BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony - Przeprowadzenie kursów na prawo jazdy i operatora koparko-ładowarki

Łomża: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów na prawo jazdy i operatora koparko - ładowarki dla uczestników projektu pn. Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer ogłoszenia: 160641 - 2014; data zamieszczenia: 23.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży , ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel. (086) 215 69 42, faks (086) 215 69 70.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcpr.powiatlomzynski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów na prawo jazdy i operatora koparko - ładowarki dla uczestników projektu pn. Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu dla uczestników projektu - w wymiarze godzin zgodnym z obowiązującymi przepisami kursów zawodowych wyszczególnionych poniżej: CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: I - Prawo jazdy kat. C - Ilość osób: 1, Prawo jazdy kat. C+E - Ilość osób: 1, Prawo jazdy kat. D (dla osób, które ukończyły 24 lata i mają kat. C) - Ilość osób: 2, Kwalifikacja wstępna przyśpieszona - przewóz rzeczy - Ilość osób: 1, Kwalifikacja wstępna przyśpieszona - przewóz osób - Ilość osób: 1, Termin realizacji usługi: VIII - XI 2014, CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: II - Specjalistyczny kurs prawo jazdy kat. B dla osoby z niepełnosprawnością ruchową (dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim) - Ilość osób: 1 Termin realizacji usługi: VIII - XI 2014, CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: III - Operator koparko-ładowarki Kl. III - Ilość osób: 1 Termin realizacji usługi: VIII - XI 2014..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.41.10.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2014.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie wykonawcy

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym czasie: Część I zamówienia: co najmniej jedną usługę polegającą na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursu na prawo jazdy B dla grupy liczącej co najmniej 30 osób. Część II zamówienia: zorganizowanie i przeprowadzenie kursu na prawo jazdy dla osób niepełnosprawnych (na dostosowanym aucie czyli wyposażonym w moduł ręczny gaz, hamulec), o którym mowa w przedmiocie zamówienia dla co najmniej 5 osób, Część III zamówienia: co najmniej jedną usługę polegającą na przeprowadzeniu co najmniej jednego kursu na operatora koparko - ładowarki dla co najmniej 10 osób.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie wykonawcy

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie wykonawcy

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, co najmniej na kwotę 50.000 złotych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
• określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
• Część I zamówienia: co najmniej jedną usługę polegającą na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursu na prawo jazdy B dla grupy liczącej co najmniej 30 osób. Część II zamówienia: zorganizowanie i przeprowadzenie kursu na prawo jazdy dla osób niepełnosprawnych (na dostosowanym aucie czyli wyposażonym w moduł ręczny gaz, hamulec), o którym mowa w przedmiocie zamówienia dla co najmniej 5 osób, Część III zamówienia: co najmniej jedną usługę polegającą na przeprowadzeniu co najmniej jednego kursu na operatora koparko - ładowarki dla co najmniej 10 osób.;
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
CZĘŚĆ I i II: Do oferty należy załączyć zaświadczenie właściwego wydziału komunikacji lub WORD o wskaźniku zdawalności danego wykonawcy w 2013 r.SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiana ilości uczestników kursu - rezygnacja, usunięcie itp.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pcpr.powiatlomzynski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18 - 400 Łomża.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18 - 400 Łomża, w sekretariacie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PRAWO JAZDY KAT. C, C+E, D, KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYŚPIESZONA - PRZEWÓZ RZECZY I OSÓB.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Prawo jazdy kat. C - 1 osoba, 2) Prawo jazdy kat. C+E - 1 osoba, 3) Prawo jazdy kat. D dla osób, które ukończyły 24 lata i posiadają kat. C - 2 osoby, Kwalifikacja wstępna przyśpieszona - przewóz rzeczy - 1 osoba, Kwalifikacja wstępna przyśpieszona - przewóz osób - 1 osoba. Termin realizacji usługi: VIII - XI 2014..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.41.10.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2014.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 50
2. Wskaźnik - zdawalność za pierwszym razem egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii B przez kursantów za ostatni tj. 2013 rok - 50


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: SPECJALISTYCZNY KURS PRAWO JAZDY KAT. B.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Specjalistyczny kurs prawo jazdy kat. B dla osoby z niepełnosprawnością ruchową (dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim) - 1 osoba. Termin realizacji usługi - VIII - XI 2014..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.41.10.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2014.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 50
2. Wskaźnik - zdawalność za pierwszym razem egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii B przez kursantów za ostatni tj. 2013 rok - 50


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Operator koparko-ładowarki kl. III - 1 osoba. Termin realizacji usługi: VIII - XI 2014.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.41.10.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 23 lip 2014 17:43
Data opublikowania: czwartek, 24 lip 2014 11:47
Opublikował(a): Urszula Szlichta
Zaakceptował(a): Urszula Szlichta
Artykuł był czytany: 2189 razy