BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa paliw

Numer ogłoszenia: 6114 - 2015; data zamieszczenia: 12.01.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 412324 - 2014r. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel. 086 2184189, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup paliw: olej napędowy ON, etylina Pb95 z podziałem na poszczególne części.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Opis przedmiotu zamówienia: Część I 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw (tankowanie pojazdów i sprzętu zamawiającego - loco stacja paliw wykonawcy, na terenie miasta Łomży, czynna całodobowo tj.: 1) Wykaz paliw płynnych: a) olej napędowy ON - 58.000 litrów, b) etylina Pb95 - 20.000 litrów, 2. Paliwo tankowane będzie w stacji paliw wykonawcy do samochodów zamawiającego, według wykazu pojazdów dołączonego do umowy, sukcesywnie do potrzeb zamawiającego. Część II 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw (tankowanie pojazdów i sprzętu zamawiającego)- loco stacja paliw wykonawcy, na terenie gminy Jedwabne tj.: Wykaz paliw płynnych: 1) olej napędowy ON - 24.000 litrów, 2. Paliwo tankowane będzie w stacji paliw wykonawcy do samochodów zamawiającego, według wykazu pojazdów dołączonego do umowy, sukcesywnie do potrzeb zamawiającego Część III 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw (tankowanie pojazdów i sprzętu zamawiającego)- loco stacja paliw wykonawcy, na terenie gminy Wizna tj.: Wykaz paliw płynnych: 1) olej napędowy ON - 8.000 litrów, 2. Paliwo tankowane będzie w stacji paliw wykonawcy do samochodów zamawiającego, według wykazu pojazdów dołączonego do umowy, sukcesywnie do potrzeb zamawiającego. Część IV 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw (tankowanie pojazdów i sprzętu zamawiającego)- loco stacja paliw wykonawcy, na terenie gminy Nowogród tj.: Wykaz paliw płynnych: 1) olej napędowy ON - 10.000 litrów, 2. Paliwo tankowane będzie w stacji paliw wykonawcy do samochodów zamawiającego, według wykazu pojazdów dołączonego do umowy, sukcesywnie do potrzeb zamawiającego. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania bezgotówkowych transakcji za pomocą kart magnetycznych, które winny zawierać m. in.: imię i nazwisko użytkownika, numer rejestracyjny pojazdu, okaziciela, stan licznika. Powyższe informacje winny być również umieszczone na fakturze wystawionej dla Zamawiającego. Pomimo możliwości korzystania z kart magnetycznych Zamawiający zastrzega sobie prawo utrzymania kart drogowych. 4. Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CPV: 09.13.21.00-4 Benzyna bezołowiowa 09.13.41.00-8 Olej napędowy Wykonawca gwarantuje odpowiednią jakość sprzedawanego paliwa, zgodną z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 r. nr 221, poz. 1441 ze zm.). Wykonawca gwarantuje, że stacje paliw spełniają wymogi przewidziane przepisami dla stacji paliw, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 243, poz. 2063 ze zm.). Zgodnie z art, 30 ust. 4 Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który w swojej ofercie powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego (zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp). 5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw (tankowanie pojazdów i sprzętu zamawiającego - loco stacja paliw wykonawcy, na terenie miasta Łomży, czynna całodobowo

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.01.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
P.T.H.U. PRYMA 1, Hanna Gosk, Al. Legionów 147F, 18-400 Łomża, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 304861,79 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 342200,00


Oferta z najniższą ceną: 342200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 342200,00


Waluta: PLN.


Część NR: 2

Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw (tankowanie pojazdów i sprzętu zamawiającego)- loco stacja paliw wykonawcy, na terenie gminy Jedwabne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.01.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Leszek Orłowski LAZO Dystrybucja Gazu Płynnego, ul. Cmentarna 20, 18-420 Jedwabne, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 93853,66 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 102480,00


Oferta z najniższą ceną: 102480,00 / Oferta z najwyższą ceną: 102480,00


Waluta: PLN.


Część NR: 4

Nazwa: . Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw (tankowanie pojazdów i sprzętu zamawiającego)- loco stacja paliw wykonawcy, na terenie gminy Nowogród

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.01.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
PROGRESS Sp. z o.o., ul. Graniczna 7, 07-410 Ostrołęka, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 39105,69 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 45400,00


Oferta z najniższą ceną: 45400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 45400,00

Waluta: PLN.


Data powstania: poniedziałek, 12 sty 2015 08:29
Data opublikowania: poniedziałek, 12 sty 2015 08:33
Data przejścia do archiwum: środa, 21 sty 2015 12:34
Opublikował(a): Barbara Chojnowska
Zaakceptował(a): Barbara Chojnowska
Artykuł był czytany: 1120 razy