BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Decyzja Starosty Łomżyńskiego

ograniczająca sposób korzystania z nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym - Pniewo dz. nr 1564
Łomża, stycznia 2015 r.
GN-I.6821.28.2014

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 9a, art. 124 ust. 1 w związku z art. 124a i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r.
poz. 518 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Radcy Prawnego Jarosław Kukuła działającego w imieniu i na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych z siedzibą w Konstancinie Jeziornie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Starosta Łomżyński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

1. Ogranicza sposób korzystania z nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo, jednostce ewidencyjnej Łomża, powiecie łomżyńskim, woj. podlaskim, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1565/2 o pow. 0,93 ha, dla której Sąd Rejonowy w Łomży VI Wydział Ksiąg Wieczystych nie prowadzi księgi wieczystej, o nieuregulowanym stanie prawnym, poprzez udzielenie Polskim Sieciom Elektroenergetycznym z siedzibą w Konstancinie Jeziornie reprezentowanym przez radcę prawnego Jarosława Kukułę zezwolenia na budowę napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV relacji Ełk-Łomża w sposób przedstawiony na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej decyzji;
2. Ograniczenie obejmuje także możliwość zajęcia części działki nr 1565/2 o pow. 0,4273 ha (w granicach pasa technologicznego), położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo – na okres 21 dni od dnia zajęcia nieruchomości – w celu wykonania prac budowlano – montażowych;
3. Zobowiązać Polskie Sieci Elektroenergetyczne z siedzibą w Konstancinie Jeziornie do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego niezwłocznie po zakończeniu inwestycji wymienionej w ust. 1 i 2.

Uzasadnienie

Radca Prawny Jarosław Kukuła działający w imieniu i na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych z siedzibą w Konstancinie Jeziornie wystąpił z wnioskiem
o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości poprzez udzielenia zezwolenia na zajęcie części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1565/2
o powierzchni 0,4273 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo, gmina Łomża, powiat łomżyński, której stan prawny jest nieuregulowany, w celu wykonania prac budowlanych związanych z przeciągnięciem przewodów fazowych i odgromowych linii elektroenergetycznej 400kV relacji Ełk-Łomża.
Do powyższej sprawy mają zastosowanie przepisy art. 124, 124a i art. 6 ust. 2 wymienionej na wstępie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.
Zgodnie z art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami „starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej może ograniczyć, w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów
i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Ograniczenie to następuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego”.
Stosownie do art. 124 ust. 2 starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, udziela zezwolenia z urzędu albo na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, innej osoby lub jednostki organizacyjnej.
Wedle ust. 4 omawianego artykułu, na osobie lub jednostce organizacyjnej występującej o zezwolenie ciąży obowiązek przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, niezwłocznie po założeniu lub przeprowadzeniu ciągów, przewodów
i urządzeń, o których mowa w art. 124 ust. 1. Jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego jest niemożliwe albo powoduje nadmierne trudności lub koszty, właścicielowi nieruchomości przysługuje odszkodowanie za szkody powstałe wskutek zdarzeń, o których mowa w art. 120 i 124-126 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Odszkodowanie powinno odpowiadać wartości poniesionych szkód. Jeżeli wskutek tych zdarzeń zmniejszy się wartość nieruchomości, odszkodowanie powiększa się o kwotę odpowiadającą temu zmniejszeniu
(art. 128 ust. 4 w/c ustawy). Odszkodowanie ustalane jest w odrębnym postępowaniu,
po zakończeniu robót przez inwestora.
Natomiast treść art. 124a w/w ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi, iż przepisy art. 124 ust. 1-2 i 4-7, art. 124b oraz art. 125 i art. 126 stosuje się odpowiednio do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Do postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z tych nieruchomości stosuje się art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust. 3 i 4 oraz art. 118a ust. 2 i 3.
Z załączonych do wniosku dokumentów, tj. wypisu z rejestru gruntów i rokowań wynika, że jeden ze współwłaścicieli nieruchomości Halina Ukleja nie żyje, Robert Sienkiewicz, Elżbieta Gosiewska, Dariusz Sienkiewicz, Krzysztof Sienkiewicz, Marek Sienkiewicz wyrazili zgodę na realizację przedmiotowej inwestycji, natomiast z Teresą Nadolską, Arturem Sienkiewicz oraz Krystyną Sienkiewicz prowadzone były negocjacje, które nie odniosły pozytywnego rezultatu.
Zgodnie z art. 113 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe. Natomiast ust. 7 w/w artykułu stanowi,
iż przepis ust. 6 stosuje się również, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe.
Mając na uwadze fakt, że jeden ze współwłaścicieli działki nr 1565/2, położonej na terenie obrębu ewidencyjnego Pniewo, jednostki ewidencyjnej Łomża nie żyje oraz niemożliwe jest ustalenie kręgu spadkobierców, działka ta ma status nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym.
Następnie działając na podstawie art. 114 ust. 3 w związku z art. 124a ustawy
o gospodarce nieruchomościami, wykonując zadanie z zakresu administracji rządowej, podano do publicznej wiadomości ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, wzywając jednocześnie osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości do zgłoszenia swoich praw w terminie
2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia. W/w ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości e dniu 03 października 2014 roku poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łomży, na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu,
w ogólnopolskim serwisie ogłoszeniowym przetargi-gctrader.pl oraz zostało przesłane
do Wójta Gminy Łomża celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. W terminie
2 miesięcy od dokonania powyższego nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, co skutkowało wszczęciem postępowania administracyjnego
w przedmiotowej sprawie. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 115 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łomży w dniu 09 grudnia 2014 roku, na okres 14 dni oraz umieszczone na stronie internetowej tut. urzędu. Ponadto,
na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego poinformowano zainteresowane strony o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się
w przedmiotowej sprawie. W wyznaczonym terminie wpłynęło do tut. urzędu pismo Teresy Nadolskiej informujące, że nie wyraża zgody na postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym i wysokość proponowanej rekompensaty nie spełnia jej oczekiwań.
Z treści przytoczonych wyżej przepisów wynika, że przesłankami materialnoprawnymi wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 124 ust. 1 ustawy
o gospodarce nieruchomościami są: realizacja celu publicznego, zgodność przedsięwzięcia
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu, zgodność z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz brak możliwości uzyskania przez inwestora zgody na realizację inwestycji.
Celem publicznym w rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami jest budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń. Planowane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne zamierzenie inwestycyjne polegające na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Ełk-Łomża, jest niewątpliwie realizacją celu publicznego (zgodnie z w/w definicją) oraz zgodne jest z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Łomża zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXI/162/13 Rady Gminy Łomża z dnia 29 maja 2013 roku. Tym samym wnioskodawca był uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania w trybie art. 124 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Natomiast przepis art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi, iż
w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, nie jest wymagane, aby udzielenie zezwolenia o którym mowa w art. 124 ust. 1, było poprzedzone rokowaniami. Wobec tego, przeprowadzone rokowania oraz umowy zawarte z żyjącymi współwłaścicielami nie miały wpływu na rozstrzygnięcie niniejszej decyzji.
W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego, za pośrednictwem Starosty Łomżyńskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.


Z upoważnienia Starosty
Stanisław Kozikowski
Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Otrzymują:
1. Pan Jarosław Kukuła – pełnomocnik Polskich Sieci Elektroenergetycznych,
2. podano do publicznej wiadomości:
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży,
- na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 15 sty 2015 15:25
Data opublikowania: czwartek, 15 sty 2015 15:31
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 2 lut 2015 09:09
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 1102 razy