BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu "Razem ku samodzielności..."

Łomża: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych) w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer ogłoszenia: 143775 - 2014; data zamieszczenia: 03.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży , ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel. (086) 215 69 42, faks (086) 215 69 70.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcpr.powiatlomzynski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych) w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursów uczestników projektu Razem ku samodzielności (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych), kursów zawodowych wyszczególnionych w poniżej: CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: I Kurs spawania metodą MAG - ilość osób: 9 Kurs spawania metodą TIG - ilość osób: 4 Wymagana ilość godzin zajęć dydaktycznych dla każdego uczestnika szkolenia: Program zgodny z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa, kurs zakończony egzaminem przeprowadzonym przed komisją z Instytutu spawalnictwa Termin realizacji usługi: od 01.VIII - 15.IX.2014, z pominięciem dni od 15 do 31 sierpnia 2014r. CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: II Kasa fiskalna z obsługą terminali i kart płatniczych - ilość osób: 48 Wymagana ilość godzin zajęć dydaktycznych dla każdego uczestnika szkolenia: 15 godzin dydaktycznych; dla każdego uczestnika oddzielna kasa fiskalna, przynajmniej 4 grupy szkoleniowe po 12 osób. I grupa zajęcia w lipcu w godzinach 9.00 - 15.00 x 2dni (zajęcia co drugi dzień) w terminie od 21 lipca do 25 lipca. II grupa zajęcia w lipcu w godzinach 15.00 - 19.00 x 3 dni (zajęcia co drugi dzień) w terminie od 21 lipca do 30 lipca, naprzemiennie z grupą III. III grupa zajęcia w lipcu w godzinach 15.00 - 19.00 x 3 dni (zajęcia co drugi dzień) w terminie od 21 lipca do 30 lipca, naprzemiennie z grupą II. IV grupa zajęcia we wrześniu w godzinach 15.00 - 19.00 x 3 dni (co drugi dzień). Termin realizacji usługi: 21.VII - 10.IX.2014 CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: III Sprzedawca + fakturowanie - ilość osób: 6 Wymagana ilość godzin zajęć dydaktycznych dla każdego uczestnika szkolenia: 60 godzin dydaktycznych; dla każdego uczestnika oddzielne stanowisko komputerowe do nauki fakturowania, Zajęcia od 9.00 - 14.00 (codziennie). Termin realizacji usługi: 28.VII - 14.VIII.2014 CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: IV Kurs opiekuna osób zależnych (opiekun osób starszych / chorych / niepełnosprawnych, opiekunka dziecięca, opiekun środowiskowy) - ilość osób: 11 Wymagana ilość godzin zajęć dydaktycznych dla każdego uczestnika szkolenia: 120 godzin (w tym co najmniej 80 godzin praktycznych - 40 godzin w przedszkolu / żłobku i 40 godzin w instytucji opiekującej się osobami starszymi). Zajęcia w godzinach 9.00 - 16.00 (codziennie). Termin realizacji usługi: 21.VII - 5.IX.2014 z pominięciem dni od 15 do 30 sierpnia) CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: V Kelner-barman - ilość osób: 9 Wymagana ilość godzin zajęć dydaktycznych dla każdego uczestnika szkolenia: 120 godzin, w tym nie mniej niż 100 godzin zajęć praktycznych. Zajęcia w godzinach 8.00 - 16.00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku). Termin realizacji usługi: 21.VII - 14.VIII.2014 CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: VI Kurs kosmetyczny z elementami wizażu - ilość osób: 5 Wymagana ilość godzin zajęć dydaktycznych dla każdego uczestnika szkolenia: 120 godzin, 3 moduły: wizaż i pielęgnacja twarzy; depilacja woskiem; stylizacja i pielęgnacja paznokci. Zajęcia w godzinach 8.00 - 16.00 w dni robocze. Termin realizacji usługi: 29.VII - 14.VIII.2014 CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: VII AUTOCAD I, AUTOCAD II - ilość osób: 2 Wymagana ilość godzin zajęć dydaktycznych dla każdego uczestnika szkolenia: 70 godzin w tym 35 godzin dydaktycznych na każdy moduł szkolenia. Zajęcia w godzinach 9.00 - 15.00 w dni robocze. Termin realizacji usługi: od 01.VIII do 14.VIII.2014.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie wykonawcy

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym czasie co najmniej jedną usługę polegającą na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursu zawodowego zgodnego z przedmiotem zamówienia, na który składana jest oferta.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie wykonawcy

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie wykonawcy

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, co najmniej na kwotę 50.000 złotych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
• określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie: co najmniej jedną usługę polegającą na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursu zawodowego zgodnego z przedmiotem zamówienia, na który składana jest oferta.;
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Do oferty należy załączyć harmonogram kursu.


