BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 124 ust. 1 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 2014 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)
Łomża, 19 maja 2015 r.
GN-I.6821.1 - 7.2015

Z A W I A D O M I E N I E

Stosownie do art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 124 ust. 1 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 2014 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)

Starosta Łomżyński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonych:
• na terenie obrębu ewidencyjnego Pniewo, jednostce ewidencyjnej Łomża, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej numerem geodezyjnym 1502,
• na terenie obrębu ewidencyjnego Podgórze, jednostce ewidencyjnej Łomża, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonych numerami geodezyjnymi 328,
• na terenie obrębu ewidencyjnego Olszewo-Góra, jednostce ewidencyjnej Jedwabne, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej numerem geodezyjnym 151/2,
• na terenie obrębu ewidencyjnego Kalinowo, jednostce ewidencyjnej Piątnica, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej numerem geodezyjnym 614,
• na terenie obrębu ewidencyjnego Rakowo-Boginie, jednostce ewidencyjnej Piątnica, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej numerem geodezyjnym 279,
• na terenie obrębu ewidencyjnego Jeziorko, jednostce ewidencyjnej Piątnica, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej numerem geodezyjnym 399,
• na terenie obrębu ewidencyjnego Rakowo-Boginie, jednostce ewidencyjnej Piątnica, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej numerem geodezyjnym 265,

poprzez udzielenie Polskim Sieciom Elektroenergetycznym z siedzibą w Konstancinie Jeziornie reprezentowanym przez radcę prawnego Jarosława Kukułę zezwolenia na budowę napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV relacji Ełk – Łomża.

Mając na uwadze art. 10 w/w ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zainteresowane strony mają prawo do zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz zgłoszenia swoich uwag i wniosków w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma, w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 pok. 220 w godz. 800 – 1500. Dodatkowe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu (86) 215 69 27.

Starosta
Elżbieta Parzych
Data powstania: wtorek, 19 maj 2015 13:47
Data opublikowania: wtorek, 19 maj 2015 13:51
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 lis 2017 13:24
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 2492 razy