BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Przetarg na kursy zawodowe: spawania i kasy fiskalnej

Łomża: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych) w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer ogłoszenia: 225965 - 2014; data zamieszczenia: 27.10.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 211913 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel. (086) 215 69 42, faks (086) 215 69 70.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych) w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursów uczestników projektu Razem ku samodzielności (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo - wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych), kursów zawodowych wyszczególnionych w poniższej tabeli: CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA I: Nazwa kursów: 1. Kurs spawania metodą MAG 135-1. Liczba osób: 5. 2. Kurs spawania metodą MAG 135-2. Liczba osób: 2. 3. Kurs spawania metodą TIG 141-1. Liczba osób: 2. 4. Kurs spawania metodą TIG 141-2. Liczba osób: 1. 5. Kurs spawania metodą MMA 111-1. Liczba osób: 3. Wymagana ilość godzin zajęć dydaktycznych dla każdego uczestnika szkolenia: Program zgodny z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa, kurs zakończony egzaminem przeprowadzonym przez komisją z Instytutu Spawalnictwa. Termin realizacji usługi: X - 29. XII. 2014, w dni powszednie - popołudniami oraz w weekendy. CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA II: Nazwa kursu: Kasa fiskalna z obsługa terminali i kart płatniczych. Liczba osób: 2 Wymagana ilość godzin zajęć dydaktycznych dla każdego uczestnika szkolenia: 15 godzin dydaktycznych (3 dni po 5 godz. dziennie); dla każdego uczestnika oddzielna kasa fiskalna. Termin realizacji usługi: X - 14.XI.2014, w dni powszednie - w godz. 9:00 - 14:00..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki.


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1
Nazwa: Kurs spawania metodą: MAG 135-1, MAG 135-2, TIG 141-1, TIG 141-2, MMA 111-1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Zespół Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 23166,66 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 22400,00
Oferta z najniższą ceną: 22400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 22400,00
Waluta: PLN.

Część NR: 2
Nazwa: Kasa fiskalna z obsługą terminali i kart płatniczych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, ul. Handlowa 6G, 15-399 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 492,89 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 380,00
Oferta z najniższą ceną: 380,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1630,00
Waluta: PLN.

Data powstania: poniedziałek, 27 paź 2014 10:45
Data opublikowania: poniedziałek, 27 paź 2014 10:47
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 lis 2017 13:15
Opublikował(a): Urszula Szlichta
Zaakceptował(a): Urszula Szlichta
Artykuł był czytany: 1607 razy