BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Sukcesywny zakup mieszanki kruszywa łamanego i naturalnego ( 0-31,5 mm), grysu bazaltowego 8/11, grysu polodowcowego 2/5 oraz emulsji asfaltowej C 69 B3 PU i C65 B3 PU/RC łącznie z dowozem na bazę ZDP w Łomży lub na miejsce wbudowania (w zależności od potrzeb Zamawiającego) tj.: teren powiatu łomżyńskiego max. do 50 km od bazy ZDP w Łomży, transportem samochodowym Wykonawcy Numer ogłoszenia: 181596 - 2015; data zamieszczenia: 17.07.2015
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 166826 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel. 086 2184189, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywny zakup mieszanki kruszywa łamanego i naturalnego ( 0-31,5 mm), grysu bazaltowego 8/11, grysu polodowcowego 2/5 oraz emulsji asfaltowej C 69 B3 PU i C65 B3 PU/RC łącznie z dowozem na bazę ZDP w Łomży lub na miejsce wbudowania (w zależności od potrzeb Zamawiającego) tj.: teren powiatu łomżyńskiego max. do 50 km od bazy ZDP w Łomży, transportem samochodowym Wykonawcy.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Opis przedmiotu zamówienia: Część 1 a)Mieszanka kruszywa łamanego i naturalnego (0-31,5 mm) w stosunku 1:1 (50%-50%) 1.Dostawa 1400 Mg mieszanki kruszywa łamanego i naturalnego (0-31,5 mm) w stosunku 1:1 (50%-50%) z dowozem na bazę Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża lub na miejsce wbudowania (w zależności od potrzeb Zamawiającego) tj; teren powiatu łomżyńskiego max. do 50 km od bazy ZDP w Łomży, transportem samochodowym wykonawcy. Zamawiana mieszanka powinna spełniać wymogi normy PN-EN 13-242+A1 2010r. Przy każdorazowym fakturowaniu danej partii dostarczanej mieszanki należy dołączyć świadectwo jakości. 5.Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.00.00-6 Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywo 14.21.23.00-3 Kamień pokruszony lub rozłupany. b) Grys bazaltowy 1)Przedmiotem zamówienia jest: zakup grysu bazaltowego z przeznaczeniem do powierzchniowych utrwaleń dróg powiatowych na terenie powiatu łomżyńskiego (w tym drogi powiatowej Nr 1919B na odc. Orlikowo - Olszewo Góra) z dowozem na bazę Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, transportem samochodowym wykonawcy. 2)Zamawiający złoży ofertę na: Grys bazaltowy- płukany, pozbawiony zapylenia, o następującej frakcji i ilości: - 8/11 mm - 120 Mg Zamawiany grys musi spełniać wymogi normy PN-EN-13043:2004 +Ap1 :2010. Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. Do każdej partii dostarczonego grysu należy dołączyć świadectwo jakości. 3)Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.20.00-0 Granulaty, odłamki, kamień sproszkowany. otoczaki. żwir, kamień rozłupany oraz pokruszony, mieszanki kamienia, mieszanki piasku i żwiru oraz inne kruszywo. c) Grys polodowcowy 1.Przedmiotem zamówienia jest: zakup grysu pochodzenia polodowcowego z przeznaczeniem do remontów cząstkowych dróg powiatowych na terenie powiatu łomżyńskiego z dowozem na bazę Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, transportem samochodowym Wykonawcy 2.Zamawiający złoży ofertę na: Grys pochodzenia polodowcowego- płukany, pozbawiony zapylenia, o następującej frakcji i ilości: - 2/5 mm - 250 Mg Zamawiany grysy musi spełniać wymogi normy PN-EN-13043:2004 +Ap1: 2010. Do każdej partii dostarczonego grysu należy dołączyć świadectwo jakości. 3.Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.20.00-0 Granulaty, odłamki, kamień sproszkowany. otoczaki. żwir, kamień rozłupany oraz pokruszony, mieszanki kamienia, mieszanki piasku i żwiru oraz inne kruszywo. Część II a)Emulsja asfaltowa, kationowa, szybkorozpadowa 69 B3 Dostawa 10 Mg emulsji asfaltowej, kationowej, szybkorozpadowej C 69 B3PU z przeznaczeniem do powierzchniowych utrwaleń dróg powiatowych znajdujących się na terenie powiatu łomżyńskiego (w tym drogi powiatowej Nr 1919B na odc. Orlikowo - Olszewo Góra). Emulsja winna być dostarczona transportem Wykonawcy, wyposażonym w licznik wskazujący ilości przetankowanej emulsji i pompę do przetankowywania. W przypadku braku licznika i/lub pompy transport zostanie odesłany. Koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. Dostawy emulsji sukcesywnie do potrzeb Zamawiającego na teren budowy tj.: teren powiatu łomżyńskiego max. do 50 km od siedziby Zamawiającego (ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża). Emulsję należy dowieźć beczką. Emulsja zostanie przetankowana na sprzęt Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek wkalkulować w cenę koszty związane z czasem oczekiwania na placu budowy. Zamawiający wskazuje, że dostarczona na plac budowy emulsja będzie pobierana sukcesywnie, proporcjonalnie do mocy przerobowych sprzętu Zamawiającego. Wobec powyższego Wykonawca winien założyć/wkalkulować czas oczekiwania w miejscu budowy do 10 godzin od dostarczenia. