BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

Łomża, 07 sierpnia 2015 r.

GN-I.6821.6.2015

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) na wniosek
Polskich Sieci Elektroenergetycznych z siedzibą w miejscowości Konstancin-Jeziorna reprezentowanych przez pełnomocnika - radcę prawnego Łukasza Matysa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej
w obrębie ewidencyjnym Jeziorko, gmina Piątnica, oznaczonej jako działka nr 399 o pow. 0,42 ha, poprzez udzielenie zezwolenia na zajęcie części nieruchomości w celu budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Ełk – Łomża, zgodnie z decyzją Starosty Łomżyńskiego znak: GN-I.6821.6.2015 z dnia 26 czerwca 2015 roku.

Jednocześnie mając na uwadze art. 10 w/w ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zainteresowane strony mają prawo do zapoznania się ze zgromadzonymi dokumentami, wypowiadania się co do ich treści oraz zgłoszenia swoich uwag i wniosków w terminie 7 dni od dnia otrzymania (podania do wiadomości) niniejszego zawiadomienia,
w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 pok. 220 w godz. 800 – 1500. Dodatkowe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu (86) 215 69 27.

Treść zawiadomienia zostaje również podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Łomży, a także w siedzibie Urzędu Gminy Piątnica oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Jeziorko.

Po upływie wyżej określonego terminu zostanie podjęta decyzja w powyższej sprawie.

 

 Z up. Starosty

Stanisław Kozikowski

Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii,

Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 

Otrzymują:

  1. Łukasz Matys – pełnomocnik Polskich Sieci Elektroenergetycznych z siedzibą w Konstancinie Jeziornie
Data powstania: poniedziałek, 10 sie 2015 14:37
Data opublikowania: poniedziałek, 10 sie 2015 14:39
Data przejścia do archiwum: środa, 19 sie 2015 11:59
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 704 razy