BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Budy Mikołajka, działka nr 8/3
Łomża, 26 stycznia 2015 r.
GN-I.6852.2.2015

Z A W I A D O M I E N I E

Stosownie do art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 124 ust. 1a i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 2014 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)

Starosta Łomżyński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

zawiadamia, że z wniosku Polskich Sieci Elektroenergetycznych z siedzibą w Konstancinie Jeziornej reprezentowanych przez radcę prawnego Jarosława Kukułę zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o udzielenie, w drodze decyzji, zezwolenia na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka 8/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Budy Mikołajka, jednostce ewidencyjnej Piątnica, powiecie łomżyńskim, o nieuregulowanym stanie prawnym, w celu budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV relacji Ełk – Łomża.
Mając na uwadze art. 10 w/w ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zainteresowane strony mają prawo do zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz zgłoszenia swoich uwag i wniosków w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma, w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 pok. 220 w godz. 800 – 1500. Dodatkowe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu (86) 215 69 27. Po upływie wyżej określonego terminu zostanie podjęta decyzja w powyższej sprawie.Z up. STAROSTY
Stanisław Kozikowski
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Otrzymują:
1. Pan Jarosław Kukuła – pełnomocnik Polskich Sieci Elektroenergetycznych,
2. podano do publicznej wiadomości:
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży,
- na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.
Data powstania: poniedziałek, 26 sty 2015 15:14
Data opublikowania: poniedziałek, 26 sty 2015 15:17
Data przejścia do archiwum: środa, 11 lut 2015 13:48
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 800 razy