BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg ustny nieograniczony

Starosta Łomżyński ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Marianowie.
Starosta Łomżyński ogłasza
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Marianowie.

I. Przedmiotem przetargu jest:
1. Stanowiący własność Skarbu Państwa lokal mieszkalny nr 4, o pow. użyt. 43,80 m2, wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 7,10 m2 i udziałem 5090/47865 w działce oznaczonej numerem geodezyjnym nr 24/2 o pow. 0,1855 ha oraz innych częściach wspólnych budynku, położony na parterze budynku nr 1, w obrębie Marianowo, jednostka ewidencyjna Piątnica, powiat łomżyński, województwo Podlaskie, objęty księgą wieczystą nr LM1L/00072036/6 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Łomży.
2.
- Lokal mieszkalny składa się z dwóch pokoi z aneksem kuchennym, łazienki, wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno - kanalizacyjną, centralne ogrzewanie z wewnętrznej kotłowni węglowej. - Budynek, w którym znajduje się lokal jest zrealizowany w technologii murowej, jednopiętrowy, całkowicie podpiwniczony, dach czteropołaciowy, kryty blachą, w dobrym stanie technicznym. Wyposażony jest w instalacje elektryczną, odgromową, centralnego ogrzewania, wodociągową i kanalizacji sanitarnej.- Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Piątnica działka nr 24/2 położona jest w kompleksie zabudowy obiektów gospodarczych z zakresu rolnictwa.
Cena wywoławcza: 31 380,00 zł
Wadium: 1 569,00 zł
Minimalne postąpienie: 314,00 zł

II. Cena nie zawiera podatku od towarów i usług (VAT). Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt. 10a ppkt b. ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
III. Przetarg odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2015 r. o godzinie 1200 w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, w pokoju 218 (I piętro).
IV. Przetarg będzie ważny, jeżeli chociaż jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia zdecydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
V. W przetargu mogą brać osoby, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz wniosą wadium.
VI. Wadium należy wnieść w gotówce na konto Starostwa Powiatowego w Łomży nr: 65 8762 0009 0003 2551 2000 0050 - HEXABANK Spółdzielczy do dnia 27 kwietnia 2015 roku. Liczy się termin zaksięgowania wpłaty wadium na podanym koncie.
VII. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone na wskazane konto po rozstrzygnięciu przetargu.
VIII. Organizator przetargu zawiadomi pisemnie osobę ustaloną jako nabywca o terminie i miejscu zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
IX. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
X. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1380). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie czy nabycie przedmiotowej nieruchomości wymaga takiego zezwolenia.
XI. Cena nabycia nieruchomości ustalona w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy.
XII. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
XIII. Unieważnienie przetargu nie daje prawa do naliczenia odsetek od wpłaconego wadium.
XIV. Zarząd Powiatu Łomżyńskiego zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.
XV. Nieruchomości można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach 900-1500 po uzgodnieniu z organizatorem przetargu. Dodatkowe informacje o nieruchomości lub przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 220 oraz pod nr tel. 86 215 69 27.
XVI. Ogłoszenie o przetargu znajduje się na stronie internetowej www.powiatlomzynski.pl/bip/ i www.powiatlomzynski.pl.

Zapraszamy do udziału w przetargu


Łomża, 23 marca 2015r.

W imieniu
Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
Elżbieta Parzych
Data powstania: poniedziałek, 23 mar 2015 12:40
Data opublikowania: poniedziałek, 23 mar 2015 12:42
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 lis 2017 13:21
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 1350 razy