BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Z A W I A D O M I E N I E

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

Łomża, 07 sierpnia 2015 r.

GN-I.6821.16.2015

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) na wniosek
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie ewidencyjnym Bronowo, gmina Wizna, oznaczonej jako działka nr 69/2 pow. 1,18 ha, poprzez udzielenie zezwolenia na zajęcie części nieruchomości w celu budowy napowietrznej linii energetycznej średniego napięcia 15kV oraz słupa elektrycznego na granicy z działką nr 70.

Jednocześnie mając na uwadze art. 10 w/w ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zainteresowane strony mają prawo do zapoznania się ze zgromadzonymi dokumentami, wypowiadania się co do ich treści oraz zgłoszenia swoich uwag i wniosków w terminie 7 dni od dnia otrzymania (podania do wiadomości) niniejszego zawiadomienia, w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 pok. 220 w godz. 800 – 1500. Dodatkowe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu (86) 215 69 27.

Treść zawiadomienia zostaje również podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Łomży.

Po upływie wyżej określonego terminu zostanie podjęta decyzja w powyższej sprawie.

 

 Starosta 

Elżbieta Parzych

 

 

 

Otrzymują:

  1. PGE Dystrybucja S.A.Oddział Białystok
Data powstania: piątek, 7 sie 2015 08:44
Data opublikowania: piątek, 7 sie 2015 08:52
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 17 sie 2015 09:17
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 710 razy