BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przetarg na kursy zawodowe spawania i obsługi kasy fiskalnej

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych) w ramach Poddziałania 7.1.2, Działanie 7.1, Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrane zostały najkorzystniejsze oferty.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży oraz na stronie internetowej - www.pcpr.powiatlomzynski.pl


Część I – Kurs spawania metodą: MAG 135-1, MAG 135-2, TIG 141-1, TIG 141-2, MMA 111-1

Liczba otrzymanych ofert – 1

Nazwa wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą:
Zespół Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
18 – 400 Łomża,
ul. Przykoszarowa 22
Cena oferty: 22 400 zł brutto (słownie złotych: dwadzieścia dwa tysiące czterysta złotych, 00/100 gr.).
Uzasadnienie – oferta uzyskała 100 punktów co jest najwyższą ocenę punktową wg kryteriów podanych w SIWZ.

Zestawienie ofert i ocen:

Nazwa oferenta:
Zespół Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
18 – 400 Łomża, ul. Przykoszarowa 22

Wartość wynagrodzenia ogółem brutto: 22 400,-
PUNKTY - Kryterium Cena 100%: 100


ZAWIADOMIENIE O TERMINIE PO UPŁYWIE KTÓREGO MOŻE ZOSTAĆ ZAWARTA UMOWA

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 92 ust. 1. pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z. 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych) w ramach Poddziałania 7.1.2, Działanie 7.1, Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, CZĘŚĆ I,
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z. 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w dniu 23 października 2014 roku.Część II – Kasa fiskalna z obsługą terminali i kart płatniczych

Liczba otrzymanych ofert – 2

Nazwa wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą:
Podlaska Wojewódzka Komenda
Ochotniczych Hufców Pracy
15-399 Białystok, ul. Handlowa 6G
Cena oferty: 380 zł brutto (słownie złotych: trzysta osiemdziesiąt złotych, 00/100 gr.).
Uzasadnienie – oferta uzyskała 100 punktów co jest najwyższą ocenę punktową wg kryteriów podanych w SIWZ.

Zestawienie ofert i ocen:

Nazwa oferenta:
Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
15-399 Białystok, ul. Handlowa 6G
Wartość wynagrodzenia ogółem brutto: 380,-
PUNKTY - Kryterium Cena 100%: 100

Nazwa oferenta:
Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości, Robert Staluszka
ul. Zielona 8, 88 – 430 Janowiec Wielkopolski
Wartość wynagrodzenia ogółem brutto: 1 630,-
PUNKTY - Kryterium Cena 100%: 23,31


ZAWIADOMIENIE O TERMINIE PO UPŁYWIE KTÓREGO MOŻE ZOSTAĆ ZAWARTA UMOWA

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży działając na podstawie art. 92 ust. 1. pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z. 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych) w ramach Poddziałania 7.1.2, Działanie 7.1, Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, CZĘŚĆ II,
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z. 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w dniu 23 października 2014 roku.Proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania wiadomości na nr fax: 86 215 69 70 lub na adres
e-mail: pcprlomza@wp.pl.


Do wiadomości:

1. Wszyscy wykonawcy:
a) Zespół Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego,
18 – 400 Łomża, ul. Przykoszarowa 22.
b) Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy,
15-399 Białystok, ul. Handlowa 6G.
c) Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości, Robert Staluszka
ul. Zielona 8, 88 – 430 Janowiec Wielkopolski.
2. Strona internetowa zamawiającego - www.pcpr.powiatlomzynski.pl
3. Tablica ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

Łomża, dnia 15.10.2014 r.
Dyrektor PCPR w Łomży
Edward Jarota
Data powstania: środa, 15 paź 2014 13:03
Data opublikowania: środa, 15 paź 2014 13:05
Opublikował(a): Urszula Szlichta
Zaakceptował(a): Urszula Szlichta
Artykuł był czytany: 1277 razy