BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór na stanowisko głównego księgowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27. Nabór dotyczy zatrudnienia na czas nieokreślony.

1. Nazwa i adres jednostki:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27
18-400 Łomża
tel. 86-215-69-42 , fax. 86-215-69-70


2. Określenie stanowiska urzędniczego – główny księgowy.


3. Wymiar etatu: pełny – od 1 września 2015 r.


4. Wymagania niezbędne:
• obywatelstwo polskie,
• ukończone jednolite studia magisterskie ekonomiczne, ekonomiczne wyższe studia zawodowe oraz uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 – letnią praktykę w księgowości,
• ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiada co najmniej 6 – letnią praktykę w księgowości.


5. Wymagania dodatkowe:
• doświadczenie w księgowości budżetowej,
• znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,
• znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
• znajomość przepisów z zakresu pomocy społecznej i samorządowych,
• znajomość przepisów z zakresu PFRON,
• znajomość przepisów podatkowych,
• znajomość przepisów płacowych, kadrowych i ZUS,
• znajomość obsługi programów komputerowych w tym finansowo – księgowych, płacowych, „Płatnik”.


6. Główne zadania wykonywane na stanowisku:
• nadzór i obsługa finansowo-księgowa,
• analiza wydatków finansowych w zakresie wydatków rzeczowych i płacowych,
• prowadzenie księgowości dotyczącej zaangażowania wydatków budżetowych i środków finansowych otrzymywanych z budżetu powiatu,
• prowadzenie księgowości dochodów budżetowych,
• prowadzenie rachunkowości jednostki,
• prowadzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
• rozliczenie środków PFRON i programów realizowanych z PFRON,
• wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
• prowadzenie akt osobowych pracowników,
• naliczanie wynagrodzeń, składek ubezpieczeniowych i dokonywanie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS,
• rozliczenie inwentaryzacji składników majątkowych,
• współpraca z bankiem w zakresie prowadzonych spraw,
• sporządzanie planów finansowych, sprawozdań finansowych i bilansów,
• przygotowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących powierzonych zadań,
• nadzór i kontrola finansowa jednostek pomocy społecznej: domów pomocy społecznej, ośrodka wsparcia i warsztatu terapii zajęciowej,
• obsługa programów: finansowo-księgowego, kadrowo-płacowego, Płatnik, Bestia, CAS.


7. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
• praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę, przy oświetleniu częściowo sztucznym, w budynku trzykondygnacyjnym z windą,
• praca administracyjno-biurowa,
• większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej.


8. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys i list motywacyjny,
• kwestionariusz osobowy,
• kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, ukończone kursy, szkolenia,
• kserokopie świadectw pracy,
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz.1182 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz.1458 z późn. zm.).


9. Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin: do dnia 27 lipca 2015 r. godz.15.30 włącznie.

Miejsce składania dokumentów: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 - I piętro, pok. 209 (sekretariat).
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko głównego księgowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.”

Kandydaci zakwalifikowani na podstawie analizy złożonych dokumentów zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://powiatlomzynski.pl/bip/ oraz na tablicy informacyjnej PCPR.


Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży
Edward Jarota
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 15 lip 2015 08:44
Data opublikowania: środa, 15 lip 2015 08:51
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 lis 2017 13:39
Opublikował(a): Urszula Szlichta
Zaakceptował(a): Urszula Szlichta
Artykuł był czytany: 1650 razy