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiana ilości uczestników kursu - rezygnacja, usunięcie, itp.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pcpr.powiatlomzynski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, 18 - 400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.07.2014 godzina 09:00, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, 18 - 400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27 - w sekretariacie..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: takZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Kurs spawania metodą MAG (135) i TIG (141).

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Kurs spawania metodą MAG (135) LICZBA UCZESTNIKÓW: 9 TERMIN REALIZACJI USŁUGI : od 1 sierpnia do 15 września 2014 z pominięciem dni od 15 do 31 sierpnia 2014r. MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI: miasto Łomża CEL SZKOLENIA: uzyskanie uprawnień spawalniczych w zakresie spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG-135 ORGANIZACJA SZKOLENIA: istotnym warunkiem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć w dni robocze, : od 1 sierpnia do 14 sierpnia w godzinach od 8.00 do 16.00 natomiast od 1 września do 15 września w systemie popołudniowym. 2.Kurs spawania metodą TIG (141) LICZBA UCZESTNIKÓW: 4 TERMIN REALIZACJI USŁUGI : od 1 sierpnia do 15 września 2014 z pominięciem dni od 15 do 31 sierpnia 2014r. MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI: miasto Łomża CEL SZKOLENIA: uzyskanie uprawnień spawalniczych w zakresie spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG-141. ORGANIZACJA SZKOLENIA: istotnym warunkiem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć w dni robocze, : od 1 sierpnia do 14 sierpnia w godzinach od 8.00 do 16.00 natomiast od 1 września do 15 września w systemie popołudniowym. WYMAGANIA DODATKOWE: a) Program szkolenia z zakresu spawania musi być zgodny z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa b) Wykonawca skieruje każdego z uczestników projektu na obowiązkowe badania lekarskie uprawniające do uczestnictwa w kursie c) Baza szkoleniowa do przeprowadzenia zajęć znajdująca się na terenie Miasta Łomża w szczególności musi być zgodna z wymaganiami instytucji uprawnionych do wydawania atestów/certyfikatów na prowadzenie szkoleń i egzaminów spawaczy, uzyskanych na podstawie wymagań instytucji podległych Ministrowi Gospodarki lub innemu właściwemu, z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 27.04.2000 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. z 2000 r., Nr 40, poz.470). d) Kurs będzie kończyć się egzaminem zewnętrznym przeprowadzanym przez komisję powołaną przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. zgodnie z Wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach; e) Oprócz certyfikatów kursanci otrzymają Książeczki Spawacza ze stosownym wpisem zgodnym z polską Normą wg wskazań Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach oraz Euro świadectwem w języku polskim i angielskim ze stosownym wpisem do książeczki Spawacza przedstawiciela PRS..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Obsługa kasy fiskalnej i terminali kart płatniczych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: LICZBA UCZESTNIKÓW: 48 - 4 grupy szkoleniowe po 12 osób. TERMIN REALIZACJI USŁUGI : od 21.07.2014 do 10.09.2014 MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI: miasto Łomża CEL SZKOLENIA: nabycie praktycznych umiejętności posługiwania się kasą fiskalną i terminalami kart płatniczych ORGANIZACJA SZKOLENIA: szkolenie ma obejmować 15 godzin dydaktycznych - 4 grupy szkoleniowe po 12 osób; dla każdego uczestnika oddzielna kasa fiskalna, zajęcia skumulowane, przeprowadzone w ciągu 2 dni roboczych w godz. od 9:00 do 15:00, lub w ciągu 3 dni roboczych w godz. 15.00 - 19.00. I grupa zajęcia w lipcu w godzinach 9.00 - 15.00 x 2dni (zajęcia co drugi dzień) w terminie od 21 lipca do 25 lipca II grupa zajęcia w lipcu w godzinach 15.00 - 19.00 x 3 dni (zajęcia co drugi dzień) (w terminie od 21 lipca do 30 lipca) naprzemiennie