymać następujące certyfikaty:
1. Świadectwo potwierdzające pozytywny wynik egzaminu wydane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
2. Książka operatora maszyn roboczych

W przypadku zajęć praktycznych zajęcia powinno być prowadzone w 2 grupach, poprzedzone pokazem (instruktażem) przeprowadzonym przez instruktora szkolenia. W programie szkolenia należy przewidzieć czas dla powtórzenia ćwiczeń, które przysporzyły uczestnikom najwięcej trudności.

Miejsce realizacji usługi:
Zajęcia w ramach kursów muszą odbywać się na terenie miasta Łomża. ewentualnie w miejscowości oddalonej najdalej 15 km od Łomży, W przypadku szkolenia poza Łomżą Wykonawca ma obowiązek zapewnić dojazd z miasta do miejsca szkolenia oraz z miejsca szkolenia do miasta Łomża.DODATKOWE WYMAGANIA DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
/DOTYCZY CZĘŚCI I I II/:

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia kursu metodą e-learning.
2. Wykonawca wyznaczy osobę, która odpowiedzialna będzie za bieżący kontakt z pracownikiem Zamawiającego, a także za organizację i terminową realizację kursu.
3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca prowadził dokumentację zgodną z obowiązującymi przepisami. Jeżeli nie ma możliwości zamieszczenia logotypów programu POKL oraz informacji o współfinansowaniu kursu na zaświadczeniach/certyfikatach, dane te powinny znaleźć się w dodatkowym zaświadczeniu informującym, że kurs prawa jazdy był współfinansowany przez EFS. Wymagana jest archiwizacja wszystkich dokumentów (logowanych zgodnie z wytycznymi POKL) związanych z realizowanym projektem do 31 grudnia 2021r..
4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia list obecności uczestników kursu na zajęciach, których wzory dostarczy Zamawiający (wymagane będą czytelne podpisy kursantów potwierdzające uczestnictwo w każdym spotkaniu) i do bieżącego informowania o każdym przypadku nieobecności uczestników szkoleń lub rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w trakcie jego trwania pod rygorem odmowy zapłaty za szkolenie tych osób.
5. Wykonawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom kursu, w tym ubezpieczy każdego uczestnika tytułu NNW.
6. Wykonawca przekaże uczestnikom kursu niezbędne informacje o współfinansowaniu przedmiotowych zajęć ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz oznaczy
w odpowiedni sposób pomieszczenia, w których odbywać się będą zajęcia teoretyczne, poprzez zamieszczenie w widocznym miejscu, plakatów informacyjnych przekazanych przez Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych, zgodnie z umową powierzenia przetwarzania danych osobowych uczestników projektu.
8. Wykonawca zobowiązuje się dostarczy Zamawiającemu materiały zdjęciowe z zajęć teoretycznych i praktycznych z każdego ze realizowanych kursów (w tym zdjęcia grupowe wszystkich uczestników danego kursu).
9. Wykonawca udzieli nieodpłatnej licencji niewyłącznej, obejmującej prawo do korzystania
z utworów w postaci: materiałów zdjęciowych, materiałów audiowizualnych, prezentacji dotyczących realizowanego szkolenia oraz umożliwi przeprowadzenia kontroli projektu przez PCPR jak i inne instytucje kontrolne wyznaczone przez Urząd Marszałkowski w Białymstoku.
10. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć odpowiednią liczbę pojazdów (samochodów/ wózków/ koparek) gwarantującą płynne i terminowe wykonanie zamówienia.


Oferta powinna zawierać:
Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 i/lub załącznik nr 2) z ofertę cenową zgodną z przedmiotem zamówieni.


Ofertę można przesłać:
• mailowo na adres pcprlomza@wp.pl
• faksem (86) 215 69 70
• pocztą na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża
• doręczyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, do dnia 27.06.2014 r. do godz. 09.00.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z panią Izabellą Grochowską - kierownik projektu telefon (86) 215 69 44, mail pcprlomza@wp.pl lub w siedzibie Zamawiającego, pokój 209.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Liczba części: 2
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Łomża, dnia 20.06.2014
Dyrektor PCPR w Łomży
Edward Jarota
Data powstania: poniedziałek, 23 cze 2014 09:10
Data opublikowania: poniedziałek, 23 cze 2014 09:32
Opublikował(a): Urszula Szlichta
Zaakceptował(a): Urszula Szlichta
Artykuł był czytany: 2691 razy