BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

Łomża, 28 września 2015 r.

GN-I.683.3.7.2014

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) zostało wszczęte
z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość gruntową o nieustalonym stanie prawnym, położonej w obrębie Supy, jednostce ewidencyjnej Przytuły, powiat łomżyński, województwo podlaskie, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 10/3 o pow. 0,0075 ha przejętej z mocy prawa na własność Powiatu Łomżyńskiego, na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego nr 7/2013 z dnia 23 października 2013 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 1874B we wsi Supy; odcinek 1 dł.527,82 m (km rob. 0+527,82), odcinek 2 dł. 142,68 m (km rob. 0+142,68), odcinek 3 dł. 69,37 m (km rob. 0+069,37), utrzymanej w mocy decyzją Wojewody Podlaskiego nr WI-II.7821.3.2013.UŁ z dnia 31 grudnia 2013 roku.

Jednocześnie mając na uwadze art. 10 w/w ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zainteresowane strony mają prawo do zapoznania się ze zgromadzonymi dokumentami, wypowiadania się co do ich treści oraz zgłoszenia swoich uwag i wniosków w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 pok. 220 w godz. 800 – 1500. Dodatkowe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu (86) 215 69 27.

Treść zawiadomienia zostaje również podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Łomży, a także w siedzibie Urzędu Gminy Przytuły oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Supy.

Po upływie wyżej określonego terminu zostanie podjęta decyzja w powyższej sprawie.

 

 Z up. Starosty

Stanisław Kozikowski

Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii,

Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 

Otrzymują:

  1. Zarząd Dróg Powiatowych
  2. Ochotnicza Straż Pożarna w Supach
  3. A/a
Data powstania: środa, 30 wrz 2015 08:30
Data opublikowania: środa, 30 wrz 2015 08:36
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 lis 2017 14:24
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 2192 razy