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych opłat związanych z czasem oczekiwania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odbioru ilości emulsji mniejszej niż zamówiona w przypadku jednorazowej dostawy (tj. w przypadku kiedy Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie, miejscu i ilości dostawy emulsji) a z przyczyn niezależnych od Zamawiającego tj.: w przypadku awarii sprzętu Zamawiającego lub niekorzystnych/nieodpowiednich warunków atmosferycznych nie będzie możliwe zużycie całej dostawy. Powyższe nie rodzi jakichkolwiek konsekwencji finansowych z tego tytułu dla Zamawiającego. 2)Emulsja asfaltowa powinna odpowiadać normie europejskiej PN-EN 13808:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych. Przy każdorazowym fakturowaniu danej partii emulsji Wykonawca wystawi oznakowanie CE. Oferowana emulsja powinna spełniać odpowiednie wymagania higieniczne. 3) Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CPV: 44.11.36.00-1 Bitum i asfalt b) Emulsja asfaltowa, kationowa, szybkorozpadowa C 65 B3 PU/RC 1)Sukcesywne dostawy 30 Mg emulsji asfaltowej, kationowej, szybkorozpadowej C65 B3 PU/RC, transportem Wykonawcy, wyposażonym w licznik wskazujący ilość przetankowanej emulsji oraz pompę do przetankowywania., do m. Łomża, z przeznaczeniem do remontów cząstkowych dróg powiatowych, znajdujących się na terenie powiatu łomżyńskiego. W przypadku braku licznika i/lub pompy transport zostanie odesłany. Koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. Dostawy emulsji sukcesywnie do potrzeb Zamawiającego na transport Zamawiającego, loco baza Zamawiającego; każdorazowa dostawa w ilości nie większej niż 10.000 litrów. Maksymalny czas przetankowywania emulsji proporcjonalnie do ilości tj. 10.000 litrów w czasie 1 godziny. 2)Emulsja asfaltowa powinna odpowiadać normie europejskiej PN-EN 13808:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych. Przy każdorazowym fakturowaniu danej partii emulsji Wykonawca wystawi oznakowanie CE. Oferowana emulsja powinna spełniać odpowiednie wymagania higieniczne. 2. Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CPV: 44.11.36.00-1 Bitum i asfalt Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobrania próbek z dostarczonej emulsji i zlecenia badań kontrolnych niezależnemu laboratorium. W przypadku stwierdzenia niezgodności z dołączoną aprobatą techniczną Zamawiający obciąży kosztami badań Wykonawcę oraz odstąpi od realizacji umowy z 7 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku odesłania przez Zamawiającego dostawy emulsji z powodu braku licznika i/lub pompy Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt. c umowy. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zgodnie z art, 30 ust. 4 Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który w swojej ofercie powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego (zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp)...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.00.00-6, 14.21.23.00-3, 14.21.20.00-0, 44.11.36.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1
Nazwa: materiały drogowe
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Stanisław Przestrzelski, ul. Makowa 28, 18-400 Łomża, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 93197,15 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 117354,30

Oferta z najniższą ceną: 117354,30 / Oferta z najwyższą ceną: 119986,50

Waluta: PLN.

Część NR: 2
Nazwa: Emulsje asfaltowe.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku Sp. z o.o, ul. Kolonia 1, 19-300 Ełk, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 55066,67 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 50799,00

Oferta z najniższą ceną: 50799,00 / Oferta z najwyższą ceną: 50799,00

Waluta: PLN.
Data powstania: piątek, 17 lip 2015 14:14
Data opublikowania: piątek, 17 lip 2015 14:16
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 lip 2015 13:19
Opublikował(a): Barbara Chojnowska
Zaakceptował(a): Barbara Chojnowska
Artykuł był czytany: 1174 razy