BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

Łomża, 26 sierpnia 2015 r.


GN-I.683.6.7.2014


ZAWIADOMIENIE


o wszczęciu postępowania


 


Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) zostało wszczęte
z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania
za nieruchomość gruntową o nieustalonym stanie prawnym (w części ½), położonej w obrębie Wagi, jednostce ewidencyjnej Przytuły, powiat łomżyński, województwo podlaskie, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr dz. 134/1 o pow. 0,0042 ha przejętej z mocy prawa na własność Powiatu Łomżyńskiego, na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego nr 4/2014 z dnia 15.04.2014 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1836B we wsi Wagi, gm. Przytuły – odcinek dł. 438,67 km (km 0+000 do km 0+438,67).


Jednocześnie mając na uwadze art. 10 w/w ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zainteresowane strony mają prawo do zapoznania się ze zgromadzonymi dokumentami, wypowiadania się co do ich treści oraz zgłoszenia swoich uwag i wniosków
w terminie 7 dni od dnia otrzymania (podania do wiadomości) niniejszego zawiadomienia,
w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 pok. 220 w godz. 800 – 1500. Dodatkowe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu (86) 215 69 27.


Treść zawiadomienia zostaje również podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Łomży, a także w siedzibie Urzędu Gminy Przytuły oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Wagi.


Po upływie wyżej określonego terminu zostanie podjęta decyzja w powyższej sprawie.


 


 Z up. Starosty
Stanisław Kozikowski
Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii,
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


 


Otrzymują:  1. Zarząd Dróg Powiatowych

  2. A/a

Data powstania: czwartek, 27 sie 2015 07:59
Data opublikowania: czwartek, 27 sie 2015 08:02
Data przejścia do archiwum: piątek, 4 wrz 2015 08:13
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 664 razy