BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Z A W I A D O M I E N I E

Stosownie do art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 124 ust. 1 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 2014 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)
Łomża, 20 maja 2015 r.
GN-I.6821.14-15.2015Z A W I A D O M I E N I E


Stosownie do art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 124 ust. 1 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 2014 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)

Starosta Łomżyński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonych:

• na terenie obrębu ewidencyjnego Żebry, jednostce ewidencyjnej Śniadowo, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej numerem geodezyjnym 85,
• na terenie obrębu ewidencyjnego Młynik, jednostce ewidencyjnej Śniadowo, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej numerem geodezyjnym 349,

poprzez udzielenie Polskim Sieciom Elektroenergetycznym z siedzibą w Konstancinie Jeziornie reprezentowanym przez radcę prawnego Łukasza Matysa zezwolenia na budowę napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV Narew-Ostrołęka wraz z rozbudową stacji 400/110 kV Narew.

Mając na uwadze art. 10 w/w ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zainteresowane strony mają prawo do zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz zgłoszenia swoich uwag i wniosków w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma, w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 pok. 220 w godz. 800 – 1500. Dodatkowe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu (86) 215 69 27.

Starosta
Elżbieta Parzych
Data powstania: środa, 20 maj 2015 14:08
Data opublikowania: środa, 20 maj 2015 14:10
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 lis 2017 13:25
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 2411 razy