z grupą III III grupa zajęcia w lipcu w godzinach 15.00 - 19.00 x 3 dni (zajęcia co drugi dzień) (w terminie od 21 lipca do 30 lipca) naprzemiennie z grupą II IV grupa zajęcia we wrześniu w godzinach 15.00 - 19.00 x 3 dni (co drugi dzień) WYMAGANIA DODATKOWE: Program powinien zawierać: Kurs obsługa kasy fiskalnej + terminali kart płatniczych: a) budowy kas fiskalnych b) pracy przy kasie fiskalnej - rejestracji sprzedaży i programowania kas fiskalnych c) obsługi urządzeń dodatkowych wspomagających pracę kasjera, w tym terminali kart płatniczych d) obsługi kas fiskalnych w połączeniu z komputerowym systemem obsługi sprzedaży W trakcie zajęć praktycznych - dotyczy obsługi kasy fiskalnej - wykonawca zapewnia 1 jedno stanowisko kasy fiskalnej dla każdego uczestnika szkolenia.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Sprzedawca z fakturowaniem.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: LICZBA UCZESTNIKÓW: 6 TERMIN REALIZACJI USŁUGI : od 28 lipca 14 sierpień 2014 MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI: miasto Łomża CEL SZKOLENIA: przygotowanie uczestników szkolenia do pracy w zawodzie sprzedawcy ora fakturzystki ORGANIZACJA SZKOLENIA: szkolenie ma obejmować 60 godzin dydaktycznych moduł sprzedawca 20 godzin, moduł fakturowanie 40 godzin i musi zawierać w programie min.: obsługę programu Symfonia - faktura, faktury VAT, ; dla każdego uczestnika oddzielne stanowisko komputerowe do nauki fakturowania, zajęcia skumulowane, przeprowadzone w dni roboczych w godz. od 9:00 do 14:00,istotnym warunkiem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć w dni robocze, 4-5 razy w tygodniu w godz. od 9:00 do 14:00, od dnia zakończenia kursu kasa fiskalna dla grupy III do 14 sierpień 2014. WYMAGANIA DODATKOWE: Program powinien zawierać: kurs sprzedawca+fakturowanie a) minimum sanitarnego b) technik sprzedaży c) obsługi klienta z wykorzystaniem aktywnych metod sprzedaży d) pozyskiwania i obsługi nabywców e) przyjmowania dostaw towarów oraz ich przygotowanie do sprzedaży f) dokumentowania obrotu towaru, operacji rachunkowo - kasowych g) marketingu i reklamy h) fakturowanie i dokumentowanie sprzedaży i) obsługa programów komputerowych służących do fakturowania j) obsługa programu Symfonia - faktura k) faktury VAT (min 5 godzin) W trakcie zajęć praktycznych - dotyczy wykorzystania programów do fakturowania- wykonawca zapewnia 1 stanowisko komputerowe dla każdego uczestnika szkolenia.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 1.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Kurs opiekun osób zależnych (opiekun osób starszych/chorych/niepełnosprawnych, opiekunka dziecięca, opiekun środowiskowy).

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: LICZBA UCZESTNIKÓW: 11 TERMIN REALIZACJI USŁUGI : 21 VII- 5 IX 2014 Z pominięciem dni od 15 do 30 sierpnia) MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI: miasto Łomża CEL SZKOLENIA: przygotowanie uczestników do udzielania pomocy i świadczenia usług opiekuńczych w odniesieniu do osób przewlekle chorych, samotnych i niesamodzielnych oraz opieki nad dzieckiem ORGANIZACJA SZKOLENIA: szkolenie winno odbywać się w terminie od 21 VII do 5 IX 2014 (Z pominięciem dni od 15 do 30 sierpnia), w dni robocze od 9:00 do16:00 (codziennie) WYMAGANIA DODATKOWE: Program szkolenia powinien obejmować 120 godzin dydaktycznych zajęć teoretycznych i praktycznych. (w tym co najmniej 80 godzin praktycznych - 40 godzin w przedszkolu/ żłobku i 40 godzin w instytucji opiekującej się osobami starszymi )W godzinach tych należy ująć ocenę końcową uczestnika szkolenia (np. w formie egzaminu, testu, itp.). Szkolenie powinno obejmować zagadnienia z zakresu: a) roli i zadań opiekuna, etyki opiekuna, form opieki i pomocy ludziom starszym, chorym, niesamodzielnym b) organizowania i planowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy c) pielęgnowania podstawowego i opieki nad ludźmi przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi d) przepisów prawa dotyczących działań pomocowych i realizacji opieki nad podopiecznymi e) zasad