BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania że z wniosku Polskich Sieci Elektroenergetycznych z siedzibą w Konstancinie Jeziornej reprezentowanych przez radcę prawnego Jarosława Kukułę
Stosownie do art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 124 ust. 1a i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 2014 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)

Starosta Łomżyński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

zawiadamia, że z wniosku Polskich Sieci Elektroenergetycznych z siedzibą w Konstancinie Jeziornej reprezentowanych przez radcę prawnego Jarosława Kukułę zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o udzielenie, w drodze decyzji, zezwolenia na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka 1565/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo, jednostce ewidencyjnej Łomża, powiecie łomżyńskim, dla której Sąd Rejonowy w Łomży, VI Wydział Ksiąg Wieczystych nie prowadzi księgi wieczystej, o nieuregulowanym stanie prawnym, w celu budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV relacji Ełk – Łomża.
Mając na uwadze art. 10 w/w ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zainteresowane strony mają prawo do zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz zgłoszenia swoich uwag i wniosków w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma, w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 pok. 220 w godz. 800 – 1500. Dodatkowe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu (86) 215 69 27. Po upływie wyżej określonego terminu zostanie podjęta decyzja w powyższej sprawie.


Z up. STAROSTY
Stanisław Kozikowski
Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Data powstania: piątek, 16 sty 2015 15:04
Data opublikowania: piątek, 16 sty 2015 15:10
Data przejścia do archiwum: wtorek, 10 lut 2015 11:38
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 810 razy