BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Rozeznanie rynku - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu "Razem ku samodzielności..."

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego w przedmiocie zorganizowania kursów zawodowych, w ramach realizowanego przez PCPR w Łomży projektu pn. „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług określonych w przedmiocie zamówienia.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. kosztów zorganizowania i przeprowadzenia usługi.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursów uczestników projektu „Razem ku samodzielności” (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych), kursów zawodowych wyszczególnionych w poniższej tabeli:


CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: I
Kurs spawania metodą MAG – ilość osób: 8
Kurs spawania metodą TIG – ilość osób: 3
Kurs spawania elektrodą otuloną MMA – ilość osób: 1
Wymagana ilość godzin zajęć dydaktycznych dla każdego uczestnika szkolenia: Program zgodny z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa, kurs zakończony egzaminem przeprowadzonym przez komisją z Instytutu spawalnictwa
Termin realizacji usługi: VIII-30.IX.2014

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: II
Kasa fiskalna z obsługa terminali i kart płatniczych – ilość osób: 35
Wymagana ilość godzin zajęć dydaktycznych dla każdego uczestnika szkolenia: 15 godzin dydaktycznych; dla każdego uczestnika oddzielna kasa fiskalna, przynajmniej 4 grupy szkoleniowe
Termin realizacji usługi: VII- 30 IX 2014

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: III
Kurs opiekuna osób zależnych (opiekun osób starszych /chorych/ niepełnosprawnych, opiekunka dziecięca, opiekun środowiskowy) – ilość osób: 15
Wymagana ilość godzin zajęć dydaktycznych dla każdego uczestnika szkolenia: 120 godzin
(w tym co najmniej 80 godzin praktycznych- 40 godzin w przedszkolu/ żłobku i 40 godzin w instytucji opiekującej się osobami starszymi )
Termin realizacji usługi: VII- 30 IX 2014

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: IV
Kelner-barman – ilość osób: 6
Wymagana ilość godzin zajęć dydaktycznych dla każdego uczestnika szkolenia: 120 godzin, w tym nie mniej niż 100 godzin zajęć praktycznych
Termin realizacji usługi: VII- VIII 2014

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: V
Księgowość małych i średnich firm – ilość osób: 8
Wymagana ilość godzin zajęć dydaktycznych dla każdego uczestnika szkolenia: 120 godzin dydaktycznych
Termin realizacji usługi: VIII- IX 2014

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: VI
Kadry i płace – ilość osób: 2
Wymagana ilość godzin zajęć dydaktycznych dla każdego uczestnika szkolenia: 100 godzin, w tym obsługa programów Symfonia
Termin realizacji usługi: VIII- IX 2014

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: VII
Szkolenie okresowe dla służb BHP i osób wykonujących zadania tych służb – ilość osób: 1
Wymagana ilość godzin zajęć dydaktycznych dla każdego uczestnika szkolenia: 30 godziny
Termin realizacji usługi: VII-30.XI. 2014

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: VIII
Kurs kosmetyczny – ilość osób: 7
Wymagana ilość godzin zajęć dydaktycznych dla każdego uczestnika szkolenia: 120 godzin, 3 moduły: wizaż i pielęgnacja twarzy; depilacja woskiem; stylizacja i pielęgnacja paznokci
Termin realizacji usługi: VII- VIII 2014

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: IX
Kurs podstawy komputera z telepracą – ilość osób: 8
Wymagana ilość godzin zajęć dydaktycznych dla każdego uczestnika szkolenia: 50 godzin, w tym 15 godzin telepracy
Termin realizacji usługi: VII- X. 2014

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: X
AUTOCAD I, AUTOCAD II – ilość osób: 3
Wymagana ilość godzin zajęć dydaktycznych dla każdego uczestnika szkolenia: 30 godzin dydaktycznych na każdy moduł szkolenia
Termin realizacji usługi: VII- IX. 2014

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: XI
Grafika i projektowanie stron www – ilość osób: 2
Wymagana ilość godzin zajęć dydaktycznych dla każdego uczestnika szkolenia: 120 godzin
Termin realizacji usługi: VII- 31 X 2014


Miejsce realizacji usługi:
Zajęcia w ramach kursów muszą odbywać się na terenie miasta Łomża.

Podane ilości osób biorących udział w kursach są ilościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia liczby osób skierowanych na szkolenie w przypadku, gdy wystąpi okoliczność, że zbędnym, niemożliwym lub koniecznym stanie się przeprowadzenie szkolenia dla mniejszej lub większej liczby osób niż wskazano.


WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCOM:
1) Oferent powinien posiadać zgodę na realizację szkoleń w danym zakresie, a program i czas trwania szkolenia musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa wytycznymi.
2) Wykonawca ma obowiązek zapewnienia sal dydaktycznych, specjalistycznych pracowni wyposażonych w niezbędny sprzęt i urządzenia zapewniające bezpieczne szkolenie oraz przygotowanie do egzaminu.
3) W przypadku konieczności wynikającej z przepisów BHP Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia uczestnikom kursu osprzętu i odzieży ochronnej.
4) Wykonawca jest zobowiązany do sfinansowania kosztów przeprowadzenia niezbędnych badań lekarskich (przeprowadzonych przez lekarza medycyny pracy mających na celu stwierdzenie zdolności do odbycia kursu oraz podjęcia zatrudnienia zgodnego z kierunkiem szkolenia) czy kosztów wyrobienia książeczki zdrowia . Koszt należy uwzględnić w ogólnej cenie kursu.- dotyczy części I
5) Wykonawca ma obowiązek zapewnić wszystkie materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji szkolenia. Materiały te należy uwzględnić w kalkulacji kosztów szkolenia. Ponadto każdy uczestnik szkolenia musi otrzymać na własność: program szkolenia i harmonogram zajęć.
6) Uczestnicy podczas szkolenia będą mieli bezpieczne i higieniczne warunki nauki, swobodny dostęp do pomieszczeń sanitarnych i niezbędnych środków czystości.
7) Uczestnikom szkolenia każdego dnia należy zapewnić catering, w skład którego ma wejść: kawa, herbata, woda mineralna, ciastka kruche lub sztukowe (różnego rodzaju), kanapki.
8) Wykonawca ma obowiązek ubezpieczyć uczestników szkoleń od następstw nieszczęśliwych wypadków i dostarczyć kserokopię zawartej polisy ubezpieczeniowej do Zamawiającego. Koszt ubezpieczenia NNW należy ująć w cenie.
9) Wszystkie dokumenty dotyczące realizacji przedmiotowych działań będą zawierały informację o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz aktualne logotypy, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
10) Budynek i sale szkoleniowe muszą być oznakowane informacją o nazwie szkolenia, czasie trwania kursu, numerze sali, w której odbywają się zajęcia ( musza też zawierać logotypy POKL, EFS oraz informacje o realizowanym projekcie).
11) Każdy kurs niekończący się egzaminem państwowym musi kończyć się egzaminem przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia i wydaniem zaświadczenia potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych zgodne z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 622).
12) Po zakończeniu każdego kursu uczestnik otrzyma 2 zaświadczenia:
a) zaświadczenie, które w treści musi zawierać w szczególności: dane osobowe uczestnika - absolwenta kursu (z datą i miejscem urodzenia), nazwę organizatora kursu, termin realizacji kursu, cel kursu, miejscowość i datę wydania zaświadczenia, podpis i pieczęć Wykonawcy uprawnionego do wydania zaświadczenia, nazwę zajęć edukacyjnych i wymiar godzin zajęć praktycznych oraz teoretycznych w zakresie poszczególnych modułów kursu
b) zaświadczenie zawierające dane wymienione w pkt. a wraz z umieszczonymi oznaczeniami Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz adnotacja: Projekt „Razem ku samodzielności-Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
13) Wykonawca sporządzi protokół z egzaminu kończącego kurs
14) Wykonawca zobowiązuje się do archiwizacji dokumentów dotyczących przebiegu działań edukacyjnych, motywacyjnych i doradczych do 31.12.2020 r.
15) Ponadto wyłoniony wykonawca będzie zobowiązany do:
a) Tydzień po rozpoczęciu kursu Jednostka Szkoleniowa zobowiązana jest dostarczyć do Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Łomży potwierdzone (za zgodność z oryginałem) kopie zaświadczeń o przeprowadzeniu badań lekarskich w przypadku kursów, w których warunkiem uczestnictwa jest pozytywny wynik badań.
b) Po zakończeniu kursu Jednostka Szkoleniowa zobowiązana jest dostarczyć do Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Łomży potwierdzone (za zgodność z oryginałem):
• kserokopię dziennika zajęć edukacyjnych zawierającego tematy zajęć edukacyjnych i wymiar godzin oraz listę obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników kursu (mogą stanowić one załącznik do dziennika zajęć),
• potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych
• kserokopie zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie kursu i uzyskanie kwalifikacji,
• kserokopię rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie kursu i uzyskanie kwalifikacji,
• imienny wykaz osób, które nie ukończyły kursu,
• kserokopię protokołu egzaminacyjnego
• ankiety ewaluacyjne

Oferty częściowe: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Liczba części – 11
Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


Ofertę można przesłać:
• mailowo na adres pcprlomza@wp.pl,
• faksem (86) 215 69 70
• pocztą na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża
• doręczyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, do dnia 27.06.2014 r. do godz. 09.00.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z panią Izabellą Grochowską- kierownik projektu telefon (86) 215 69 44, mail pcprlomza@wp.pl lub w siedzibie Zamawiającego, pokój 209.

Łomża, dnia 20.06.2014
Dyrektor PCPR w Łomży
Edward Jarota
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 23 cze 2014 09:34
Data opublikowania: poniedziałek, 23 cze 2014 10:01
Opublikował(a): Urszula Szlichta
Zaakceptował(a): Urszula Szlichta
Artykuł był czytany: 1893 razy