BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA o udzielenie zamówienia publicznego (art. 40.ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Rodzaj usługi ; usługi geodezyjne - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości) poprzez założenie ewidencji budynków i lokali dla 14 obrębów w podziale na część „a” (8 obrębów ) i część „b” ( 6 obrębów ), położonych na terenie gminy Miastkowo.

Zakres prac obejmował będzie:
1.1. Założenie ewidencji budynków i lokali, w tym:
1.1.1 Pomiar konturów budynków, których brak w prowadzonej bazie ewidencji gruntów i budynków.
1.1.2 Pomiar zmienionych konturów użytków gruntowych dla terenów zabudowanych,
1.1.3 Pozyskanie ewidencyjnych danych opisowych do ewidencji budynków i lokali,
1.2 Wykonanie weryfikacji zmienionych użytków gruntowych w terenach zabudowanych,
1.3 Uzupełnienie numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków o treść wynikłą z realizacji pkt 1.1-1.2 i 1.7,
1.4 Uzupełnienie rastrowych map zasadniczych o treść wynikłą z realizacji zamówienia,
1.5 Opracowanie projektu operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie objętym niniejszym opracowaniem i jego
wyłożenie do publicznego wglądu zainteresowanych, oraz przeprowadzenie postępowań administracyjnych zgodnie z
art.24a ust.4 i 7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
1.6 Wykonanie innych czynności niezbędnych do wykonania założonego celu, a których nie można było przewidzieć
w trakcie opracowania niniejszych warunków technicznych.

Data powstania: czwartek, 22 sty 2015 12:22
Data opublikowania: czwartek, 22 sty 2015 12:30
Opublikował(a): Zbigniew Kowalewski
Zaakceptował(a): Zbigniew Kowalewski
Artykuł był czytany: 1407 razy