udzielania pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia podopiecznego f) pomagania podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych g) aktywizowania podopiecznego do zwiększania jego samodzielności życiowej h) mobilizowania podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania jego zainteresowań i) pomocy przy usprawnianiu ruchowym chorego i niepełnosprawnego (elementy rehabilitacji i gimnastyki) j) podejmowania współpracy ze środowiskiem podopiecznego, zespołami opiekuńczymi i terapeutycznymi k) doradzanie w zakresie planowania i organizacji gospodarstwa domowego, l) kontaktowanie się z różnego rodzaju instytucjami w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych, materialnych, mieszkaniowych, rodzinnych i prawnych podopiecznego, m) inicjowanie pozytywnych relacji międzyludzkich w najbliższym otoczeniu podopiecznego, a zwłaszcza z członkami jego rodziny n) stosowanie podstawowych zasad i metod wychowania o)stosowanie wybranych zabaw i gier wpływających na rozwój dziecka.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Kurs Kelner - barman.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: LICZBA UCZESTNIKÓW: 9 TERMIN REALIZACJI USŁUGI : 21 VII- 14 VIII 2014 MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI: miasto Łomża, CEL SZKOLENIA: celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności oraz przygotowanie do pracy na stanowisku barman - barista i kelner ORGANIZACJA SZKOLENIA: kurs należy przeprowadzić w okresie wakacyjnym (tj. 21 lipiec - 15 sierpień 2014), w dni robocze (poniedziałek-piątek w godzinach od 8.00 do 16.00). WYMAGANIA DODATKOWE: W czas trwania szkolenia 120 godzin dydaktycznych przypadających na każdego uczestnika szkolenia, w tym nie mniej niż 100 godzin zajęć praktycznych Kurs powinien odbywać się w lokalu gastronomicznym w którym podaje się posiłki i napoje Szkolenie powinno zawierać co najmniej zagadnienia: z zakresu zawodu barmana: a) wprowadzenie do zawodu barmana - wizerunek, obowiązki, etyka, organizacja pracy, bhp, b) sprzęt barowy - rodzaje, nazwy, funkcjonowanie, c) alkoholoznawstwo - kategorie/podział alkoholi, produkcja, zastosowanie, d) zasady i technika komponowania napojów mieszanych - charakterystyka, podział, składniki, e) zasady podawania napojów alkoholowych - serwowanie alkoholi, obsługa przy barze i stoliku, f) wprowadzenie do zawodu barista g) obowiązki, narzędzia, organizacja pracy, bhp, h) podstawowe informacje o kawie - historia, gatunki, uprawa, pozyskiwanie, obróbka ziaren, magazynowanie, sposoby palenia, i) espresso - sprzęt, etapy przygotowania, prawidłowe metody dozowania i ubijania, j) napoje na bazie espresso, k) zdobienie - wzory lane, rysowane. z zakresu zawodu kelnera: a) przestrzeganie zasad bhp, ppoż. w sali konsumenckiej b) wykazywanie kultury osobistej i przestrzeganie etyki zawodowej c) wyposażenie i obsługa sprzętu kelnerskiego w części konsumenckiej i ekspedycyjnej d) przygotowanie poprzedzające obsługę e) przygotowanie sali konsumenckiej f) obsługiwanie w sali konsumenckiej g) noszenie zastawy h) serwowanie potraw i) wydawanie śniadań j) przygotowanie potraw w obecności konsumenta k) serwowanie napojów bezalkoholowych zimnych i gorących l) serwowanie napojów alkoholowych m) organizacja przyjęć okolicznościowych n) obsługa gości hotelowych przez kelnera o) wystawianie rachunków Wykonawca zapewni niezbędne materiały, produkty, sprzęt i lokal do zrealizowania programu kursu..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 1.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Kurs kosmetyczny z elementami wizażu i stylizacji paznokci.