BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE

Z A W I A D O M I E N I E Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

Łomża, 31 lipca 2015 r.

GN-I.6821.28.2014

 

Z A W I A D O M I E N I E

            Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) informuje się, że został zebrany materiał niezbędny do wydania decyzji w sprawieustalenia odszkodowania
z tytułu szkód powstałych w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo, jednostce ewidencyjnej Łomża, powiat łomżyński, woj. podlaskie, oznaczonej numerem 1565/2
o pow. 0,93 ha, poprzez udzielenie Polskim Sieciom Elektroenergetycznym z siedzibą
w miejscowości Konstancin – Jeziorna zezwolenia na zajęcie części nieruchomości w celu budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej 440 kV relacji Ełk-Łomża.

W związku z powyższym zainteresowane strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dokumentami, wypowiadać się co do ich treści oraz zgłaszać swoje uwagi
i wnioski w terminie 7 dni od dnia otrzymania (podania do wiadomości) niniejszego pisma,
w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 220 (I piętro)
w godzinach od 8°° do 15°° w dniach otwarcia urzędu.

Treść zawiadomienia zostaje również podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Łomży.

 

 

 Z up. Starosty
Stanisław Kozikowski
Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii,
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 

Otrzymuje:

Pan Łukasz Matys - pełnomocnik Polskich Sieci Elektroenergetycznych

Data powstania: poniedziałek, 3 sie 2015 12:52
Data opublikowania: poniedziałek, 3 sie 2015 12:54
Data przejścia do archiwum: środa, 12 sie 2015 09:08
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 690 razy