BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 907 z późn. zm.) zamawiający zawiadamia, iż w dniu 07.01.2015r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
I. Zamawiający:
1. Nazwa: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
2. Adres: ul. Poligonowa 30
3. Kod pocztowy: 18-400
4. Miejscowość: Łomża
5. Województwo: podlaskie

II. Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu UZP – 412324 - 2014 w dniu 17.12.2014r.

III. Tryb i przedmiot zamówienia:
1. Rodzaj zamówienia: Dostawy
2. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony powyżej 30 000 EURO

IV. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup paliw: olej napędowy ON, etylina Pb95 z podziałem na poszczególne części

V. Wpłynęło 4 oferty:

Oferta nr 1)
Leszek Orłowski „LAZO” Dystrybucja Gazu Płynnego
ul. Cmentarna 20
18-420 Jedwabne
(kryterium: cena 70%, wysokość upustu 30% - 100,00 pkt – Cz. II)


Oferta nr 2)
P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk
Al. Legionów 147F
18-400 Łomża
(kryterium: cena 70 %, wysokość upustu 30% - 100 pkt – Cz. I)


Oferta nr 3)
Stacja Paliw i Usługi Transportowe
Józef Andrzej Łada, Jarosław Łada, Andrzej Paweł Łada s.c.
ul. Woj. Polskiego 99
18-400 Łomża
(kryterium: cena 70 %, wysokość upustu 30% - 100 pkt – Cz. III)

Oferta nr 4)
Progress Sp. z o.o.
ul. Graniczna 7
07-410 Ostrołęka
(kryterium: cena 70 %, wysokość upustu 30% - 100 pkt – Cz. IV)


VI. Wybór oferty:

Część I

1. Wykonawca – oferta nr 2
1) Nazwa: P.T.H.U. PRYMA 1, Hanna Gosk
2) Adres: Al. Legionów 147F
3) Kod pocztowy: 18-400
4) Miejscowość: Łomża
5) Województwo: podlaskie
2. Cena brutto oferty wybranej dla Cz. I: 342.200,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści dwa tysiące dwieście złotych 00/100)
Oferta ważna, uzyskała 100 pkt. – Cz. I

Część II

1. Wykonawca –oferta nr 1
1) Nazwa: Leszek Orłowski „LAZO” Dystrybucja Gazu Płynnego
2 )Adres: ul. Cmentarna 20
3) Kod pocztowy: 18-420
4) Miejscowość: Jedwabne
5 )Województwo: podlaskie
2.Cena brutto oferty wybranej dla Cz. II: 102.480,00 zł (słownie: sto dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych)
Oferta ważna, uzyskała 100 pkt. – Cz. II

Część III

1. Wykonawca –
oferta nr 3
1) Nazwa: Stacja Paliw i Usługi Transportowe
Józef Andrzej Łada, Jarosław Łada, Andrzej Paweł Łada s.c.
2 )Adres: ul. Woj. Polskiego 99
3) Kod pocztowy: 18-400
4) Miejscowość: Łomża
5 )Województwo: podlaskie
2.Cena brutto oferty wybranej dla Cz. III: 35.920,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych 00/100)
Oferta ważna, uzyskała 100 pkt. – Cz. III

Część IV

1. Wykonawca – oferta nr 4
1) Nazwa: PROGRESS Sp. z o.o.
2 )Adres: ul. Graniczna 7
3) Kod pocztowy: 07-410
4) Miejscowość: Ostrołęka
5 )Województwo: mazowieckie
2.Cena brutto oferty wybranej dla Cz. IV: 45.400,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy czterysta złotych 00/100)
Oferta ważna, uzyskała 100 pkt. – Cz. IV
Data powstania: środa, 7 sty 2015 11:31
Data opublikowania: środa, 7 sty 2015 11:36
Data przejścia do archiwum: piątek, 16 sty 2015 12:16
Opublikował(a): Barbara Chojnowska
Zaakceptował(a): Barbara Chojnowska
Artykuł był czytany: 1301 razy