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: LICZBA UCZESTNIKÓW: 5 Wykonawca jest zobowiązany zapewnić 5 samodzielnych stanowisk pracy w salonie kosmetycznym lub pracowni kosmetycznej TERMIN REALIZACJI USŁUGI : 29 lipiec-14 sierpień MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI: miasto Łomża CEL SZKOLENIA: zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu kosmetyki, wizażu i stylizacji paznokci. ORGANIZACJA SZKOLENIA: szkolenie powinno odbywać się w dni robocze, w godz. od 8:00 do 16:00 WYMAGANIA DODATKOWE: Wymagana ilość godzin zajęć dydaktycznych - 120 godzin, w tym przynajmniej 100 godzin zajęć praktycznych przypadających na 1 uczestnika kursu Kurs dla będzie odbywał się w godz. od 8:00 do 16:00 Szkolenie powinno obejmować zagadnienia z zakresu: a) zorganizowanie stanowiska pracy, przygotowanie kosmetyków, narzędzi pracy b) umiejętność przeprowadzenia wywiadu z klientem, c) techniki wizażu i profesjonalnego makijażu d) wykonywanie różnych rodzajów makijażu e) techniki stylizacji - określenie typu urody i sylwetki, ubioru, korekcja stylu, zastosowanie dodatków, biżuterii f) diagnostyka cery g) pielęgnacja twarzy - zabiegi do wszystkich rodzajów cery (nawilżające, regenerujące, kolagenowe, dotleniające, stymulujące, liftingujące, z zastosowaniem aparatu do kawitacji, mikrodermabrazji), kwasy owocowe h) oczyszczanie manualne, wykonywanie masażu twarzy i) Henna rzęs i brwi, regulacja brwi j) Pielęgnacja dłoni- preparaty używane do pielęgnacji dłoni i paznokci, zdobnictwo paznokci w tym: akrylem, żelem oraz przedłużanie paznokci, manicure francuski, manicure hybrydowy k) pielęgnacja stóp - pedicure kosmetyczny, specjalistyczny, detoksykacja stóp, l) Pielęgnacja ciała - zabiegi antycellulitowe, zabiegi detoksykujące, peelingi m) Depilacja skóry przy użyciu wosku depilacja - wszystkie rodzaje wosków; obsługa aparatów i urządzeń stosowanych w kosmetyce z uwzględnieniem obowiązujących przepisów sanitarnych i BHP; n) zapewnienie materiałów i narzędzi kosmetycznych potrzebnych do przeprowadzenia zajęć praktycznych Zapewnienie odpowiedniego miejsca prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych wyposażonego w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizacji kształcenia, zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki. Zajęcia praktyczne muszą odbywać się w salonie kosmetycznym lub pracowni kosmetycznej ( zajęcia praktyczne muszą być zorganizowane w taki sposób, by każdy uczestnik miał samodzielne stanowisko pracy).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 1.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Programowanie AUTOCAD I, AUTOCAD II.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: 2 TERMIN REALIZACJI USŁUGI : od 1 sierpień 2014 do 14 sierpnia 2014 MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI: miasto Łomża, CEL SZKOLENIA: nabycie praktycznej umiejętności obsługi programu AutoCAD na poziomie podstawowym (AUTOCAD 1) oraz nauka wykorzystania zaawansowanych technik projektowania wspomaganego komputerowo (AUTOCAD 2). ORGANIZACJA SZKOLENIA: Wymagana ilość godzin zajęć dydaktycznych - 70 godzin, przypadających na 1 uczestnika kursu w tym 35 godzin dydaktycznych na każdy moduł szkolenia. Szkolenie powinno odbywać się w dni robocze, w godz. od 9:00 do 15:00. Wykonawca może dołączyć uczestnika szkolenia do grupy szkoleniowej, po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą WYMAGANIA DODATKOWE: Wymagane jest przynajmniej 35 godzin dydaktycznych na każdy moduł szkolenia Zakres szkolenia (AUTOCAD 1): wprowadzenie do pracy z programem, wyświetlanie rysunku, ustawienia rysunku, współrzędne i podstawowe narzędzia rysunkowe, tworzenie i modyfikowanie geometrii dwuwymiarowej, zarządzanie cechami obiektów, techniki konstrukcyjne, obiekty tekstowe i ich style, wprowadzenie do wymiarowania, kreskowanie, wprowadzenie do wydruku Zakres szkolenia (AUTOCAD 2): efektywna praca z zestawami wyborów, zaawansowane typy obiektów, bloki i ich atrybuty, rysunki odnośników zewnętrznych, obrazy rastrowe, praca na arkuszach , obiekty aplikacji zewnętrznych, wymiarowanie w przestrzeni modelu i papieru, elementy dostosowawcze programu W trakcie zajęć - wykonawca zapewnia 1 stanowisko komputerowe dla każdego uczestnika szkolenia.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 1.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 3 lip 2014 13:50
Data opublikowania: czwartek, 3 lip 2014 13:57
Opublikował(a): Urszula Szlichta
Zaakceptował(a): Urszula Szlichta
Artykuł był czytany: 2208 razy