BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

DECYZJA

umorzenie postępowania

Łomża,  25 sierpnia 2015 r.

GN-I.6852.2.2015

 

DECYZJA

 Na podstawie art. 105 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Polskich Sieci Elektroenergetycznych z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej reprezentowanych przez radcę prawnego pana Jarosława Kukułę o wycofanie wniosku w sprawie o udzielenie, w drodze decyzji, zezwolenia na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 8/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Budy Mikołajka, jednostce ewidencyjnej Piątnica, powiecie łomżyńskim, dla której w Sądzie Rejonowym w Łomży nie jest prowadzona księga wieczysta, o nieuregulowanym stanie prawnym, w celu budowy napowietrznej linii energetycznej 400 kV relacji Ełk-Łomża

postanawiam umorzyć postępowanie administracyjne w niniejszej sprawie

 

Uzasadnienie

Polskie Sieci Elektroenergetyczne reprezentowane przez radcę prawnego pana Jarosława Kukułę wycofały wniosek w sprawie o udzielenie, w drodze decyzji, zezwolenia na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 8/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Budy Mikołajka, jednostce ewidencyjnej Piątnica, powiecie łomżyńskim, dla której w Sądzie Rejonowym w Łomży nie jest prowadzona księga wieczysta, o nieuregulowanym stanie prawnym, w celu budowy napowietrznej linii energetycznej 400 kV relacji Ełk-Łomża, w związku z uzyskaniem ostatecznej decyzji nr GN-I.6821.27.2014 z dnia 20 stycznia 2015 roku ograniczającej sposób korzystania z przedmiotowej nieruchomości.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że wszczęte na wniosek strony postępowanie administracyjne stało się bezprzedmiotowe.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Łomżyńskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

 

Z upowaznienia Starosty

Stanisław Kozikowski

Naczelnik Wydziału Geodezji,

Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami

Starostwa Powiatowego w Łomży

 

Otrzymują:

1. Pan Jarosław Kukuła

    pełnomocnik Polskich Sieci Elektroenergetycznych,

2. podano do publicznej wiadomości:

    - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży,

    - na stronie internetowej Starostwa Powiatowego,

    - na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Piątnica,

    - na tablicy ogłoszeń sołectwa wsi Budy Mikołajka. 

Data powstania: czwartek, 27 sie 2015 08:09
Data opublikowania: czwartek, 27 sie 2015 08:14
Data przejścia do archiwum: sobota, 12 wrz 2015 09:36
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 803 razy