BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

Łomża, 26 sierpnia 2015 r.

GN-I.6852.17.2015

 

Z A W I A D O M I E N I E

O WSCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

            Stosownie do art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

 

Starosta Łomżyński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

 

zawiadamia, że z wniosku PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie reprezentowanej przez Jarosława Dzięgielewskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 69/3 o pow. 0,15 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Bronowo, jednostce ewidencyjnej Wizna, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, o nieuregulowanym stanie prawnym, poprzez udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie napowietrznej linii energetycznej średniego napięcia SN-15 KV.

Mając na uwadze art. 10 w/w ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zainteresowane strony mają prawo do zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz zgłoszenia swoich uwag i wniosków w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma, w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 pok. 220 w godz. 800 – 1500 w dniach otwarcia urzędu. Dodatkowe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu (86) 215 69 27. Po upływie wyżej określonego terminu zostanie podjęta decyzja w powyższej sprawie.

 

 Z up. Starosty
Stanisław Kozikowski
Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii,
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 

Otrzymują:

  1. Pan Jarosława Dzięgielewski

pełnomocnik PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie,

       2.   podano do publicznej wiadomości:

- na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łomży,         

- na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Łomży,

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wiźnie,

- na tablicy ogłoszeń sołectwa wsi Bronowo.

 

 

Data powstania: czwartek, 27 sie 2015 08:30
Data opublikowania: czwartek, 27 sie 2015 08:33
Data przejścia do archiwum: niedziela, 6 wrz 2015 18:04
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 754 razy