BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 ust. 1 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.), Starosta Łomżyński zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonych :
• na terenie obrębu ewidencyjnego Kalinowo, jednostce ewidencyjnej Piątnica, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej numerem geodezyjnym 533,
• na terenie obrębu ewidencyjnego Dobrzyjałowo, jednostce ewidencyjnej Piątnica, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonych numerami geodezyjnymi 252/3, 252/5 i 222,
• na terenie obrębu ewidencyjnego Budy Mikołajka, jednostce ewidencyjnej Piątnica, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej numerem geodezyjnym 8/3,
• na terenie obrębu ewidencyjnego Pniewo, jednostce ewidencyjnej Łomża, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej numerem geodezyjnym 1565/2,
poprzez udzielenie Polskim Sieciom Elektroenergetycznym z siedzibą w Konstancinie Jeziornie reprezentowanym przez radcę prawnego Jarosława Kukułę zezwolenia na budowę napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV relacji Ełk – Łomża.
Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości winny zgłaszać się do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, I piętro, pokój 220, tel. 86-215-69-27, w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia t.j. do dnia 03 grudnia 2014 roku.
Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do niniejszych nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako strony w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z przedmiotowych nieruchomości.


STAROSTA ŁOMŻYŃSKI

Lech Marek Szabłowski

Data powstania: piątek, 3 paź 2014 14:37
Data opublikowania: piątek, 3 paź 2014 14:45
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 gru 2014 07:54
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 1146 razy